• Річна інформація емітента

   

  Титульний аркуш

  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

   

  Голова комiсiї з припинення

   

   

   

  Ульянов Володимир Олександрович

  (посада)

   

  (підпис)

   

  (прізвище та ініціали керівника)

  М.П.

   

  (дата)

   

  Річна інформація емітента цінних паперів
  за 2013 рік

  I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента

  Спiльне українсько-росiйське пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "КМТ"

  2. Організаційно-правова форма

  Приватне акціонерне товариство

  3. Код за ЄДРПОУ

  23104877

  4. Місцезнаходження

  Вінницька , Ленiнський, 21050, м. Вiнниця, вул. 1 Травня, 60

  5. Міжміський код, телефон та факс

  (0432) 52-03-25 (0432) 52-03-25

  6. Електронна поштова адреса

  kmt@kmt.ua

  II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

  1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

  20.05.2014

   

  (дата)

   

  2. Річна інформація опублікована у

           №70    Бюлетень. Цінні папери України

  15.04.2014

   

  (номер та найменування офіційного друкованого видання)

   

  (дата)

         

   

  3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

  www.kmt.ua

  в мережі Інтернет

  20.05.2014

   

  (адреса сторінки)

   

  (дата)


  Зміст

  1. Основні відомості про емітента:

  X

  2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

   

  3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

   

  4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

   

  5. Інформація про рейтингове агентство

   

  6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

   

  7. Інформація про посадових осіб емітента:

  1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

  X

  2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

  X

  8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

  X

  9. Інформація про загальні збори акціонерів

  X

  10. Інформація про дивіденди

   

  11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

   

  12. Відомості про цінні папери емітента:

  1) інформація про випуски акцій емітента

  X

  2) інформація про облігації емітента

   

  3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   

  4) інформація про похідні цінні папери

   

  5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

   

  13. Опис бізнесу

   

  14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

  1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

  X

  2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

  X

  3) інформація про зобов'язання емітента

  X

  4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   

  5) інформація про собівартість реалізованої продукції

   

  15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

   

  16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

  X

  17. Інформація про стан корпоративного управління

  X

  18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

   

  19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

  1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

   

  2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

   

  3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

   

  4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

   

  5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

   

  20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

   

  21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

   

  22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

   

  23. Основні відомості про ФОН

   

  24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

   

  25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

   

  26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

   

  27. Правила ФОН

   

  28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

  X

  29. Текст аудиторського висновку (звіту)

  X

  30. Річна фінансова звітність

  X

  31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

   

  32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

   

  33. Примітки

  У складi звiтностi, яка подається емiтентом СУРП ПрАТ "КМТ" за 2013 рiк, вiдсутнi наступнi данi:
  1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї, дозволи на окремi види дiяльностi, оскiльки дiяльнiсть емiтента не потребує додаткових дозволiв та лiцензiй.
  2. Вiдомостi щодо належностi до будь-яких об"єднань пiдприємст, оскiльки емiтент не належить до жодного об"єднання пiдприємств.
  3. Iнформацiя про рейтингове агенство, оскiльки товариство не зверталось до рейтингових агенств.
  4. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, оскiльки акцiонернi товариства не надають цю iнформацiю.
  5. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, оскiлькi така посада не вводилась.
  6. Iнформацiя про дивiденди, оскiлькi приватнi акцiонернi товариства не надають цю iнформацiю.
  7. Iнформацiя про облiгацiї, торговi, борговi та iншi цiннi папери, оскiльки, крiм простих iменних акцiй, цiннi папери товариство не випускало.
  8. Iнформацiя про викуп власних акцiй, оскiльки викуп власних акцiй товариство не здiйснювало.
  9. Iнформацiя щодо виданних сертифiкатiв цiнних паперiв, оскiльки акцiї емiтента iснують виключно в бездокументарнiй формi.
  10. Опис бiзнесу, оскiльки приватними акцiонерними товариствами ця iнформацiя не надається.
  11. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожнми випуском боргових цiнних паперiв, оскiльки борговi цiннi папери товариством не випускались.
  12. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв, iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв та iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, оскiльки iпотечнi облiгацiї товариством не випускались.
  13. Основнi вiдомостi про ФОНi,а також розрахунок вартостi чистих активiв ФОН i правила ФОН, оскiльки ФОН у товариства немає.
  14. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН та про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, оскильки випускiв сертифiкатiв ФОН зареєстровано не було.
  15. Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, оскiльки товариство не складало фiнансову звiтнiсть за 2013 рiк за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
  16. Звiт про стан об"єкта нерухомостi, оскiльки товариство не випускало цiльових облiгацiй.
  17. На дату складання рiчного звiту, посаду головного бухгалтера обiймає Житник Тетяна Петрiвна, вiдповiдно до наказу Генерального директора товариства №01-К вiд 17.02.2014р.


  III. Основні відомості про емітента

  1. Повне найменування

  Спiльне українсько-росiйське пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "КМТ"

  2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

  А01 №643042

  3. Дата проведення державної реєстрації

  22.04.1997

  4. Територія (область)

  Вінницька

  5. Статутний капітал (грн)

  11000000

  6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

  0

  7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0

  8. Середня кількість працівників (осіб)

  27

  9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

  68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

  46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торговлi товарами широкого асортименту

  46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

  10. Органи управління підприємства

  д/в

  11. Банки, що обслуговують емітента:

  1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

  фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" у м.Вiнниця,

  2) МФО банку

  300023

  3) поточний рахунок

  26005000248273

  4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

  фiлiя ПАТ "Укрексiмбанк" у м.Вiнниця

  5) МФО банку

  300023

  6) поточний рахунок

  26003017410230

  V. Інформація про посадових осіб емітента

  6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

  1) посада

  Генеральний директор

  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Гродецький Андрiй Омелянович

  3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

  4) рік народження**

  1965

  5) освіта**

  вища

  6) стаж керівної роботи (років)**

  21

  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  СУРП ПрАТ "КМТ", член Наглядової ради

  8) дата обрання та термін, на який обрано

   

  9) Опис

  Повноваження та обов`язки: генеральний директор керує роботою Дирекцiї, здiйснює оперативне керування всiєю роботою Товариства вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, репрезентує його в усiх українських та iноземних установах, закладах i органiзацiях та вчиняє вiд iменi Товариства юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної Статутом Товариства. В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось.
  Займає додатковi посади: член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм.С.М.Кiрова, адреса пiдприємства: 24000, Вiнницька обл., м.Могилiв-Подiльський, вул. Гагарiна, 4/67, член Наглядової ради ПрАТ "Ензим", адреса пiдприємства: 24321, Вiнницька обл. м. Ладижин, вул. Хлiбозаводська,2.
  Володiє акцiями Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  1) посада

  Заступник Генерального директора

  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Радько Валентина Iгорiвна

  3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

  4) рік народження**

  1965

  5) освіта**

  вища

  6) стаж керівної роботи (років)**

  13

  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  ТОВ "Продексiм", генеральний директор

  8) дата обрання та термін, на який обрано

   

  9) Опис

  Повноваження та обов`язки: в повному обсязi виконує функцiї та обов'язки генерального директора пiд час його вiдсутностi, має право другого пiдпису господарських та фiнансових документiв. В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось.
  Займає додатковi посади: генеральний директор ТОВ "Аспект-Рiелтс", адреса пiдприємства: 21001, м. Вiнниця, вул. Коцюбинського,4, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм.С.М.Кiрова, адреса пiдприємства: 24000, Вiнницька обл., м.Могилiв-Подiльський, вул. Гагарiна, 4/67.
  Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  1) посада

  Голова Наглядової ради

  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Олонiчев Андрiй Павлович

  3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

  4) рік народження**

  1957

  5) освіта**

  вища

  6) стаж керівної роботи (років)**

  21

  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  СУПР ПрАТ "КМТ", Голова ради директорiв

  8) дата обрання та термін, на який обрано

   

  9) Опис

  Повноваження та обов`язки: здiйснення керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу СУРП ПрАТ "КМТ", який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю дирекцiї та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства.В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось.
  Займає додатковi посади: голова Наглядової ради ПрАТ "ФармБiоТехIнвест", адреса пiдприємства: 21050, м. Вiнниця, вул. 1 Травня б. 60.; голова Наглядової ради ПрАТ "Ензим", адреса пiдприємства: 24321, Вiнницька область, м. Ладижин, вул. Хлiбозаводська,2.; голова Наглядової ради ПАТ "Фермент", адреса пiдприємства: 24321, Вiнницька область, м. Ладижин, вул. Польова,1;член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм.С.М.Кiрова, адреса пiдприємства: 24000, Вiнницька обл., м.Могилiв-Подiльський, вул. Гагарiна, 4/67.
  Володiє акцiями Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  1) посада

  Член Наглядової ради

  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Гаврилюк Петро Володимирович

  3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

  4) рік народження**

  1965

  5) освіта**

  вища

  6) стаж керівної роботи (років)**

  03

  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  ТОВ "Новий реєстр", директор

  8) дата обрання та термін, на який обрано

   

  9) Опис

  Повноваження та обов"язки: як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Призначений на посаду 10.12.2013р. термiном на 3 роки.
  Займає додатковi посади: директор ТОВ "Новий реєстр", адреса товариства: 21050, м.Вiнниця, вул. 1 Травня, 60; член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм.С.М.Кiрова, адреса пiдприємства: 24000, Вiнницька обл., м.Могилiв-Подiльський, вул. Гагарiна, 4/67.
  Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  1) посада

  Член Наглядової ради

  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Ульянов Володимир Олександрович

  3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

  4) рік народження**

  1959

  5) освіта**

  вища

  6) стаж керівної роботи (років)**

  05

  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  ТОВ "Ринок Залiзничний", директор

  8) дата обрання та термін, на який обрано

   

  9) Опис

  Повноваження та обов"язки: як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Призначений на посаду 10.12.2013р. термiном на 3 роки.
  Займає додаткову посаду: директор ТОВ "Ринок Залiзничний", адреса товариства: 21004, м.Вiнниця, проспект Коцюбинського, 4.
  Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  1) посада

  Ревiзор

  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Олонiчева Iрина Павлiвна

  3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

   

   

  4) рік народження**

  1962

  5) освіта**

  вища

  6) стаж керівної роботи (років)**

  05

  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  СУРП ПрАТ "КМТ", член наглядової ради

  8) дата обрання та термін, на який обрано

   

  9) Опис

  Повноваження та обов`язки: дiйснення контролю фiнансово-господарської дiяльностi дирекцiї Товариства, вiдповiдно до статуту Товариства. Призначена на посаду 15.04.2013р. строком на три роки.
  Займає додаткову посаду: виконавчий директор ТОВ "Аспект-Рiелтс", адреса пiдприємства: 21001, м. Вiнниця, вул.Коцюбинського,4.
  Володiє акцiями Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  1) посада

  Головний бухгалтер

  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Буда Iрина Вiкторiвна

  3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

  4) рік народження**

  1980

  5) освіта**

  вища

  6) стаж керівної роботи (років)**

  06

  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  ТОВ "Компанiя КМТ-Будiнвест", головний бухгалтер

  8) дата обрання та термін, на який обрано

   

  9) Опис

  Повноваження та обов`язки: ведення бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.
  У звiтному перiодii перебувала на посадi 2 мiсяцi. Звiльнена з посади вiдповiдно до наказу №01-К вiд 25.02.2013 року, у зв'язку з переведенням на iнше пiдприємство. На посаду головного бухгалтера нову посадову особу обрано не було.
  Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймала.
  Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.


   

  2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

  Посада

  Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

  Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

  Дата внесення до реєстру

  Кількість акцій (штук)

  Від загальної кількості акцій (у відсотках)

  Кількість за видами акцій

  прості іменні

  прості на пред'явника

  привілейовані іменні

  привілейовані на пред'явника

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Генеральний директор

  Гродецький Андрiй Омелянович

  д/н д/н д/н

  31.07.2007

  1195699

  10.87

  1195699

  0

  0

  0

  Заступник Генерального директора

  Радько Валентина Iгорiвна

  д/н д/н д/н

   

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Голова Наглядової ради

  Олонiчев Андрiй Павлович

  д/н д/н д/н

  24.03.2002

  8130099

  73.9099

  8130099

  0

  0

  0

  Член Наглядової ради

  Гаврилюк Петро Володимирович

  д/н д/н д/н

   

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Член Наглядової ради

  Ульянов Володимир Олександрович

  д/н д/н д/н

   

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Ревiзор

  Олонiчева Iрина Павлiвна

  д/н д/н д/н

  14.12.2007

  1

  0.000009

  1

  0

  0

  0

  Головний бухгалтер

  Буда Iрина Вiкторiвна

  д/н д/н д/н

   

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Усього

  9325799

  84.7798

  9325799

  0

  0

  0

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


   

  VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

  Найменування юридичної особи

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

  Місцезнаходження

  Дата внесення до реєстру

  Кількість акцій (штук)

  Від загальної кількості акцій (у відсотках)

  Кількість за видами акцій

  прості іменні

  прості на пред'явника

  привілейовані іменні

  привілейовані на пред'явника

  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

  Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

  Дата внесення до реєстру

  Кількість акцій (штук)

  Від загальної кількості акцій (у відсотках)

  Кількість за видами акцій

  прості іменні

  прості на пред'явника

  привілейовані іменні

  привілейовані на пред'явника

  Олонiчев Андрiй Павлович

  д/н д/н д/н

  24.03.2002

  8130099

  73.9099

  8130099

  0

  0

  0

  Гродецький Андрiй Омелянович

  д/н д/н д/н

  31.07.2007

  1195699

  10.8699

  1195699

  0

  0

  0

  Усього

  9325798

  84.7798

  9325798

  0

  0

  0

  * Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
  ** Не обов'язково для заповнення.


   

  VII. Інформація про загальні збори акціонерів

  Вид загальних зборів*

  чергові

  позачергові

  X

   

  Дата проведення

  15.04.2013

  Кворум зборів**

  84.78

  Опис

  Порядок денний:
  1.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту дирекцiї, звiту ревiзора Товариства
  2.Затвердження рiчного звiту Товариства
  3.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства
  4.Припинення повноважень попереднiх та обрання нових членiв наглядової ради Товариства
  5.Припинення повноважень попереднього та обрання нового ревiзора Товариства
  6.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року, та надання повноважень на укладення вiдповiдних договорiв
  Результати розгляду питань порядку денного:
  1.Затверджено звiти наглядової ради, дирекцiї та ревiзiйної комiсiї товариства.
  Голосували: «за» – 9 325 800 голосiв (100%).
  2. Затверджено рiчний звiт та баланс товариства за 2012 рiк.
  Голосували: «за» – 9 325 800 голосiв (100%).
  3. Покладено зобов’язання на наглядову раду товариства щодо скликання позачергових зборiв акцiонерiв для розгляду питання про приведення розмiру статутного капiталу товариства у вiдповiднiсть до вартостi чистих активiв товариства. Дивiденди за пiдсумками господарської дiяльностi 2012 року не нараховано.
  Голосували:«за» – 9 325 800 голосiв (100%).
  4. Залишено Наглядову раду товариства у попередньому складi: Олонiчев Андрiй Павлович, Гродецька Галина Миколаївна.
  Голосували: «за» – 9 325 800 голосiв (100%).
  5. Вiдкликано с посади ревiзора товариства Книжника Сергiя Вiкторовича та Олонiчеву Iрину Павлiвну.
  Голосували: «за» – 9 325 800 голосiв (100%).
  6. Уповноважено Наглядову раду Товариства на затвердження усiх значних правочинiв, що будуть укладатися Товариством (включаючи правочини пов’язанi з порукою, кредитом, гарантiєю, заставою, придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей) i становитимуть бiльше як 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства, за даними рiчної звiтностi за 2012 рiк, на перiод до проведення наступних чергових загальних зборiв Товариства.
  Голосували: «за» – 9 325 800 голосiв (100%).
  Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавались.Всi питання порядку денного було розглянуто, рiшення прийнятi, зауваження та пропозицiї не вносились.

   

  Вид загальних зборів*

  чергові

  позачергові

   

  X

  Дата проведення

  10.12.2013

  Кворум зборів**

  84.78

  Опис

  Порядок денний:
  1.Припинення повноважень попереднiх та обрання нових членiв наглядової ради Товариства.
  2.Затвердження попередньо укладених договорiв, а саме:
  - договору №11 про змiну договору застави корпоративних прав (майнова порука) № PL 08-561/29-1 вiд 23.07.08;
  - договору №11 про змiну договору поруки № SR 08-305/29-1 вiд 23.07.08;
  - договору №10 про змiну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 вiд 23.07.08;
  - договору №10 про змiну договору поруки № SR 08-305/29-1 вiд 23.07.08;
  - договору № 9 про змiну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 вiд 23.07.08;
  - договору №9 про змiну договору поруки № SR 08-305/29-1 вiд 23.07.08;
  - договору № 8 про змiну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 вiд 23.07.08;
  - договору №8 про змiну договору поруки № SR 08-305/29-1 вiд 23.07.08;
  - договору № 7 про змiну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 вiд 23.07.08;
  - договору №7 про змiну договору поруки № SR 08-305/29-1 вiд 23.07.08;
  - договору № 6 про змiну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 вiд 23.07.08;
  - договору № 6 про змiну договору поруки № SR 08-305/29-1 вiд 23.07.08.
  Результати розгляду питань порядку денного:
  1.Припинено повноваження члена наглядової ради Гродецької Галини Миколаївни. Обрано наглядову раду в наступному складi: Олонiчев Андрiй Павлович, Гаврилюк Петро Володимирович, Ульянов Володимир Олександрович
  Голосували: «за» – 9 325 800 голосiв (100%).
  2.Затверджено попередньо укладенi з АТ «ОТП Банк» договори, а саме:
  - договiр №11 про змiну договору застави корпоративних прав (майнова порука) № PL 08-561/29-1 вiд 23.07.08;
  - договiр №11 про змiну договору поруки № SR 08-305/29-1 вiд 23.07.08;
  - договiр №10 про змiну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 вiд 23.07.08;
  - договiр №10 про змiну договору поруки № SR 08-305/29-1 вiд 23.07.08;
  - договiр № 9 про змiну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 вiд 23.07.08;
  - договiр №9 про змiну договору поруки № SR 08-305/29-1 вiд 23.07.08;
  - договiр № 8 про змiну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 вiд 23.07.08;
  - договiр №8 про змiну договору поруки № SR 08-305/29-1 вiд 23.07.08;
  - договiр № 7 про змiну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 вiд 23.07.08;
  - договiр №7 про змiну договору поруки № SR 08-305/29-1 вiд 23.07.08;
  - договiр № 6 про змiну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 вiд 23.07.08;
  - договiр № 6 про змiну договору поруки № SR 08-305/29-1 вiд 23.07.08.
  Голосували: «за» – 9 325 800 голосiв (100%).
  Скликанi з iнiциативи Наглядової ради Товариства.
  Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавались. Всi питання порядку денного було розглянуто, рiшення прийнятi, зауваження та пропозицiї не вносились.

   


   

  X. Відомості про цінні папери емітента

  1. Інформація про випуски акцій

  Дата реєстрації випуску

  Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

  Найменування органу, що зареєстрував випуск

  Міжнародний ідентифікаційний номер

  Тип цінного паперу

  Форма існування та форма випуску

  Номінальна вартість акцій (грн)

  Кількість акцій (штук)

  Загальна номінальна вартість (грн)

  Частка у статутному капіталі (у відсотках)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  21.05.2010

  8/02/1/10

  Вiнницьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

  UA4000068761

  Акція проста бездокументарна іменна

  Бездокументарні іменні

  1.00

  11000000

  11000000

  100

  Опис

  Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється.
  Заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до котирування, лiстингу/делiстингу не подавались.
  Усi акцiї розмiщенi серед акцiонерiв Товариства та сплаченi в повному обсязi.
  У звiтному 2013 роцi додатковий випуск акцiй Товариством не здiйснювався. У 2014 роцi додатковий випуск акцiй не планується.

   


   

  XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

  13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

  Найменування основних засобів

  Власні основні засоби (тис. грн.)

  Орендовані основні засоби (тис. грн.)

  Основні засоби, всього (тис. грн.)

  на початок періоду

  на кінець періоду

  на початок періоду

  на кінець періоду

  на початок періоду

  на кінець періоду

  1. Виробничого призначення:

  16788.9

  15906.1

  0

  0

  16788.9

  15906.1

  будівлі та споруди

  10776.8

  10005.7

  0

  0

  10776.8

  10005.7

  машини та обладнання

  91.8

  53.0

  0

  0

  91.8

  53.0

  транспортні засоби

  42.7

  8.4

  0

  0

  42.7

  8.4

  інші

  5877.6

  5839.0

  0

  0

  5877.6

  5839.0

  2. Невиробничого призначення:

  101.2

  72.4

  0

  0

  101.2

  72.4

  будівлі та споруди

  101.2

  72.4

  0

  0

  101.2

  72.4

  машини та обладнання

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  транспортні засоби

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  інші

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Усього

  16890.1

  15978.5

  0

  0

  16890.1

  15978.5

  Опис

  Залишкова вартiсть основних фондiв визначена за справедливою вартiстю з врахуванням проведеної в 2012 р. переоцiнки об’єктiв нерухомостi (будинкiв та споруд) з метою доведення вартостi до справедливої. На пiдприємствi переоцiнка об'єктiв основних засобiв до рiвня справедливої вартостi в звiтному перiодi не здiйснювалася.Залишок суми зносу основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 9131,3 тис. грн., залишкова вартiсть – 15978,5 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 36 %. Ступiнь використання основних засобiв - 64 %.
  Дiапазон строкiв використання об'єктiв основних засобiв, що перебувають в експлуатацiї 3 групи - 2014р. - 2031р., 4,5,6 груп - 2014р. - 2016р.
  Станом на 31.12.2013 р. у товариства основнi засоби на зберiганнi вiдсутнi, в заставу не передавалися.
  Основнi засоби придбанi за фiнансовим лiзингом у товариства вiдсутнi.
  Основнi засоби за рахунок коштiв цiльового фiнансування в 2013 роцi не придбавались.
  Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.

  2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

  Найменування показника

  За звітний період

  За попередній період

  Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

  7258.7

  10803.7

  Статутний капітал (тис. грн.)

  11000

  11000

  Скоригований статутний капітал (тис. грн)

  11000

  11000

  Опис

  Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
  Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до ПСБО 2 "Баланс" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 р. N 485, Цивiльного кодексу України.

  Висновок

  Станом на 31.12.2013 року чистi активи меншi за Статутний капiтал Товариства на 3741,3 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України та Методичним рекомендацiям щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФРУ вiд 17.11.2004р. №485.
  Вiдповiдно п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.

   

   

   

   

   

  3. Інформація про зобов'язання емітента

  Види зобов'язань

  Дата виникнення

  Непогашена частина боргу (тис. грн.)

  Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

  Дата погашення

  Кредити банку

  X

  15778.1

  X

  X

  у тому числі:

   

  Позика за договором №6

  28.04.2011

  15626.6

  9.6

  31.12.2014

  Фiнансовий кредитний договiр №6-КР-04/2011

  07.04.2011

  151.5

  18

  31.12.2014

  Зобов'язання за цінними паперами

  X

  7035.8

  X

  X

  у тому числі:

   

  за облігаціями (за кожним випуском):

  X

  0

  X

  X

  за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

  X

  0

  X

  X

  за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

  X

  0

  X

  X

  за векселями (всього)

  X

  7035.8

  X

  X

  за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

  X

  0

  X

  X

  за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

  X

  0

  X

  X

  Податкові зобов'язання

  X

  8.8

  X

  X

  Фінансова допомога на зворотній основі

  X

  2283.4

  X

  X

  Інші зобов'язання

  X

  9937.2

  X

  X

  Усього зобов'язань

  X

  35043.3

  X

  X

  Опис:

  Станом на 31.12.2013 року заборгованостi по зобов'язаннях, за облiгацiями, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (в т.ч. за похiдними ЦП), за фiнансовими iнвестицiями товариство не має.
  Станом на 31.12.2013 року у пiдприємства наявнi довгостроковi зобов’язання на суму 16247,2 тис. грн. (заборгованiсть за довгостроковими простими векселями на суму 620,6 тис.грн. та заборгованiсть за договором позики №6 вiд 28.04.2011р. з Велгевос Ентерпрайзес лiмiтед, Республiка Кiпр на суму 15 626,6 тис.грн./1955035,00 дол.США/).


   

  XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

  Дата виникнення події

  Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

  Вид інформації

  1

  2

  3

  25.02.2013

  26.02.2013

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  15.04.2013

  16.04.2013

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  10.12.2013

  11.12.2013

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

  Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Файненс Лоу Аудiт Груп»

  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

  37922424

  Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

  03142, м.Київ, вул. Доброхотова буд. 7 к.10

  Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

  4493 22.12.2011

  Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

  53 АВ 000053 21.02.2012 до 22.12.2016 року

  Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

  за 2013 рiк

  Думка аудитора***

  умовно-позитивна

  XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

  Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Файненс Лоу Аудiт Груп»

  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

  37922424

  Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

  03142, м.Київ, вул. Доброхотова буд. 7 к.10

  Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

  №4493 від 22.12.2011

  Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

  №53 АВ 000053 21.02.2012 до 22.12.2016 року

  Текст аудиторського висновку (звіту)

   

  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

  про фінансову звітність Спільного українсько-російського підприємства в формі Приватного акціонерного товариства “КМТ”  станом на 31.12.2013 року

  10  квітня 2014  року                                                                                                                                                   м. Київ

   

  Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою “Файненс Лоу Аудіт Груп” на підставі договору №17-02/14А  від 17 лютого 2014 р. в період з 17 лютого 2014 року по 10 квітня 2014 року проведена перевірка фінансової звітності Спільного українсько-російського підприємства в формі Приватного акціонерного товариства “КМТ”   за 2013 рік у складі:

  • Баланс станом на 31 грудня 2013 р. (форма№1-м);
  • Звіт про фінансові результати за 2013 р.(форма №2-м)

  на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам; розкриття в цих звітах інформації, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

  Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є національні П(С)БО, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення товариства.

  Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до національних П(С)БО та вимог чинного законодавства.

  За період, що піддається перевірці, відповідальними за фінансово-господарську діяльність були:

  • Генеральний директор товариства - Гродецький А.О. (Протокол Наглядової ради №4 від 28.04.2011р.).
  • Головний бухгалтер Буда І.В. з  22.02.2012р. (наказ №02-К «Про переривання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) по 25.02.2013 р.  ( Наказ на звільнення №01-К від 25.02.2013 р.).
  • Головний бухгалтер Житник Т.П. з  17.02.2014 р. (наказ про прийняття №01-К від 17.02.2014 р.)

  Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі результатів аудиторської перевірки згідно з Законом України “Про аудиторську діяльність”, а також за Міжнародним стандартом аудиту (МСА) 200 “Загальні цілі незалежного аудиту та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту”.

  Аудиторами проведена аудиторська перевірка відповідно до Законів України "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про аудиторську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів аудиту 700 “Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки та надання звіту щодо фінансової діяльності», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», інших «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» та практики аудиту в Україні, а також у відповідності до «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 N 2826, Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року N1360 “Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)” та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

  У відповідності до МСА 530 здійснена вибіркова перевірка, яка є репрезентативною, проте існує ризик неефективної вибірки, суттєвість якої є невисокою. У зв'язку з тестовим характером аудиторської перевірки та іншими властивими аудиторській перевірці обмеженнями, разом з обмеженнями, властивими будь-якій системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, існує неминучий ризик того, що навіть деякі викривлення можуть залишитися невиявленими.

  Початкові залишки не підтверджені аудиторською перевіркою.

  З метою надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності відповідним критеріям аудиторською перевіркою були охоплені активи, капітал і зобов’язання СУРП ПрАТ «КМТ», їх відображення в обліку та звітності у зв’язку із здійсненням господарських операцій на протязі 2013 року та подій після дати балансу і подані аналітичні дані, які на думку аудиторів, доповнять інформацію, наведену в фінансових звітах.

  Завдання аудиту

  1. Перевірити достовірність фінансової звітності Товариства за 2013 рік та провести аналіз стану фінансово-господарської діяльності Товариства.
  2. Надати аудиторський висновок щодо відповідності фінансової звітності Товариства за 2013 рік вимогам чинного законодавства та прийнятої облікової політики.

  Масштаб проведення аудиту

  Перевірка проводилась шляхом вивчення звітності, статутних документів, бухгалтерської та іншої інформації про діяльність Товариства, порівняння даних на початок року, змін, що пройшли на протязі року, балансових та міжформових ув'язок та узгодженості різних розрахунків. Аналіз показників діяльності підприємства та фінансового стану проведений шляхом визначення коефіцієнтів, порівняння їх значень з нормативними, іншими методами.

  Перевірці підлягали:

  • установчі документи;
  • фінансова звітність за 2013 р.;
  • реєстри бухгалтерського обліку за 2013 р.;
  • протоколи загальних зборів Товариства ;
  • окремі первинні документи.

  Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

  Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загальної відповідності фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.

  Аудитори вважають, що в процесі проведення перевірки отримано достатні та відповідні докази для висловлення аудиторської думки.

  Межа суттєвості помилки (невідповідність даних обліку даним звітності) згідно з Міжнародним стандартом аудиту №320 “Суттєвість в аудиті”, яка погоджена між замовником та фірмою в Договорі та  становить 17 тис.грн.

  1. Основні відомості про аудиторську фірму

  Назва аудиторської фірми

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Файненс Лоу Аудіт Груп»

  Скорочена назва

  ТОВ «АФ «Ф.Л.А.Г.»

  Ідентифікаційний код юридичної особи

  37922424

  Юридична адреса

  03142, м.Київ, вул. Доброхотова будинок 7 к.10

  Місцезнаходження юридичної особи

  01033, м.Київ, вул. Володимирська  будинок 83, тел..0432 50-44-08

  Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність

  • Рішення АПУ про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту

  №4493 видане Аудиторською палатою України 22.12.2011 року (АПУ рішенням №244/4 від 22 грудня 2011року).

   

  № 281/3 від 31.10.2013

  Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність  на ринку цінних паперів

  серії АВ №000053, видане рішенням НКЦПФР від 21.02.2012року №307, строк дії до 22.12.2016 року, реєстраційний №53.

  Рішення АПУ про  видачу свідоцтва про відповідність системі контролю якості

  №273/4 від 04.07.2013 р.

  ІІ. Основні відомості про емітента

  Повне найменування

  Спільне українсько-російське підприємства в формі

  Приватного акціонерного товариства “КМТ” 

  Код за єдиним державним

  реєстром підприємств та 

  організацій  України

  23104877

  Організаційно-правова форма

  Приватне акціонерне товариство

  Місцезнаходження

  м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 60. тел. (0432) 52-03-25

  Дата державної реєстрації

  ЗАТ «КМТ»  - 17.02.1997р.

  Орган,що видав свідоцтво

  Управління  економіки Вінницького міськвиконкому 20.01.1996р.

  Реєстрація

  Нової редакції Статуту

  Виконавчий комітет Вінницької міської ради 20.04.2010 р.

  Основні види діяльності

  68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

  46.19 – Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

  46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля

  64.20 – Діяльність холдингових компаній

  70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування

   

  Банківські реквізити

  №26003017410230 (мультивалютний), відкритий у філії ПАТ “Укрексімбанк” у м.Вінниця, МФО 302429;

  №26003050299691 (UAH), відкритий у філії ПАТ "Укрсоцбанк" у м.Вінниця, МФО 300023.

  Середня кількість працівників у 2013 році дорівнювала 27  чоловік.

  Чергові збори акціонерів по підведенню підсумків роботи за 2013 рік проведено 15.04.2013 р. (Протокол №152 від 15.04.2013 р.); позачергові загальні збори акціонерів по питанню припинення повноважень попередніх та обрання нових членів наглядової ради товариства, затвердження попередньо укладених договорів проведено 10.12.2013 р.( протокол №153).

  ІІІ. Стан бухгалтерського обліку на підприємстві

  Підприємство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна та результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

  Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису по повній журнально-ордерній формі із заповненням книги Журнал-головна за Планом рахунків та згідно з Інструкцією “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій”, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. за №291 з окремими відхиленнями від вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. №996-ХІУ та вимог П(С)БО.

  Облік повністю автоматизований.

  При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2013 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені з первинних документів. Стан наявних первинних документів та інших регістрів обліку задовільний.

  Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно та в повному обсязі.

  В ході аудиту було досліджено облікову систему підприємства.

  Так, облікова політика підприємства, обумовлена в наказі №1 від 08.01.2008р. "Про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики на СУРП ЗАТ “КМТ” (в редакції Наказу №2-Б від 25.12.2012р.), відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» №996-ХІV від 16.07.1999р., в яких визначені основні принципи, методи та процедури, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

  Положення наказу про облікову політику  використовувалися підприємством на протязі звітного року без змін.

  Використані на підприємстві принципи бухгалтерського обліку, обумовлені в наказі про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку, відповідають концептуальній всеохоплюючій основі фінансової звітності, передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.

  В 2013 році інвентаризація на підприємстві проводилась станом на 31.12.2013 р. на виконання наказу №1-Інв від 10.12.2013 р. «Про проведення інвентаризації». на виконання вимог інструкції "Про інвентаризацію основних засобів та нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків", затвердженої Міністерством фінансів України від 11.08.1994р. №69 За результатами інвентаризації надлишків, недостач не встановлено.

  На підставі проведених аудитором тестів можна зазначити, що бухгалтерський та податковий облік ведеться товариством відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затверджених П(С)БО та інших нормативних документів з питань організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку, положень облікової політики на підприємстві.

  Завдання з аудиту спеціального призначення

  Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 800 “Особливості міркування – аудити фінансової звітності, складені відповідно до концептуальних основ спеціального призначення», №805 “Особливості міркування – аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту» аудитор надає висновки щодо окремих компонентів фінансової звітності: активів, зобов’язань, капіталу.

   

   

  ІV.Класифікація та оцінка активів підприємства

  Активи відображаються товариством в балансі за умови, що оцінка їх може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням.

  4.1.Аудит нематеріальних активів.

  Облік нематеріальних активів ведеться товариством на рахунку 12 «Нематеріальні активи». Дані аналітичного обліку по вищезазначеному рахунку відповідають даним синтетичного обліку.

  Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу товариства станом на 31.12.2013 р. первісна вартість нематеріальних активів становить 177,2 тис. грн. (права на використання програмного забезпечення, торговельні знаки «Місто», «Торговий квартал» тощо). Залишкова вартість нематеріальних активів на дату балансу становить 11,8 тис.грн., накопичений знос 165,4 тис.грн.

  Згідно наказу про облікову політику товариства, облік нематеріальних активів ведеться у відповідності П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Амортизація об'єктів нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання.

  Облік нематеріальних активів, їх склад, достовірність і повнота оцінки відповідають П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи».

  4.2. Аудит незавершених капітальних інвестицій, основних засобів та їх зносу (амортизації)

  У статті «Основні засоби» відображається вартість матеріальних активів, які товариство утримує з метою використання їх у процесі виробництва, постачання товарів, виконання робіт, для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.

  Облік основних засобів ведеться товариством на рахунку 10 "Основні засоби", малоцінних необоротних матеріальних активів – на рахунку 11 «Iншi необоротнi матеріальні активи».

  Аналітичний облік основних засобів на підприємстві ведеться пооб`єктно в розрізі груп, передбачених Планом рахунків бухгалтерського обліку та П(С)БО №7 „Основні засоби”, за місцями зберігання і відповідальними особами. Придбані основні засоби зараховуються на баланс за первинною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів, а також групи однорідних основних засобів. Синтетичний облік підтверджується даними аналітичного обліку основних засобів.

  Знос (амортизація) основних засобів на підприємстві на протязі 2013 року обчислювався за прямолінійним методом, передбаченим вимогами П(С)БО №7. Цей метод нарахування амортизації залишався незмінним на протязі всього звітного періоду.

  Залишкова вартість основних фондів визначена за справедливою вартістю з врахуванням  проведеної  в 2012 р. переоцінки  об’єктів нерухомості (будинків та споруд)  з метою доведення вартості до справедливої. На підприємстві переоцінка об'єктів основних засобів до рівня справедливої вартості в перевіряємому періоді не здійснювалася.

  Облік руху основних засобів (надходження, реалізація, ліквідація), нарахування зносу (амортизації) на протязі 2013 року документально оформлені і в суттєвих аспектах відповідають вимогам П(С)БО №7 „Основні засоби”.

  За даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності СУРП ПрАТ «КМТ», станом на 31.12.2013 року на балансі Товариства обліковувалися основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи, дані щодо первісної вартості яких наведені в таблиці:                                                                                                                                                                                               (тис. грн.)

  Групи основних засобів

  Станом

  на 01.01.2013 р.

  Станом

  на 31.12.2013 р.

  Основні засоби (первісна вартість),в т.ч.

  25354,8

  25109,8

  Земельні ділянки

  5750,0

  5750,0

  Будинки та споруди

   

  18243,6

  18243,6

  Машини та обладнання

  534,4

  446,1

  Транспортні засоби

  209,6

  62,1

  Інструменти, прилади та інвентар

  480,5

  478,6

  Малоцінні необоротні матеріальні активи

  136,7

  129,3

  Інші необоротні матеріальні активи

  0

  0,1

  Інвестиційна нерухомість

  0

  0

    Залишок суми зносу основних засобів станом на 31.12.2013 року становить                              9131,3 тис. грн., залишкова вартість – 15978,5 тис. грн. Залишок зносу становить 36 % первісної вартості основних засобів.

  Станом на 31.12.2013 р. у товариства   основні засоби на зберіганні відсутні, основні засоби в заставу не передавалися..

  Переоцінена вартість  долі приміщення  переданого в оперативну оренду згідно договорів  становить 4089  тис.грн.

            Основні засоби  придбані за фінансовим лізингом у товариства відсутні.

            Об’єкти основних засобів, які повністю амортизовані  первісною вартістю 119,3 тис.грн.

            Основні засоби за рахунок коштів цільового фінансування в 2013 році не придбавались.

  Згідно з наданими на розгляд аудиторам документами та наказом про облікову політику підприємства, нарахування амортизації по групі “Інші необоротні матеріальні активи” проводиться в першому місяці використання об’єкта у розмірі 100% його вартості.

  Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

  Склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року №92 та обліковій політиці підприємства.

  Незавершені капітальні інвестиції на дату балансу відсутні..

  На думку аудиторів, дані фінансової звітності СУРП ПрАТ «КМТ» за період 2013 року відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам.

  4.3. Аудит довгострокових фінансових інвестицій

  Відповідно до даних бухгалтерського обліку товариство на протязі звітного періоду не здійснювало фінансові вкладення в цінні папери інших суб'єктів господарювання.

  Вартість довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу (ряд.040 Балансу) становить 11 724,8 тис.грн в т.ч.:

  за методом участі в капіталі в сумі – 3708,1 тис.грн. ( внески в статутний фонд ТОВ «Аспект Ріелтс», ТОВ «Подільська фондова компанія»).

  інші фінансові інвестиції в сумі – 8016,7 тис.грн.

  В бухгалтерському обліку підприємства довгострокові фінансові інвестиції в момент придбання відображаються за фактичною собівартістю.

  Відповідно до вимог П(С)БО №12 “Фінансові інвестиції” та Наказу про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики довгострокові фінансові інвестиції в статутні капітали суб’єктів господарювання, на яких здійснюється суттєвий вплив, обліковуються підприємством за методом участі в капіталі з відповідною переоцінкою їх вартості.

  В 2013 році при визначенні справедливої вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, отримано втрати в розмірі 2563,7 тис.грн. В 2013 р. відбулося вибуття фінансових інвестицій що обліковуються за методом участі в капіталі, а саме корпоративних прав ТОВ «Компанія КМТ-Будінвест» в зв’язку з продажем.

  В 2013 році товариством реалізовано інших довгострокових фінансових інвестицій (корпоративних прав) балансовою вартістю 600 тис.грн., та придбано (облігацій) на суму 320 тис.грн.

  Консолідована фінансова звітність підприємством не складалась.

  Дивідендів від володіння корпоративними правами підприємство не отримувало.

  Протягом звітного року підприємство не здійснювало вкладення в поточні фінансові інвестиції. Станом на 31.12.2013 р. балансова вартість поточних фінансових інвестицій (прості векселі) становить – 3709,4 тис.грн. Вибуття фінансових інвестицій в 2013 р. на суму 1200,2 тис.грн. відбувася в зв’язку з їх погашенням.

  На думку аудитора, дані фінансової звітності товариства в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного обліку довгострокових та поточних фінансових інвестицій та первинним документам, наданим аудитору.

  4.4. Аудит відстрочених податкових активів

  Станом на 31.12.2013 року на балансі підприємства  відстрочені податкові активи  не визначалися у фінансовій звітності підприємства.

  4.5. Аудит товарно-матеріальних цінностей

  Товариство веде бухгалтерський облік виробничих запасів, покупних товарів, основних та допоміжних матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів за фактичною собівартістю, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. № 246.

  Бухгалтерський облік придбання, використання, реалізації (списання) та вибуття здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України та наказу про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики Товариства.

  Активи, що використовуються протягом не більше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП) та обліковуються на р. 22 «Малоцінні та швидкозношуванні предмети»

  Відповідно до наказу про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики товариства, оцінка вибуття товарно-матеріальних та інших цінностей, готової продукції здійснюється за методом ідентифікованої собівартості.

  Залишок виробничих запасів – інших матеріалів станом на 31.12.2013 р. становить загальною вартістю – 4,4  тис. грн.

  Бухгалтерський облік придбання, використання, реалізації (списання) та вибуття здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України та наказу про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики товариства.

  Аудитори зазначають, що бухгалтерський облік придбання, використання, реалізації (списання) та вибуття запасів здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України та наказу про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики Товариства.

  Розкриття інформації відповідає вимогам П(С)БО 9.

  4.6. Аудит грошових коштів

  Облік касових операцій в товаристві здійснюється відповідно до «Порядку ведення касових операцій у національній валюті України», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2006 року за N 40/10320.

  Операції по розрахунковому рахунку відображались в бухгалтерському обліку на рахунку 311 "Розрахунковий рахунок".

  У періоді, що перевіряється не проводились операції з іноземною валютою.

  Залишки коштів на рахунках “Каса”, “Поточний рахунок”, “Інші рахунки в банку“ на кінець звітного періоду складають 113,4 тис.грн.. (в національній валюті) та підтверджуються звітами каси, виписками банку, зафіксовані в бухгалтерському обліку.

  Аудитори зазначають, що розмір наявних грошових коштів Товариства відповідає сумам, що відображені у складі оборотних активів Товариства у фінансовій звітності за 2013 рік.

  4.7. Аудит дебіторської заборгованості

  Аудитом встановлено, що облік дебіторської заборгованості проводиться підприємством у відповідності до вимог П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.

  Дебіторська заборгованість товариства складає:

  тис. грн.

  Найменування

  Ряд.

  на 01.01.2013 р.

  на 31.12.2013 р.

  Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги):

   

   

   

   

  - чиста реалізаційна вартість 

  160

  392,8

  473,2

  - резерв сумнівних боргів

  162

  0

  0

  Дебіторська заборгованість розрахунками з бюджетом            

  170

  0

  0,1

  Інша поточна дебіторська заборгованість

  210

  1587,8

  1805,6

  Разом

  Х

  1971,6

  2278,9

  На початок року дебіторська заборгованість по акціонерному товариству склала              1971,6 тис. грн., станом на 31.12.2013 р. – 2278,9 тис. грн. Таким чином, слід відмітити, що за 2013 рік на підприємстві відбулося значне збільшення дебіторської заборгованості на 307,3  тис. грн.

  Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться в розрізі рахунків і відповідає підсумкам синтетичного обліку.

  Залишки дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, як і решта дебіторської заборгованості, на кінець року в балансі відображені за їх первісною вартістю згідно з даними бухгалтерського обліку. Довгострокової дебіторської заборгованості станом на 31.12.2013 року аудитом не встановлено.

  Величину резерву сумнівних боргів визначається на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів методом - застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Станом на 31.12.2013 р. резерв сумнівних боргів відсутній. В перевіряємому періоді резерв сумнівних боргів на суму дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) не створювався .

  Відповідно до МСА 505 «Зовнішні підтвердження» аудитом отримано підтвердження реальності розміру дебіторської заборгованості від основних дебіторів.

  Облік заробітної плати, розрахунків з підзвітними особами, засновниками та учасниками, іншими дебіторами відповідає чинному законодавству.

  Заборгованості з простроченими термінами позовної давності на дату балансу в бухгалтерському обліку не значиться.

  У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” ведеться облік заборгованості по угодам  фінансової допомоги, купівлі-продажу ЦП,  авансів тощо.

  На кінець року залишки по статі Інші оборотні активи по акціонерному товариству  рахуються в сумі 3,4 тис.грн..

  Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2013 року відсутні.

  На думку аудитора, дані фінансової звітності товариства відповідають даним реєстрів аналітичного обліку дебіторської заборгованості та первинним документам, наданим аудитору. Склад дебіторської заборгованості, достовірність і повнота її оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 10 та обліковій політиці підприємства.

  4.8. Аудит інших необоротних активів

  Інші необоротні активи станом на 31.12.2013 р. відображені по рядку 070 Балансу в сумі 8513,4 тис.грн. /довгострокова дебіторська заборгованість/.

  V. Аудит власного капіталу.

  Власний капітал Товариства станом на 31.12.2013 року складає 7258,7  тис. грн.

  В ході перевірки встановлено структуру власного капіталу Товариства в динаміці, яка має наступний вигляд:

  тис. грн.

  Складові власного капіталу

  На 01.01.2013 р.

  На 31.12.2013 р.

    Статутний капітал

  11000,0

  11000,0

    Інший додатковий капітал

  14853,6

  14105,9

    Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

  (15049,9)

  (17847,2)

    Резервний капітал

  0

  0

  Усього

  10803,7

  7258,7

  Таким чином, з вищенаведеної таблиці видно, що в 2013 році на підприємстві відбулось  зменшення власного капіталу всього на 3545 тис. грн. в т.ч.  за рахунок зменшення додаткового капіталу на 747,7 тис.грн. та збільшення нерозподіленого збитку на 2797,3 тис.грн.

  5.1. Статутний капітал.

  Спільне українсько-російське підприємство ЗАТ «КМТ» створено згідно з Установчим Договором, укладеним його засновниками 17.02.1997р. СУРП ЗАТ «КМТ» є правонаступником ЗАТ «КМТ».

  ЗАТ «КМТ» було зареєстровано управлінням економіки Вінницького міськвиконкому 20.01.1996р. Статут СУРП ЗАТ “КМТ” затверджено зборами акціонерів товариства (протокол №6 від 17.03.1997р.) та зареєстровано Управлінням економіки Вінницького міськвиконкому (наказ №77-р від 22.04.1997р., реєстраційний номер 1270).

  Змінами до Статуту, зареєстрованими реєстраційною палатою Вінницької міської ради від 21.06.2007р. за №11741050003000726 та затвердженими загальними зборами акціонерів (протокол №143 від 16.04.2007р.) збільшено статутний капітал товариства до 11 000 000,00 грн. шляхом проведення додаткової емісії акцій.

  Загальними зборами акціонерів 02.04.2010р. було прийнято рішення про дематеріалізацію випуску акцій та перейменування СУРП ЗАТ «КМТ» в СУРП ПрАТ «КМТ» (протокол загальних зборів №147 від 02.04.2010р.).

  Згідно з установчими документами Статутний капітал акціонерного товариства був зареєстрований у сумі 180 000,00 грн., який було поділено на 250 простих іменних акцій номінальною вартістю 720 грн. кожна.

  04.06.2003 року Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФРУ було зареєстровано випуск акцій СУРП ЗАТ «КМТ» у зв’язку з деномінацією.

  З 04.06.2003р. номінальна вартість простих іменних акцій становить 1 грн., кількість акцій 180 000 штук.

  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій СУРП ЗАТ “КМТ” видано Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФРУ від 04.06.2003р. (реєстраційний номер 21/02/1/03).

  На загальних зборах товариства (протокол зборів №143 від 16.04.07 р.) акціонерами було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково в кількості 10 820 000 шт. номінальною вартістю 1 грн. кожна.

  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій СУРП ЗАТ “КМТ” видане Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР від 31.05.2007р. (реєстраційний номер 8/02/1/07).

  В 2010 році на загальних зборах товариства акціонерами було прийнято рішення про дематеріалізацію випуску акцій.

  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій СУРП ПрАТ “КМТ” видане Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР від 31.05.2010р. (реєстраційний номер 8/02/1/10).

  Більше ніж 10% статутного капіталу СУРП ПрАТ «КМТ» станом на 31.12.2013 р. володіють: Олонічев Андрій Павлович – 8 130 099 акцій (73,91%), Гродецький Андрій Омелянович – 1 195 699 акцій (10,87%).

  Розмір статутного капіталу, відображений в бухгалтерського обліку, відповідає даним установчих документів. Статутний капітал товариства відповідає розміру статутного капіталу відображеному в реєстрах бухгалтерського обліку, чинним установчим документам. 

  Акціонерним Товариством статутний фонд (капітал) сплачено у встановлені законодавством терміни повністю .

  -  Депозитарієм, який обслуговує  емісійний рахунок емітента є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

  -  Зберігачем, у якого Емітентом  відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

  Державної частки у Статутному капіталі СУРП ПрАТ «КМТ» немає. Привілейовані акції, процентні та безпроцентні облігації Товариством не імітувались.

  На протязі 2013 р. підприємством не проводився викуп акцій власної емісії.

  Облік статутного капіталу ведеться відповідно до діючого плану рахунків на рах.40 “Статутний капітал”.

  5.2.  Додатковий  капітал.

  Додатковий капітал (вартість дооцінки необоротних активів) на дату балансу становить 14105,9 тис.грн. Зменшення додаткового капіталу в 2013 р. відбулося на  суму 747,7 тис.грн., за рахунок амортизації дооцінки НА відповідно до вимог п.30 ПСБО 7 «Основні засоби».

  5.3. Резервний  капітал.

  Резервний капітал станом на 31.12.2013 р. відсутній.

  На протязі 2013 року підприємство не здійснювало відрахувань до резервного капіталу в зв’язку з збитковістю.

  Відповідно до ст.14 Закону України “Про господарські товариства” та норм статуту товариства передбачено створення резервного капіталу в розмірі 5% щорічних відрахувань від суми чистого прибутку, але не менше 15% статутного капіталу.

  Аудитори зазначають про необхідність створення резервного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку.

  Товариством за результатами роботи за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. нарахування та виплата дивідендів не проводилась.

  Аудиторами встановлено, що розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2013 року достовірно.

  5.4. Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток).

  Нерозподілений  збиток СУРП ПрАТ «КМТ» станом на 31.12.2013  року становить – 17847,2 тис. грн., який сформувався внаслідок отримання збитків попередніх років.

  Чистий збиток за результатами господарської діяльності за 2013 рік було отримано наступним чином (тис.грн.):

  - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

  473,2

  - непрямі податки та інші вирахування з доходу

  (76,9)

  • інші операційні доходи

  626,5

  - інші  доходи

  1004,4

  - собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг)

  (1245,4)

  - інші операційні витрати

  (919,7)

  - інші витрати

  (2623,4)

  - податок на прибуток

  (0)

  - чистий прибуток (збиток)

  (2797,3)

  СУРП ПрАТ «КМТ»  у "Звіті про фінансові результати" за 2013 рік відображає повну та правдиву інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки від фінансово-господарської діяльності.

  5.5.Аудит відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.

  Визначення вартості чистих активів Товариства проводиться за формулою:

  Чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів) - (Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання + Забезпечення наступних виплат і платежів + Доходи майбутніх періодів).

  Чисті активи Товариства станом на 31.12.2013 року згідно з вищезазначеною формулою складають 7258,7  тис.грн.: (36228,5+6073,5)-(16247,2+18796,1)                                                                                                                                                     тис. грн.

  Показник

  на 31.12.2012р.

  на 31.12.2013 р.

  Розрахункова вартість чистих активів

  10803,7

  7258,7

  Статутний капітал

  11000

  11000

  Виходячи із проведеного розрахунку, станом на 31.12.2013 року чисті активи менші за Статутний капітал Товариства на 3741,3 тис. грн., що не відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України та Методичним рекомендаціям щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФРУ від 17.11.2004р. №485.

  Відповідно п.3  ст.155 Цивільного Кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

  VІ. Облік та достовірність зобов’язань.

  В ході проведення перевірки встановлено, що товариство відображає в балансі зобов’язання за умови, що їх оцінка може бути достовірно визначена, а саме: вони являють собою заборгованість підприємств, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів Товариства, що втілюють в собі економічні вигоди.

  На дату балансу зобов’язання на підприємстві визначені згідно п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” зі змінами та доповненнями, затвердженого наказом МФ України від 31.01.2000р №20, оцінка їх достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення.

  1. Забезпечення наступних витрат і платежів

  Відповідно до Наказу про облікову політику товариство  створює забезпечення на виплату відпусток працівникам. Залишок майбутніх виплат та платежів станом на 31.12.2013 р. відсутній.

  1. Аудит довгострокових та поточних зобов’язань

  - Довгострокові зобов’язання

  Станом на 31.12.2013 року у підприємства наявні довгострокові зобов’язання на суму 16247,2 тис. грн. (заборгованість за довгостроковими простими векселями на суму 620,6 тис.грн. та заборгованість за договором позики №6 від 28.04.2011р. з Велгевос Ентерпрайзес лімітед, Республіка Кіпр на суму 15 626,6 тис.грн./1955035,00 дол.США/.

  - Поточні зобов’язання

  Поточні зобов’язання відображені в балансі згідно п.12 П(С)БО 11 “Зобов’язання”, тобто за сумою погашення.

  Аудит позикових коштів

  Станом на 31.12.2013 року заборгованість за короткостроковими кредитами банку відсутня.

  Кредиторська заборгованість складає:

  тис. грн.

   

   

  Ряд. Ф1

  На  01.01.2013 р.

  На 31.12.2013 р.

  - за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк

  530

  24,3

  21,6

  - з бюджетом

  550

  12,8

  8,8

  - із страхування

  570

  9,6

  0,1

  - з оплати праці

  580

  20,7

  0

  - інші поточні зобов’язання

  610

  19312,3

  18614,1

  Разом

   

  19379,7

  18644,6

             

  Розрахунки товариства з працівниками по заробітній платі проводилися по рахунку 661 "Розрахунки по оплаті праці", з підзвітними особами по рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами", з бюджетом по рахунку 641 "Розрахунки з бюджетом", по соціальному страхуванню по рахунках 651 "Розрахунки по єдиному соціальному внеску протязі 2013 р. проводились відповідно з діючим законодавством та за встановленими нормативами. На дату балансу заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

  Простроченої кредиторської заборгованості станом на 31.12.2013 року, по якій минув термін позовної давності, аудитом не встановлено.

  Поточної заборгованості за довгостроковими позиками у підприємства не виявлено.

  Дані аналітичного обліку по вищезазначених рахунках відповідають даним синтетичного обліку.

  Відповідно до МСА 505 «Зовнішні підтвердження», отримано підтвердження реальності розміру кредиторської заборгованості від основних кредиторів.

  Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року №20 (зі змінами та доповненнями).

  VII. Реальність та точність фінансових результатів

  СУРП ПрАТ «КМТ» у "Звіті про фінансові результати" за 2013 рік відображає повну та правдиву інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки від фінансово-господарської діяльності підприємства.

  7.1. Аудит доходів

  Дохід підприємства від реалізації продукції визначався у відповідності з П(С)БО №15 “Дохід”. Доходи в бухгалтерському обліку Товариства відображаються на підставі актів виконаних робіт (наданих послуг), товарних накладних, виписок банку, розрахункових відомостей тощо. Дані первинні документи оформлені відповідно до вимог ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

  Структуру доходів Товариства за 2013 рік наведено нижче:

  Тис. грн.

  № п/п

  Назва складових

  Номер рахунку

  Сума

  1

  Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг оренди

  703

  360,3

  2

  Інші операційні доходи (реалізація оборотних активів, списання кредиторської заборгованості)

  712,717

  626,5

  3

  Інші доходи (відсотки одержані, відсотки за облігаціями, безоплатно отримані активи, дохід по п.30 ПСБО 7)

  73,742,745,746

  1004,4

  РАЗОМ

   

  1991,2

  Основну частину доходу в звітному році товариство отримало від операційної оренди, списання вексельної заборгованості, доходів на суму амортизації на до оцінені необоротні активи тощо.

  Аудиторами не встановлено порушень в обліку доходів Товариства за 2013 рік.

  Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2013 рік в усіх суттєвих аспектах повністю і достовірно відображає величину і структуру доходів Товариства, а також розкриває інформацію про них.

  7.2. Аудит  витрат

  На думку аудиторів, облік витрат Товариства відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 року №318 (далі — П(С)БО 16) та нормам облікової політики Товариства.

  Відображення витрат Товариства за 2013 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N291 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N892/4185 без використання 8-го класу рахунків.

  Аналогічно підтверджуються показники адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, інших витрат, структура яких становить:

  № п/п

  Назва складових

  № рахунку

  Сума (тис.грн.)

  %%

  1

  Собівартість реалізованих послуг

  903

  1245,4

  26

  2

  Інші операційні витрати (адмінвитрати, сумнівні борги, інші витрати)

  92,944,9498,949

  919,7

  19

  3

  Інші витрати (відсотки за кредит, втрати від участі в капіталі)

  951,961

  2623,4

  55

  Разом

   

   

  4788,5

  100

  За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиту стосовно витрат Товариства за період 2013 року, відповідають даним фінансової звітності.

  VІІІ. Аналіз показників фінансового стану

  Фінансовий стан Товариства характеризується наступними показниками:

  Номер п/п

  Показник

  Нормативне значення

   

  2012 рік

  2013 рік

  1. Аналіз майнового стану підприємства

  1.1

  Коефіцієнт зносу основних засобів

  зменшення

   

  0,33

  0,36

  2. Аналіз ліквідності підприємства

  2.1

  Коефіцієнт покриття

  >1

   

  0,36

  0,32

  2.2

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  0,6-0,8

   

  0,35

  0,32

  2.3

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  >0 (збільшення)

   

  0

  0,006

  2.4

  Чистий оборотний капітал

  >0 (збільшення)

   

  -12754,1

  -12722,6

  3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

  3.1

  Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

  >0,5

   

  0,22

  0,17

  3.2

  Коефіцієнт фінансування

  <1 (зменшення)

   

  3,3

  4,8

  3.3

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  >0,1

   

  -1,85

  -2,1

  3.4

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  >0(збільшення)

   

  -1,18

  -1,75

  Вкладення капіталу повинне бути ефективним. Ефективність капіталу – комплексне поняття, яке охоплює використання оборотних коштів, основних засобів і нематеріальних активів. Тому аналіз ефективності капіталу проводиться за окремими складовими.

  Важливим показником платоспроможності є коефіцієнт покриття, який характеризує готовність Товариства ліквідувати короткострокову заборгованість і визначається як відношення оборотних активів до суми короткострокових (поточних) зобов'язань Товариства. Коефіцієнт покриття станом на 31.12.2013 року становить 0,32 та свідчить про те, що на кожну одиницю поточних зобов’язань припадає 0,32 одиниць оборотних запасів. Показник менше нормативного значення і має тенденцію до зменшення.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить менше однієї сотої, що свідчить про недостатню кількість у Товариства грошових коштів для погашення його поточних зобов’язань.

  За умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами, підприємство має можливості погасити свої поточні зобов’язання, про що свідчить значення коефіцієнту швидкої ліквідності станом на 31.12.2013 року в розмірі 0,32 при нормативі 0,6-0,8, який у порівнянні із станом на 31.12.2012 року зменшився на 0,03 пункти.

  Аналізуючи показники чистого оборотного капіталу можна зробити висновок, про не спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання, і в порівнянні із станом на 31.12.2012 року він погіршився  на 31,5 тис. грн.

  Розрахований коефіцієнт платоспроможності, характеризує частку власних засобів Товариства (власного капіталу) в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність станом на 31.12.2013 року становить 0,17 та менше мінімального показника нормативу (>0,5),  в порівнянні з попереднім періодом на 31.12.2012 року (0,22) дещо зменшився на 0,05 і вказує на незначне збільшення залежності Товариства від зовнішніх кредиторів на дату балансу.

  Коефіцієнт фінансування станом на 31.12.2013 року становить 4,8,  що менше нормативного значення (<1 (зменшення)), який в порівнянні з показником на 31.12.2012 року 3,3 дещо зменшився на 1,5 (4,8-3,3), що свідчить про збільшення частки залучених коштів у фінансуванні Товариства.

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, який характеризує долю власних оборотних засобів у загальній сумі оборотних засобів, станом на 31.12.2013 року становить «-» 2,1, в порівнянні з попереднім періодом станом на 31.12.2012 року збільшився на 0,25 пунктів.

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу, який показує яка частка власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована, станом на 31.12.2013 року становить «-» 1,75. Дане значення коефіцієнту вказує на те, що у Товариства  частка власних джерел не капіталізована.

  Ліквідність балансу відображає рівень покриття активами боргових зобов’язань господарюючого суб’єкта, а ліквідність активів – величина, яка є зворотною часу, необхідному для перетворення активів в грошові кошти.

  Порівняння коштів, вкладених в активи, що згруповані за ступенем ліквідності, з борговими зобов’язаннями господарюючого суб’єкта, проранжированими згідно зі строковістю погашення, дозволить визначити чи баланс підприємства є ліквідним.

  Ліквідність балансу визначається співставленням загальних сум нищенаведених груп активів та пасивів.

  Оптимальні значення такі:

  А1 > = П1;     А2 > = П2;    А3 > = П3;    А4 < = П4.

  За даними показниками видно, що з розглянутих нерівностей задовольняє умові оптимальності друга та четверта нерівності, перша і третя нерівність не відповідає нормативу.

  Аналіз ліквідності балансу станом на 31.12.2013 року                                  тис. грн.

  Актив

  Код рядка

  На кінець звітного періоду

  Пасив

  Код рядка

  На кінець звітного періоду

  Платіжний залишок або нестача

  Найбільш ліквідні активи (А1)

  230, 240

  113,4

  Негайні пасиви (П1)

  540 – 610

  18623,0

  -18509,6

  Активи, що швидко реалізуються (А2)

  150, 160, 170, 180, 210, 220

  5952,3

  Короткострокові пасиви (П2)

  500 – 530

  173,1

  5779,2

  Активи, що повільно реалізуються (А3)

  100, 120, 130, 140, 250, 270

  7,8

  Довгострокові пасиви (П3)

  480

  16247,2

  -16239,4

  Активи, що важко реалізуються (А4)

  80

  36228,5

  Постійні пасиви (П4)

  380, 430, 630

  7258,7

  -28969,8

  Баланс

  280

  42302,0

  Баланс

  640

  42302,0

  х

  На підставі аналізу показників фінансового стану СУРП ПрАТ «КМТ», розрахованих за 2012 та 2013 роки є підстави є підстави стверджувати, що фінансовий стан на 31.12.2013 р. не стабільний.

  На думку аудитора, існує невизначеність щодо подій чи обставин, які можуть породжувати значні сумніви в здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

  ІХ. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

  Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених «Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних  паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики»» затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року №1360.

  9.1. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається підприємством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

   

  Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається підприємством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю не виявлено.

  9.2. Виконання значних правочинів

  В перевіреному періоді органи управління Товариства не приймали рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.

  Підприємство   не отримувало позики або кредити на суму, що перевищують 25 відсотків активів на початок звітного періоду.

  Аудитор  виконав  процедури на відповідність  законодавству у  частині вимог до закону. Товариство  у 2013 році  відповідно до ст. 70  ЗУ «Про акціонерні  товариства» мало виконання  значних правочинів ( 10 і  більше відсотків вартості активів Товариства  за даними останньої  річної фінансової  звітності). Вартість  активів станом  на 31.12.2012 року складає 47302,0 тис.грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала  аудиторським процедурам складає 4730,2 тис.грн.

  Від 10-25 %% (4730,2 - 11825,5 тис.грн.)

  Від 25-50 %% (11825,5 -23651 тис.грн.)

  Вище 50 %( понад 23651тис.грн.)

  На підставі наданих до аудиторської перевірки  документів ми можемо зробити  висновок, що Товариство  дотримувалось вимог законодавства  виконання значних правочинів.

  9.3. Відповідальність  стану корпоративного  управління , у тому числі стану внутрішнього  аудиту вимогам законодавства.

  Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було  отримання доказів, які дозволяють  сформувати судження щодо:

  Відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам  Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,

  Відповідного подання інформації  про стан  корпоративного управління у розділі «Інформація про стан  корпоративного управління» річного звіту  акціонерного Товариства,яка складається згідно  до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 №1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010р. за №80/17375.

  Станом на 31.12.2013 р. – чисельність акціонерів фізичних осіб – 9 чоловік. Більше ніж 10% статутного капіталу СУРП ПрАТ «КМТ» станом на 31.12.2013 р. володіють: Олонічев Андрій Павлович – 8 130 099 акцій (73,91%), Гродецький Андрій Омелянович – 1 195 699 акцій (10,87%).

  Депозитарієм, який обслуговує  емісійний рахунок емітента є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

  -  Зберігачем, у якого Емітентом  відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

   

  Формування складу органів корпоративного управління СУРП ПрАТ «КМТ»  здійснюється  відповідно до:

  • розділу 6 Статуту, затвердженого рішенням  загальних зборів акціонерного Товариства ( Протокол №146 від 02.04.2010 року).

  Протягом  звітного року в акціонерному Товаристві функціонували наступні органи  корпоративного управління:

  • Загальні Збори акціонерів;
  • Наглядова рада Товариства;
  • Дирекція;
  • Ревізійна Комісія (Ревізор).

  Кількісний склад сформованих  органів корпоративного управління відповідає  вимогам Статуту та  вимогам, встановленим рішенням загальних  зборів акціонерів.

  Функціонування органів корпоративного управління регламентується положенням Статуту. Щорічні  загальні  збори акціонерів проводились в термін, визначений  ЗУ «Про акціонерні  товариства»- до 30 квітня.

                 Фактична періодичність засідань наглядової  ради  відповідає  термінам визначеним ЗУ «Про акціонерні  товариства» та вимогам Статуту .

  Протягом  звітного року  правління Товариства  здійснювало поточне управління фінансово-господарською  діяльністю  в межах повноважень, які встановлено  Статутом  акціонерного Товариства. Організаційною формою роботи  правління є  засідання , які  проводяться у разі необхідності , але не менше одного разу на рік. Протягом  звітного року  у складі правління  відбувалось переобрання наглядової ради, обрання нового ревізора. Склад правління не змінився.

  Створення служби внутрішнього  аудиту  не передбачено  внутрішніми  документами  акціонерного Товариства. Органами контролю СУРП ПрАТ «КМТ»  є Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства. Фактична  реалізація функцій  ревізійної комісії  протягом звітного року пов’язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2012 рік. Звіт ревізійної  комісії за 2012 рік  було розглянуто  та затверджено  загальними зборами акціонерів (протокол №152 від 15.04.2013 року).

  Спеціальні перевірки  протягом звітного року ревізійною  комісією  не проводились.

  На дату надання цього звіту  Ревізором  Товариства завершено  перевірку  фінансово-господарської діяльності Товариства (Звіт  Ревізійної комісії  від 15.04.2013 року) затверджені Загальними  зборами акціонерів).

  Звіт Ревізора за наслідками перевірки  фінансово-господарської  діяльності Товариства  за 2013 рік  не містить суттєвих  зауважень щодо порушення законодавства  під час провадження  фінансово-господарської діяльності, а також  встановленого порядку ведення  бухгалтерського обліку  та подання  звітності ,  й підтверджує  достовірність  та повноту даних фінансової звітності  за 2013 рік.

  Підприємство не володіє даними  про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій за 2013 рік.

  В 2013 році органи управління підприємства не приймали рішення про утворення, припинення філій, представництв.

  Вищий орган Товариства в 2013 р. не приймав рішення про зменшення статутного капіталу, про припинення діяльності або оголошення банкрутства Товариства. В 2013 році   відбувалися зміни складу посадових осіб емітента:

  Головний бухгалтер Буда І.В.  – звільнена з посади з 25.02.2013 р (Наказ на звільнення №01-К від 25.02.2013 р.).

  Згідно з отриманою на підприємстві інформацією справи про банкрутство підприємства за ініціативою зовнішніх кредиторів не порушувались, ухвал про санацію не виносилось.

  За результатами  виконаних  процедур  перевірки стану корпоративного управління у тому числі  внутрішнього аудиту  відповідно до  ЗУ « Про акціонерні  товариства» можна зробити висновок:

  1. Прийнята  та функціонуюча  система  корпоративного  управління у  Товаристві  відповідає  вимогам  ЗУ « Про акціонерні  товариства» та  вимогам  Статуту,
  2. « Інформація  про стан   корпоративного управління», наведена  у річному  фінансовому  звіті, складена  в усіх  суттєвих  аспектах  відповідно  до вимог  «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 №1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010р. за №80/17375.

  Аудиторський висновок про фінансову звітність.

  Нами проведено аудит фінансової звітності Спільного українсько-російського акціонерного товариства у формі Приватного акціонерного товариства  “КМТ” за 2013 рік у складі:

  • Баланс станом на 31 грудня 2013 р. (форма№1-м);
  • Звіт про фінансові результати за 2013 р.(форма №2-м)

   

  Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності, і за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання  фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

   

  Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Нами проведено аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також відповідного планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

  Аудитори вважають, що отримано достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення власної модифікованої аудиторської думки.

   

  Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

   

      Через характер облікових записів товариства ми не мали змоги підтвердити  або перевірити наявність, оцінку  необоротних активів  за допомогою інших альтернативних аудиторських процедур.

  Фінзвітність підприємства, складена відповідно до П(С)БО №25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»,  не забезпечує адекватне розкриття даних у такий спосіб, щоб визначені користувачі могли зрозуміти вплив суттєвих операцій і подій на фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів.

   У зв’язку з вищезазначеним  ми не можемо дати висновок по вказаних моментах, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність, на загальний розмір активів та стан справ в цілому.

   

  Умовно-позитивна думка.

   

  На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає достовірну та справедливу інформацію про) фінансовий стан СУРП ПрАТ «КМТ», а також результати діяльності та рух грошових коштів за 2013 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

   

   

   

  Директор-аудитор

   

   

  Гавронська Ірина Юріївна    

   

  (Сертифікат аудитора серії А №005671, виданий АПУ згідно рішення №134 від 29 квітня 2004року, дію сертифікату продовжено рішенням АПУ до 29 квітня 2014року ).

   

  м. Київ, 10  квітня  2014 року.

   

   


   

  Інформація про стан корпоративного управління

  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

  Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

  № з/п

  Рік

  Кількість зборів, усього

  У тому числі позачергових

  1

  2013

  02

  01

  2

  2012

  01

  00

  3

  2011

  03

  02

   

  Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

   

  Так

  Ні

  Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

  X

   

  Акціонери

   

  X

  Депозитарна установа

   

  X

  Інше (запишіть): д/в

  Ні

   

  Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

   

  Так

  Ні

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

   

  X

  Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

   

  X

   

  У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

   

  Так

  Ні

  Підняттям карток

   

  X

  Бюлетенями (таємне голосування)

   

  X

  Підняттям рук

  X

   

  Інше (запишіть): д/в

  Ні

   

  Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

   

  Так

  Ні

  Реорганізація

   

  X

  Додатковий випуск акцій

     

  Унесення змін до статуту

   

  X

  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

   

  X

  Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

   

  X

  Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

  X

   

  Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

     

  Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

   

  X

  Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

     

  Інше (запишіть): Затвердження попередньо ухвалених угод.

  Так

   

  Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

  Ні

   

  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

  Який склад наглядової ради (за наявності)?

   

  (осіб)

  Кількість членів наглядової ради

  003

  Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

  001

  Кількість представників держави

  000

  Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

  001

  Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

  000

  Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

  000

   

   

  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

  004

   

  Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

   

  Так

  Ні

  Стратегічного планування

   

  X

  Аудиторський

   

  X

  З питань призначень і винагород

   

  X

  Інвестиційний

   

  X

  Інші (запишіть)

  Комiтети у складi наглядової ради не створювались.

  Інші (запишіть)

  Комiтети у складi наглядової ради не створювались.

   

  Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

  Ні

   

  Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

   

  Так

  Ні

  Винагорода є фіксованою сумою

   

  X

  Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

   

  X

  Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

   

  X

  Члени наглядової ради не отримують винагороди

   

  X

  Інше (запишіть)

  д/в

   

  Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

   

  Так

  Ні

  Галузеві знання і досвід роботи в галузі

   

  X

  Знання у сфері фінансів і менеджменту

   

  X

  Особисті якості (чесність, відповідальність)

   

  X

  Відсутність конфлікту інтересів

   

  X

  Граничний вік

   

  X

  Відсутні будь-які вимоги

  X

   

  Інше (запишіть): д/в

   

  X

   

  Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

   

  Так

  Ні

  Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

  X

   

  Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

   

  X

  Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

   

  X

  Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

   

  X

  Інше (запишіть)

  Позачерговими зборами акцiонерiв 10.12.2013р.

   

  Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

  Ні

  Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

   

  кількість членів ревізійної комісії 001 осіб;

  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

   

  Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

   

   

  Загальні збори акціонерів

  Наглядова рада

  Виконавчий орган

  Не належить до компетенції жодного органу

  Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

  Ні

  Ні

  Так

  Ні

  Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

  Ні

  Ні

  Ні

  Ні

  Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Затвердження зовнішнього аудитора

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

  Ні

  Ні

  Ні

  Так

   

  Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

   

  Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


  Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

   

  Так

  Ні

  Положення про загальні збори акціонерів

   

  X

  Положення про наглядову раду

   

  X

  Положення про виконавчий орган

   

  X

  Положення про посадових осіб акціонерного товариства

   

  X

  Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

   

  X

  Положення про акції акціонерного товариства

   

  X

  Положення про порядок розподілу прибутку

   

  X

  Інше (запишіть):

  В товариствi вiдсутнi Положення: про загальнi збори акцiонерiв, про наглядову раду, правлiння, про посадових осiб акцiонерного товариства, про ревiзiйну комiсiю, про акцiї товариства, про порядок розподiлу прибутку, а також iншi документи

   

  Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

   

  Інформація розповсюджується на загальних зборах

  Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

  Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

  Копії документів надаються на запит акціонера

  Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

  Фінансова звітність, результати діяльності

  Так

  Так

  Так

  Ні

  Так

  Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Так

  Інформація про склад органів управління товариства

  Так

  Так

  Так

  Так

  Так

  Статут та внутрішні документи

  Так

  Ні

  Так

  Так

  Ні

  Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

  Ні

  Ні

  Так

  Так

  Ні

  Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

  Ні

  Ні

  Ні

  Ні

  Ні

   

   

  Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

   

  Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

   

  Так

  Ні

  Не проводились взагалі

   

  X

  Менше ніж раз на рік

   

  X

  Раз на рік

  X

   

  Частіше ніж раз на рік

   

  X

   

  Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

   

  Так

  Ні

  Загальні збори акціонерів

   

  X

  Наглядова рада

  X

   

  Виконавчий орган

   

  X

  Інше (запишіть)

  д/в

   

  Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

   

  З якої причини було змінено аудитора?

   

  Так

  Ні

  Не задовольняв професійний рівень

   

  X

  Не задовольняли умови договору з аудитором

   

  X

  Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

   

  X

  Інше (запишіть)

  Вiдсутнiсть Свiдоцтва НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фiрм, на право проведення аудиту фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв

   

  Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

   

  Так

  Ні

  Ревізійна комісія (ревізор)

  X

   

  Наглядова рада

   

  X

  Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

   

  X

  Стороння компанія або сторонній консультант

   

  X

  Перевірки не проводились

   

  X

  Інше (запишіть)

  д/в

   

  З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

   

  Так

  Ні

  З власної ініціативи

  X

   

  За дорученням загальних зборів

   

  X

  За дорученням наглядової ради

   

  X

  За зверненням виконавчого органу

   

  X

  На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

   

  X

  Інше (запишіть)

  д/в

   

  Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

   

  ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

   

  Так

  Ні

  Випуск акцій

   

  X

  Випуск депозитарних розписок

   

  X

  Випуск облігацій

   

  X

  Кредити банків

   

  X

  Фінансування з державного і місцевих бюджетів

   

  X

  Інше (запишіть): д/в

     

   

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

  Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

   

  Так, плануємо розпочати переговори

   

  Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

   

  Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

   

  Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   

  Не визначились

  X

   

  Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

   

  Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

   

  Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

   

  У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Власного кодексу корпоративного управлiння товариство не має.

  Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

  Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

  д/в

  Звіт про корпоративне управління*

  Мета провадження діяльності фінансової установи

  Спiльне українсько-росiйське пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "КМТ" не є фiнансовою установою.

  Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

  д/в

  Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

  д/в

  Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

  д/в

  Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

  д/в

  Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

  д/в

  Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

  д/в

  Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

  д/в

  Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

  д/в

  Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

  д/в

  Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

  д/в

  Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

  д/в

  Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

  д/в

  Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

  д/в

  Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

  д/в

  Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

  д/в

  Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

  д/в

  Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

  д/в

  Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

  д/в

  Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

  д/в

  Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

  д/в


   

  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

       

  КОДИ

   

  Дата(рік, місяць, число)

  2014

  01

  01

  Підприємство

  Спiльне українсько-росiйське пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "КМТ"

  за ЄДРПОУ

  23104877

  Територія

  м. Вінниця.

  за КОАТУУ

  0510100000

  Організаційно-правова форма господарювання

  Приватне акціонерне товариство

  за КОПФГ

  120

  Орган державного управління

  самостіні

  за КОДУ

  д/н

  Вид економічної діяльності

  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

  за КВЕД

  68.20

  Середня кількість працівників

  27

   

  Одиниця виміру:      тис.грн.

  Адреса

  21050, Україна, м. Вiнниця, вул. 1 Травня, 60

   
               

   

   

  Баланс на 31.12.2013 р.                                                        Форма № 1-м

  Актив

  Код рядка

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

  Незавершене будівництво

  020

  0.0

  0.0

  Основні засоби:

  - залишкова вартість

  030

  16890.1

  15990.3

  - первісна вартість

  031

  25520.7

  25287.0

  - знос

  032

  ( 8630.6 )

  ( 9296.7 )

  Довгострокові біологічні активи:

  - справедлива (залишкова) вартість

  035

  0.0

  0.0

  - первісна вартість

  036

  0.0

  0.0

  - накопичена амортизація

  037

  ( 0.0 )

  ( 0.0 )

  Довгострокові фінансові інвестиції

  040

  14568.5

  11724.8

  Інші необоротні активи

  070

  8946.4

  8513.4

  Усього за розділом I

  080

  40405.0

  36228.5

  II. Оборотні активи

  Виробничі запаси

  100

  5.2

  4.4

  Поточні біологічні активи

  110

  0.0

  0.0

  Готова продукція

  130

  0.0

  0.0

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

  - чиста реалізаційна вартість

  160

  392.8

  437.2

  - первісна вартість

  161

  392.8

  437.2

  - резерв сумнівних боргів

  162

  ( 0.0 )

  ( 0.0 )

  Дебіторська заборгованість з бюджетом

  170

  0.0

  0.1

  Інша поточна дебіторська заборгованість

  210

  1587.8

  1805.6

  Поточні фінансові інвестиції

  220

  4909.6

  3709.4

  Грошові кошти та їх еквіваленти:

  - в національній валюті

  230

  1.0

  113.4

  - у тому числі в касі

  231

  0.0

  0.0

  - в іноземній валюті

  240

  0.0

  0.0

  Інші оборотні активи

  250

  0.6

  3.4

  Усього за розділом II

  260

  6897.0

  6073.5

  III. Витрати майбутніх періодів

  270

  0.0

  0.0

  ІV. Необоротні активи та групи вибуття

  275

  0.0

  0.0

  Баланс

  280

  47302.0

  42302.0

             

   

  Пасив

  Код рядка

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Власний капітал

  Статутний капітал

  300

  11000.0

  11000.0

  Додатковий вкладений капітал

  320

  14853.6

  14105.9

  Резервний капітал

  340

  0.0

  0.0

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  350

  -15049.9

  -17847.2

  Неоплачений капітал

  360

  ( 0.0 )

  ( 0.0 )

  Усього за розділом I

  380

  10803.7

  7258.7

  II. Забезпечення наступних виплат та платежів

  430

  0.0

  0.0

  ІІІ. Довгострокові зобов’язання

  480

  16847.2

  16247.2

  ІV. Поточні зобов’язання

  Короткострокові кредити банків

  500

  271.4

  151.5

  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

  510

  0.0

  0.0

  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  530

  24.3

  21.6

  Поточні зобов’язання за розрахунками:

  - з бюджетом

  550

  12.8

  8.8

  - зі страхування

  570

  9.6

  0.1

  - з оплати праці

  580

  20.7

  0.0

  Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

  605

  0.0

  0.0

  Інші поточні зобов'язання

  610

  19312.3

  18614.1

  Усього за розділом IV

  620

  19651.1

  18796.1

  V. Доходи майбутніх періодів

  630

  0.0

  0.0

  Баланс

  640

  47302.0

  42302.0

  Примітки

  Облiк основних засобiв ведеться товариством на рахунку 10 "Основнi засоби", малоцiнних необоротних матерiальних активiв – на рахунку 11 «Iншi необоротнi матерiальнi активи».
  Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв, а також групи однорiдних основних засобiв.
  Знос (амортизацiя) основних засобiв на пiдприємствi на протязi 2013 року обчислювався за прямолiнiйним методом, передбаченим вимогами П(С)БО №7.
  Переоцiнка об'єктiв основних засобiв до рiвня справедливої вартостi в 2013 роцi не здiйснювалася.
  Товариство на протязi звiтного перiоду не здiйснювало фiнансовi вкладення в цiннi папери iнших суб’єктiв господарювання.
  Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй на дату балансу становить 11 724,8 тис.грн в т.ч.:
  за методом участi в капiталi в сумi – 3708,1 тис.грн. ( внески в статутний фонд ТОВ «Аспект Рiелтс», ТОВ «Подiльська фондова компанiя»); iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi – 8016,7 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в момент придбання вiдображаються за фактичною собiвартiстю.
  В 2013 роцi при визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, отримано втрати в розмiрi 2563,7 тис.грн. Вiдбулося вибуття фiнансових iнвестицiй що облiковуються за методом участi в капiталi, а саме корпоративних прав ТОВ «Компанiя КМТ-Будiнвест» в зв’язку з продажем.
  В 2013 роцi товариством реалiзовано iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй (корпоративних прав) балансовою вартiстю 600 тис.грн., та придбано (облiгацiй) на суму 320 тис.грн.
  Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдприємством не складалась.
  Дивiдендiв вiд володiння корпоративними правами пiдприємство не отримувало.
  Протягом звiтного року пiдприємство не здiйснювало вкладення в поточнi фiнансовi iнвестицiї. Станом на 31.12.2013 р. балансова вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй (простi векселi) становить – 3709,4 тис.грн. Вибуття фiнансових iнвестицiй в 2013 р. на суму 1200,2 тис.грн. вiдбувася в зв’язку з їх погашенням.

  Керівник

  Гродецький Андрiй Омелянович

  Головний бухгалтер

  посада вакантна

           

   


  Форма N 2-м

  2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
  за 31.12.2013 р.

   

   

  Стаття

  Код рядка

  За звітний період

  за аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

  010

  437.2

  585.4

  Непрямі податки та інші вирахування з доходу

  020

  ( 76.9 )

  ( 97.6 )

  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

  030

  360.3

  487.8

  Інші операційні доходи

  040

  626.5

  6.1

  Інші доходи

  050

  1004.4

  9236.1

  Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

  070

  1991.2

  9730.0

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

  080

  ( 1245.4 )

  ( 1205.3 )

  Інші операційні витрати

  090

  ( 919.7 )

  ( 794.5 )

  у тому числі:

  091

  0.0

  0.0

   

  092

  ( 0.0 )

  ( 0.0 )

  Інші витрати

  100

  ( 2623.4 )

  ( 8147.5 )

  Разом витрати (080 + 090 + 100)

  120

  ( 4788.5 )

  ( 10147.3 )

  Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

  130

  -2797.3

  -417.3

  Податок на прибуток

  140

  ( 0.0 )

  ( 0.4 )

  Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

  150

  -2797.3

  -417.7

  Забезпечення матеріального заохочення

  160

  0.0

  0.0

  Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

  201

  0.0

  0.0

  Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

  202

  0.0

  0.0

  Примітки

  Дохiд пiдприємства вiд реалiзацiї продукцiї визначався у вiдповiдностi з П(С)БО №15 “Дохiд”. Доходи в бухгалтерському облiку товариства вiдображаються на пiдставi актiв виконаних робiт (наданих послуг), товарних накладних, виписок банку, розрахункових вiдомостей тощо. Данi первиннi документи оформленi вiдповiдно до вимог ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
  Основну частину доходу в звiтному роцi товариство отримало вiд операцiйної оренди, списання вексельної заборгованостi, доходiв на суму амортизацiї на дооцiненi необоротнi активи тощо, на загальну суму 1991,2 тис.грн. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї послуг оренди склав 360,3 тис.грн.. Iншi операцiйнi доходи (реалiзацiя оборотних активiв, списання кредиторської заборгованостi) становлять 626,5 тис.грн. Iншi доходи (вiдсотки одержанi, вiдсотки за облiгацiями, безоплатно отриманi активи, дохiд по п.30 П(С)БО 7) становлять 1004,4 тис.грн.
  Облiк витрат ведеться згiдно з чинним законодавством. Порядок та правильнiсть розподiлу цих витрат ведеться вiдповiдно до обраної облiкової полiтики, П(С)БО 16 "Витрати".
  Вiдображення витрат Товариства за 2013 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку без використання 8-го класу рахункiв.
  Бухгалтерський облiк витрат товариства здiйснюється на пiдставi актiв виконаних робiт (наданих послуг), товарних накладних, iнших первинних та розрахункових документiв, оформлених вiдповiдно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
  Собiвартiсть реалiзованих протягом року послуг становить 1245,4тис. грн., iншi операцiйнi витрати (адмiнвитрати, сумнiвнi борги, iншi витрати) становлять 919,7тис.грн. Iншi витрати (вiдсотки за кредит, втрати вiд участi в капiталi) cтановлять 2623,4 тис.грн.

  Керівник

  Гродецький Андрiй Омелянович

  Головний бухгалтер

  посада вакантна

           

   

   

   

   

  Річна інформація емітента цінних паперів
  за 2012 рік

  Титульний аркуш

  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

   

  Генеральний директор

   

   

   

  Гродецький Андрiй Омелянович

  (посада)

   

  (підпис)

   

  (прізвище та ініціали керівника)

  М.П.

  30.04.2013

  (дата)

   

  1. Загальні відомості

  1.1. Повне найменування емітента

   

  Спiльне українсько-росiйське пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "КМТ"

   

  1.2. Організаційно-правова форма емітента

   

  Приватне акціонерне товариство

   

  1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

   

  23104877

   

  1.4. Місцезнаходження емітента

   

  Вінницька , Ленiнський, 21050, м. Вiнниця, вул. 1 Травня, 60

   

  1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

   

  (0432) 52-03-25 (0432) 52-03-25

   

  1.6. Електронна поштова адреса емітента

   

  kmt@kmt.ua

   

  2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

  2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

  12.04.2013

   

  (дата)

   

  2.2. Річна інформація опублікована у

  Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 73

   

  17.04.2013

   

  (номер та найменування офіційного друкованого видання)

   

  (дата)

   

  2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

  www.kmt.ua

  в мережі Інтернет

   

   

  (адреса сторінки)

   

  (дата)


  Зміст

  1. Основні відомості про емітента:

  а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

  X

  б) інформація про державну реєстрацію емітента

  X

  в) банки, що обслуговують емітента

  X

  г) основні види діяльності

  X

  ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

   

  д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

   

  е) інформація про рейтингове агентство

   

  є) інформація про органи управління емітента

   

  2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

   

  3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

   

  4. Інформація про посадових осіб емітента:

  а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

  X

  б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

  X

  5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

  X

  6. Інформація про загальні збори акціонерів

  X

  7. Інформація про дивіденди

   

  8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

   

  9. Відомості про цінні папери емітента:

  а) інформація про випуски акцій емітента

  X

  б) інформація про облігації емітента

   

  в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   

  г) інформація про похідні цінні папери

   

  ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

   

  д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

   

  10. Опис бізнесу

   

  11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

  а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

  X

  б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

  X

  в) інформація про зобов'язання емітента

  X

  г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   

  ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

   

  12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

   

  13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

  X

  14. Інформація про стан корпоративного управління

  X

  15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

   

  16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

  а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

   

  б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

   

  в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

   

  г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

   

  ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

   

  17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

   

  18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

   

  19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

   

  20. Основні відомості про ФОН

   

  21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

   

  22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

   

  23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

   

  24. Правила ФОН

   

  25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

  X

  26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

  X

  27. Аудиторський висновок

  X

  28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

  29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

   

  30. Примітки

  У складi звiтностi, яка подається емiтентом СУРП ПрАТ "КМТ" за 2012 рiк, вiдсутнi наступнi данi:
  1.Вiдсутня iнформацiя про одержанi лiцензiї, дозволи на окремi види дiяльностi, оскiльки дiяльнiсть емiтента не потребує додаткових дозволiв та лiцензiй.
  2. Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
  3. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки товариство не зверталось до рейтингових агенств з метою визначенням оцiнки ринкової вартостi його акцiй.
  4. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня - акцiонернi товариства не надають цю iнформацiю.
  5. Облiгацiї, торговi, борговi та iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, товариство не випускало. Додатково цiннi папери у 2012 роцi не випускались.
  6. Викуп власних акцiй в в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.
  7. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки у 2010 роцi акцiї товариства було переведено у бездокументарну форму iснування. Акцiї iснують виключно в бездокументарнiй формi,
  8. Iпотечнi облiгацiї не випускались, тому iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття,
  iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв. iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв та iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.
  9. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, ФОН у пiдприємства немає.
  10. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, випускiв сертифiкатiв ФОН зареєстровано не було.
  11. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, ПрАТ не складало фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
  12. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) не недається.
  13. На дату складання рiчного звiту – посада головного бухгалтер вакантна

       

  3. Основні відомості про емітента

  3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

  3.1.1. Повне найменування

  Спiльне українсько-росiйське пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "КМТ"

  3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

  СУРП ПрАТ "КМТ"

  3.1.3. Організаційно-правова форма

  Приватне акціонерне товариство

  3.1.4. Поштовий індекс

  21050

  3.1.5. Область, район

  Вінницька , Ленiнський

  3.1.6. Населений пункт

  м. Вiнниця

  3.1.7. Вулиця, будинок

  вул. 1 Травня, 60

   

  3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

  3.2.1. Серія і номер свідоцтва

  А01 №643042

  3.2.2. Дата державної реєстрації

  22.04.1997

  3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

  Виконавчий комiтет Вiнницької мiської ради

  3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

  11000000

  3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

  11000000

   

  3.3. Банки, що обслуговують емітента

  3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

  фiлiя АКБ "Укрсоцбанк" у м.Вiнниця,

  3.3.2. МФО банку

  300023

  3.3.3. Поточний рахунок

  26005000248273

   

  3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

   

  фiлiя ПАТ "Укрексiмбанк" у м.Вiнниця

   

  3.3.5. МФО банку

   

  302429

   

  3.3.6. Поточний рахунок

   

  26003017410230

   

   

  3.4. Основні види діяльності

  68.20

  Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

  46.19

  Дiяльнiсть посередникiв у торговлi товарами широкого асортименту

  46.90

  Неспецiалiзована оптова торгiвля

   

  6. Інформація про посадових осіб емітента

  6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

  6.1.1. Посада

  Генеральний директор

  6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Гродецький Андрiй Омелянович

  6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

  6.1.4. Рік народження**

  1965

  6.1.5. Освіта**

  вища

  6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

  20

  6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  СУРП ПрАТ "КМТ", член Наглядової ради

  6.1.8. Опис

  Повноваження та обов`язки: генеральний директор керує роботою Дирекцiї, здiйснює оперативне керування всiєю роботою Товариства вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, репрезентує його в усiх українських та iноземних установах, закладах i органiзацiях та вчиняє вiд iменi Товариства юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної Статутом Товариства. Виплачена винагорода за звiтний рiк дорiвнює 13636,94 грн. Займає додаткову посаду: член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм.С.М.Кiрова, адреса пiдприємства: 24000, Вiнницька обл., м.Могилiв-Подiльський, вул. Гагарiна, 4/67, член Наглядової ради ПрАТ "Ензим", адреса пiдприємства: 24321, Вiнницька обл. м. Ладижин, вул. Хлiбозаводська,2. В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось.
  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  6.1.1. Посада

  Заступник Генерального директора

  6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Радько Валентина Iгорiвна

  6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

  6.1.4. Рік народження**

  1965

  6.1.5. Освіта**

  вища

  6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

  12

  6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  ТОВ "Продексiм", генеральний директор

  6.1.8. Опис

  В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось.Повноваження та обов`язки: в повному обсязi виконує функцiї та обов'язки генерального директора пiд час його вiдсутностi, має право другого пiдпису господарських та фiнансових документiв. Виплачена винагорода за звiтний рiк дорiвнює 6 800,37 грн. Займає додаткову посаду: генерального директора ТОВ "Аспект-Рiелтс", адреса пiдприємства: 21001, м. Вiнниця, вул. Коцюбинського,4, член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм.С.М.Кiрова, адреса пiдприємства: 24000, Вiнницька обл., м.Могилiв-Подiльський, вул. Гагарiна, 4/67. Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi.
  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  6.1.1. Посада

  Голова Наглядової ради

  6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Олонiчев Андрiй Павлович

  6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

  6.1.4. Рік народження**

  1957

  6.1.5. Освіта**

  вища

  6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

  20

  6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  СУПР ПрАТ "КМТ", Голова ради директорiв

  6.1.8. Опис

  В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Повноваження та обов`язки Голови Наглядової ради полягають у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу СУРП ПрАТ "КМТ", який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю дирекцiї та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Виплачена винагорода за звiтний рiк дорiвнює 14216,00 грн. Займає додаткову посаду: голова Наглядової ради ПрАТ "ФармБiоТехIнвест", адреса пiдприємства: 21050, м. Вiнниця, вул. 1 Травня б. 60.; голова Наглядової ради ПрАТ "Ензим", адреса пiдприємства: 24321, Вiнницька область, м. Ладижин, вул. Хлiбозаводська,2.; голова Наглядової ради ПАТ "Фермент", адреса пiдприємства: 24321, Вiнницька область, м. Ладижин, вул. Польова,1. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  6.1.1. Посада

  Член Наглядової ради

  6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Гродецька Галина Миколаївна

  6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

  6.1.4. Рік народження**

  1967

  6.1.5. Освіта**

  вища

  6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

  02

  6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  ТОВ "Подiльська фондова компанiя, фахiвець

  6.1.8. Опис

  Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду за займану посаду винагороди не отримувала. В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Займає додаткову посаду: консультант консалтингового вiддiлу в ТОВ "Подiльська фондова компанiя", адреса товариства: 21050, м.Вiнниця, вул. 1 Травня, 60. Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  6.1.1. Посада

  Головний бухгалтер

  6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Буда Iрина Вiкторiвна

  6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

  6.1.4. Рік народження**

  1980

  6.1.5. Освіта**

  вища

  6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

  05

  6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  ТОВ "Компанiя КМТ-Будiнвест", головний бухгалтер

  6.1.8. Опис

  Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди за виконання обов'язкiв члена правлiння не отримувала. Заробiтна плата за виконання обов'язкiв головного бухгалтера в звiтному роцi складає 9 827,64 грн. Вiдповiдно до наказу №02-К «Про переривання вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку» Буда I.В. приступила до виконання обов”язкiв головного бухгалтера. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  6.1.1. Посада

  Ревiзор

  6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Книжник Сергiй Вiкторович

  6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

  д/н д/н д/н

  6.1.4. Рік народження**

  1976

  6.1.5. Освіта**

  вища

  6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

  08

  6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

  СУРП ПрАТ "КМТ", начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та аудиту

  6.1.8. Опис

  В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Повноваження та обов`язки ревiзiйної комiсiї (ревiзора) полягають у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу СУРП ПрАТ "КМТ", який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть дирекцiї товариства. Обов`язки виконує вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду за займану посаду винагороди не отримував. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортнi данi посадової особи не зазначенi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.


   

  6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   

  Посада

  Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

  Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

  Дата внесення до реєстру

  Кількість акцій (штук)

  Від загальної кількості акцій (у відсотках)

  Кількість за видами акцій

  прості іменні

  прості на пред'явника

  привілейовані іменні

  привілейовані на пред'явника

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Генеральний директор

  Гродецький Андрiй Омелянович

  д/н д/н д/н

  31.07.2007

  1195699

  10.87

  1195699

  0

  0

  0

  Заступник Генерального директора

  Радько Валентина Iгорiвна

  д/н д/н д/н

   

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Голова Наглядової ради

  Олонiчев Андрiй Павлович

  д/н д/н д/н

  24.03.2002

  8130099

  73.9099

  8130099

  0

  0

  0

  Член Наглядової ради

  Гродецька Галина Миколаївна

  д/н д/н д/н

   

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Головний бухгалтер

  Буда Iрина Вiкторiвна

  д/н д/н д/н

   

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Ревiзор

  Книжник Сергiй Вiкторович

  д/н д/н д/н

  14.12.2007

  1

  0.000009

  1

  0

  0

  0

  Усього

  9325799

  84.7798

  9325799

  0

  0

  0

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


   

  7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

  Найменування юридичної особи

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

  Місцезнаходження

  Дата внесення до реєстру

  Кількість акцій (штук)

  Від загальної кількості акцій (у відсотках)

  Кількість за видами акцій

  прості іменні

  прості на пред'явника

  привілейовані іменні

  привілейовані на пред'явника

  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

  Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

  Дата внесення до реєстру

  Кількість акцій (штук)

  Від загальної кількості акцій (у відсотках)

  Кількість за видами акцій

  прості іменні

  прості на пред'явника

  привілейовані іменні

  привілейовані на пред'явника

  Олонiчев Андрiй Павлович

  д/н д/н д/н

  24.03.2002

  8130099

  73.9099

  8130099

  0

  0

  0

  Гродецький Андрiй Омелянович

  д/н д/н д/н

  31.07.2007

  1195699

  10.8699

  1195699

  0

  0

  0

  Усього

  9325798

  84.7798

  9325798

  0

  0

  0

  * Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
  ** Не обов'язково для заповнення.


   

  8. Інформація про загальні збори акціонерів

  Вид загальних зборів*

  чергові

  позачергові

     

  Дата проведення

  27.04.2012

  Кворум зборів**

  84.78

  Опис

  Порядок денний: 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiтувиконвчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора). 2. Затвердження рiчного звiту Товариства 3. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства Пропозицiй по перелiку питань до порядку денного не подавалось. Всi питання порядку денного було розглянуто, нiякi пропозицiї з питань порядку денного не вносились. Позачерговi збори акцiонерiв СУРП ПрАТ "КМТ" у звiтному перiодi не проводились.

   


   

  11. Відомості про цінні папери емітента

  11.1. Інформація про випуски акцій

   

  Дата реєстрації випуску

  Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

  Найменування органу, що зареєстрував випуск

  Міжнародний ідентифікаційний номер

  Тип цінного паперу

  Форма існування та форма випуску

  Номінальна вартість акцій (грн.)

  Кількість акцій (штук)

  Загальна номінальна вартість (грн.)

  Частка у статутному капіталі (у відсотках)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  21.05.2010

  8/02/1/10

  Вiнницьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

  UA4000068761

  Акція проста бездокументарна іменна

  Бездокументарні іменні

  1.00

  11000000

  11000000

  100

  Опис

  Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до котирування, лiстингу/делiстингу не подавались. Усi акцiї розмiщенi серед акцiонерiв Товариства та сплаченi в повному обсязi. У звiтному 2012 роцi додатковий випуск акцiй Товариством не здiйснювався. У 2013 роцi додатковий випуск акцiй не планується.

   


   

  13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

  13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

   

  Найменування основних засобів

  Власні основні засоби (тис. грн.)

  Орендовані основні засоби (тис. грн.)

  Основні засоби, всього (тис. грн.)

  на початок періоду

  на кінець періоду

  на початок періоду

  на кінець періоду

  на початок періоду

  на кінець періоду

  1. Виробничого призначення:

  2146.50

  16788.9

  0

  0

  2146.50

  16788.9

  будівлі та споруди

  1570.8

  10776.8

  0

  0

  1570.8

  10776.8

  машини та обладнання

  140.5

  91.8

  0

  0

  140.5

  91.8

  транспортні засоби

  56.9

  42.7

  0

  0

  56.9

  42.7

  інші

  378.3

  5877.6

  0

  0

  378.3

  5877.6

  2. Невиробничого призначення:

  109.1

  101.2

  0

  0

  109.1

  101.2

  будівлі та споруди

  109.1

  101.2

  0

  0

  109.1

  101.2

  машини та обладнання

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  транспортні засоби

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  інші

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Усього

  2255.6

  16890.1

  0

  0

  2255.6

  16890.1

  Опис

  Станом на 31.12.2011 року первiсна вартiсть основних засобiв з врахуванням дооцiнки та iнших необоротних матерiальних активiв становить 4103,5 тис.грн., станом на 31.12.2012 року – 25 354,8 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 33 %. Ступiнь використання основних засобiв - 67 %. Дiапазон строкiв використання об'єктiв основних засобiв, що перебувають в експлуатацiї 3 групи - 2013р. - 2031р., 4,5,6 груп - 2013р. - 2016р. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi. Товариство в звiтному перiодi не користувалося орендованими основними засобами. За звiтний перiод пiдприємство ввело в експлуатацiю основнi засоби на загальну суму 12,2 тис.грн. та нематерiальнi активи на суму 4,6 тис.грн.

   

  13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

   

  Найменування показника

  За звітний період

  За попередній період

  Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

  10803.7

  -3632.2

  Статутний капітал (тис. грн.)

  11000

  11000

  Скоригований статутний капітал (тис. грн)

  11000

  11000

  Опис

  Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до ПСБО 2 "Баланс" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 р. N 485, Цивiльного кодексу України.

  Висновок

  Чистi активи пiдприємства на дату балансу визначенi згiдно Методичних рекомендацiй щодо визачення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, затвердженихi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04 р.№485 в сумi 10803,7 тис. грн. /ряд.380/ Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства є меншою вiд статутного капiталу на 196,3 тис.грн. Вiдповiдно п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.

   

  13.3. Інформація про зобов'язання емітента

   

  Види зобов'язань

  Дата виникнення

  Непогашена частина боргу (тис. грн.)

  Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

  Дата погашення

  Кредити банку

  X

  15898.0

  X

  X

  у тому числі:

   

  Позика за договором №6

  28.04.2011

  15626.6

  9.6

  31.12.2013

  Фiнансовий кредитний договiр №6-КР-04/2011

  07.04.2011

  271.4

  18

  31.12.2013

  Зобов'язання за цінними паперами

  X

  8250.4

  X

  X

  у тому числі:

   

  за облігаціями (за кожним випуском):

  X

  0

  X

  X

  за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

  X

  0

  X

  X

  за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

  X

  0

  X

  X

  за векселями (всього)

  X

  8250.4

  X

  X

  за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

  X

  0

  X

  X

  за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

  X

  0

  X

  X

  Податкові зобов'язання

  X

  12.8

  X

  X

  Фінансова допомога на зворотній основі

  X

  2255.0

  X

  X

  Інші зобов'язання

  X

  10082.1

  X

  X

  Усього зобов'язань

  X

  36498.3

  X

  X

  Опис:

  Станом на 31.12.2012 року заборгованостi по зобов'язаннях, за облiгацiями, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (в т.ч. за похiдними ЦП), за фiнансовими iнвестицiями товариство не має. Заборгованiсть по кредитах - 15898,0 тис.грн.; по розрахунках за векселями - 8250,4 тис.грн.; по фiнансовiй допомозi на зворотнiй основi - 2255,0тис.грн.; iз бюджетом - 9,2 тис.грн.


   

  15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

  Дата виникнення події

  Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

  Вид інформації

  1

  2

  3

  22.02.2012

  23.02.2012

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


   

  ІНФОРМАЦІЯ
  про стан корпоративного управління

  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

   

  Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

   

  № з/п

  Рік

  Кількість зборів, усього

  У тому числі позачергових

  1

  2012

  01

  00

  2

  2011

  03

  02

  3

  2010

  01

  00

   

  Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

   

   

  Так

  Ні

  Реєстраційна комісія

  X

   

  Акціонери

   

  X

  Реєстратор

   

  X

  Депозитарій

   

  X

  Інше (запишіть): д/в

  Ні

   

  Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

   

   

  Так

  Ні

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

   

  X

  Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

   

  X

   

  У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

   

   

  Так

  Ні

  Підняттям карток

   

  X

  Бюлетенями (таємне голосування)

   

  X

  Підняттям рук

  X

   

  Інше (запишіть): д/в

  Ні

   

  Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

   

   

  Так

  Ні

  Реорганізація

   

  X

  Внесення змін до статуту товариства

   

  X

  Прийняття рішення про зміну типу товариства

   

  X

  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

   

  X

  Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

   

  X

  Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

   

  X

  Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

   

  X

  Інше (запишіть): Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались.

  Так

   

  Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

  Ні

   

  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

   

  Який склад наглядової ради (за наявності)?

   

   

  (осіб)

  Кількість членів наглядової ради

  002

  Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

  001

  Кількість представників держави

  000

  Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

  001

  Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

  00000

  Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

  000

   

  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

  004

   

  Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

   

   

  Так

  Ні

  Стратегічного планування

   

  X

  Аудиторський

   

  X

  З питань призначень і винагород

   

  X

  Інвестиційний

   

  X

  Інші (запишіть)

  Комiтети у складi наглядової ради не створювались.

  Інші (запишіть)

  Комiтети у складi наглядової ради не створювались.

   

  Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

  Ні

   

  Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

   

   

  Так

  Ні

  Винагорода є фіксованою сумою

   

  X

  Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

   

  X

  Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

   

  X

  Члени наглядової ради не отримують винагороди

   

  X

  Інше (запишіть)

  д/н

   

  Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

   

   

  Так

  Ні

  Галузеві знання і досвід роботи в галузі

   

  X

  Знання у сфері фінансів і менеджменту

   

  X

  Особисті якості (чесність, відповідальність)

   

  X

  Відсутність конфлікту інтересів

   

  X

  Граничний вік

   

  X

  Відсутні будь-які вимоги

  X

   

  Інше (запишіть): д/в

   

  X

   

  Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

   

   

  Так

  Ні

  Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

   

  X

  Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

   

  X

  Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

   

  X

  Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

  X

   

  Інше (запишіть)

  У звiтному роцi новi члени Наглядової ради не обирались

   

  Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

  Так

   

  Кількість членів ревізійної комісії 001 осіб.

   

  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

   

  Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

   

   

  Загальні збори акціонерів

  Засідання наглядової ради

  Засідання правління

  Члени правління (директор)

  Так

  Ні

  Так

  Загальний відділ

  Ні

  Ні

  Ні

  Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

  Ні

  Так

  Ні

  Юридичний відділ (юрист)

  Ні

  Ні

  Ні

  Секретар правління

  Ні

  Ні

  Ні

  Секретар загальних зборів

  Ні

  Ні

  Ні

  Секретар наглядової ради

  Ні

  Ні

  Ні

  Корпоративний секретар

  Ні

  Ні

  Ні

  Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

  Ні

  Ні

  Ні

  Інше(запишіть): Iншi особи, якi вiдповiдають за зберiгання протоколiв, в товариствi не призначались

  Ні

  Ні

  Ні

   

  Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

   

   

  Загальні збори акціонерів

  Наглядова рада

  Виконавчий орган

  Не належить до компетенції жодного органу

  Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

  Ні

  Ні

  Так

  Ні

  Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Обрання та відкликання голови правління

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Обрання та відкликання членів правління

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Обрання та відкликання голови наглядової ради

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Обрання та відкликання членів наглядової ради

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

  Ні

  Ні

  Так

  Ні

  Затвердження аудитора

  Ні

  Ні

  Так

  Ні

  Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

   

  Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

   

  Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


   

  Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

   

   

  Так

  Ні

  Положення про загальні збори акціонерів

   

  X

  Положення про наглядову раду

   

  X

  Положення про виконавчий орган (правління)

   

  X

  Положення про посадових осіб акціонерного товариства

   

  X

  Положення про ревізійну комісію

   

  X

  Положення про акції акціонерного товариства

   

  X

  Положення про порядок розподілу прибутку

   

  X

  Інше (запишіть):

  В товариствi вiдсутнi Положення: про загальнi збори акцiонерiв, про наглядову раду, правлiння, про посадових осiб акцiонерного товариства, про ревiзiйну комiсiю, про акцiї товариства, про порядок розподiлу прибутку, а також iншi документи

   

  Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

   

   

  Інформація розповсюджується на загальних зборах

  Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

  Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

  Копії документів надаються на запит акціонера

  Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

  Фінансова звітність, результати діяльності

  Так

  Так

  Так

  Ні

  Так

  Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Так

  Інформація про склад органів управління товариства

  Так

  Так

  Так

  Так

  Так

  Статут та внутрішні документи

  Так

  Ні

  Так

  Так

  Ні

  Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

  Ні

  Ні

  Так

  Так

  Ні

  Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

  Ні

  Ні

  Ні

  Ні

  Ні

   

  Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

   

  Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

   

   

  Так

  Ні

  Не проводились взагалі

   

  X

  Менше ніж раз на рік

   

  X

  Раз на рік

  X

   

  Частіше ніж раз на рік

   

  X

   

  Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

   

   

  Так

  Ні

  Загальні збори акціонерів

   

  X

  Наглядова рада

   

  X

  Правління або директор

  X

   

  Інше (запишіть)

  д/в

   

  Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

   

  З якої причини було змінено аудитора?

   

   

  Так

  Ні

  Не задовольняв професійний рівень

   

  X

  Не задовольняли умови договору з аудитором

   

  X

  Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

   

  X

  Інше (запишіть)

  Товариство протягом останнiх трьох рокiв не змiнювало зовнiшнього аудитора.

   

  Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

   

   

  Так

  Ні

  Ревізійна комісія

  X

   

  Наглядова рада

   

  X

  Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

   

  X

  Стороння компанія або сторонній консультант

   

  X

  Перевірки не проводились

   

  X

  Інше (запишіть)

  д/в

   

  З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

   

   

  Так

  Ні

  З власної ініціативи

  X

   

  За дорученням загальних зборів

   

  X

  За дорученням наглядової ради

   

  X

  За зверненням виконавчого органу

   

  X

  На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

   

  X

  Інше (запишіть)

  д/в

   

  Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

  ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

   

   

  Так

  Ні

  Випуск акцій

   

  X

  Випуск депозитарних розписок

   

  X

  Випуск облігацій

   

  X

  Кредити банків

   

  X

  Фінансування з державного і місцевих бюджетів

   

  X

  Інше (запишіть): д/в

   

  X

   

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

   

  Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

   

  Так, плануємо розпочати переговори

   

  Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

   

  Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

   

  Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   

  Не визначились

  X

   

  Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

   

  Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

   

  З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

   

   

  Так

  Ні

  Не задовольняв професійний рівень особи

   

  X

  Не задовольняли умови договору з особою

   

  X

  Особу змінено на вимогу:

   

  акціонерів

   

  X

  суду

   

  X

  Інше (запишіть)

  Особу, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери, було змiнено на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" В перiод останнiх трьох рокiв товариство змiнило особу, яка веде облiк прав власностi в зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй. Право на ведення облiку прав власностi на акцiї вiд реєстратора було передано зберiгачу.

   

  Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

   

  У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 28.03.2013 ; яким органом управління прийнятий: Власного кодексу корпоративного управлiння товариство не має.

  Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

  Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

  Звіт про корпоративне управління*

  Мета провадження діяльності фінансової установи

  Спiльне українсько-росiйське пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "КМТ" не являється фiнансовою установою.

  Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

  д/в

  Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

  д/в

  Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

  д/в

  Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

  д/в

  Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

  д/в

  Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

  д/в

  Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

  д/в

  Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

  д/в

  Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

  д/в

  Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

  д/в

  Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

  д/в

  Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

  д/в

  Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

  д/в

  Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

  д/в

  Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

  д/в

  Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

  д/в

  Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

  д/в

  Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

  д/в

  Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

  д/в

  Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

  д/в


   

  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

       

  КОДИ

     

  Дата(рік, місяць, число)

   

  Підприємство

  Спiльне українсько-росiйське пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "КМТ"

  за ЄДРПОУ

  23104877

  Територія

   

  за КОАТУУ

  0510100000

  Організаційно-правова форма господарювання

  Приватне акціонерне товариство

  за КОПФГ

  120

  Орган державного управління

   

  за КОДУ

  д/н

  Вид економічної діяльності

   

  за КВЕД

  68.20

  Середня кількість працівників

  00024

   

  Одиниця виміру: тис.грн.

   

  Адреса

  21050, Україна, м. Вiнниця, вул. 1 Травня, 60

   

   

  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

   

   

  за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

  V

   

  за міжнародними стандартами фінансової звітності

     

   

  Форма № 1-м

  Баланс на 31.12.2012 р.

   

  Актив

  Код рядка

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

  Незавершене будівництво

  020

  0.0

  0.0

  Основні засоби:

  - залишкова вартість

  030

  2255.6

  16890.1

  - первісна вартість

  031

  4269.4

  25520.7

  - знос

  032

  ( 2013.8 )

  ( 8630.6 )

  Довгострокові біологічні активи:

  - справедлива (залишкова) вартість

  035

  0.0

  0.0

  - первісна вартість

  036

  0.0

  0.0

  - накопичена амортизація

  037

  ( 0.0 )

  ( 0.0 )

  Довгострокові фінансові інвестиції

  040

  14669.6

  14568.5

  Інші необоротні активи

  070

  9067.7

  8946.4

  Усього за розділом I

  080

  25992.9

  40405.0

  II. Оборотні активи

  Виробничі запаси

  100

  5.5

  5.2

  Поточні біологічні активи

  110

  0.0

  0.0

  Готова продукція

  130

  14.0

  0.0

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

  - чиста реалізаційна вартість

  160

  392.5

  392.8

  - первісна вартість

  161

  392.5

  392.8

  - резерв сумнівних боргів

  162

  ( 0.0 )

  ( 0.0 )

  Дебіторська заборгованість з бюджетом

  170

  1.5

  0.0

  Інша поточна дебіторська заборгованість

  210

  2606.0

  1587.8

  Поточні фінансові інвестиції

  220

  0.0

  4909.6

  Грошові кошти та їх еквіваленти:

  - в національній валюті

  230

  69.1

  1.0

  - у тому числі в касі

  231

  0.0

  0.0

  - в іноземній валюті

  240

  0.0

  0.0

  Інші оборотні активи

  250

  7.0

  0.6

  Усього за розділом II

  260

  3095.6

  6897.0

  III. Витрати майбутніх періодів

  270

  0.0

  0.0

  ІV. Необоротні активи та групи вибуття

  275

  0.0

  0.0

  Баланс

  280

  29088.5

  47302.0

   

  Пасив

  Код рядка

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Власний капітал

  Статутний капітал

  300

  11000.0

  11000.0

  Додатковий вкладений капітал

  320

  0.0

  14853.6

  Резервний капітал

  340

  0.0

  0.0

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  350

  -14632.2

  -15049.9

  Неоплачений капітал

  360

  ( 0.0 )

  ( 0.0 )

  Усього за розділом I

  380

  -3632.2

  10803.7

  II. Забезпечення наступних виплат та платежів

  430

  0.0

  0.0

  ІІІ. Довгострокові зобов’язання

  480

  16841.0

  16847.2

  ІV. Поточні зобов’язання

  Короткострокові кредити банків

  500

  260.3

  271.4

  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

  510

  0.0

  0.0

  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  530

  72.3

  24.3

  Поточні зобов’язання за розрахунками:

  - з бюджетом

  550

  9.2

  12.8

  - зі страхування

  570

  4.1

  9.6

  - з оплати праці

  580

  8.5

  20.7

  Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

  605

  0.0

  0.0

  Інші поточні зобов'язання

  610

  15525.3

  19312.3

  Усього за розділом IV

  620

  15879.7

  19651.1

  V. Доходи майбутніх періодів

  630

  0.0

  0.0

  Баланс

  640

  29088.5

  47302.0

   

  Примітки

  Облiк основних засобiв ведеться товариством на рахунку 10 "Основнi засоби", малоцiнних необоротних матерiальних активiв – на рахунку 11 «Iншi необоротнi матерiальнi активи».
  Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв, а також групи однорiдних основних засобiв.
  Пiдприємство нараховує амортизацiю за прямолiнiйним методом, вiдповiдно п.1 ст.26 ПСБО №7 «Основнi засоби».
  На пiдприємствi в 2012 р. проводилась дооцiнка об'єктiв основних засобiв до рiвня справедливої вартостi
  Всього проведено дооцiнку первiсної вартостi основних засобiв за рахунок додаткового капiталу на суму 21 234 464,14 грн., зносу основних засобiв на суму 5 753 461,86 грн. За звiтний перiод пiдприємство ввело в експлуатацiю основнi засоби на загальну суму 12,2 тис.грн. та МНМА на суму 4,6 тис
  Товариство на протязi звiтного перiоду не здiйснювало фiнансовi вкладення в цiннi папери iнших суб’єктiв господарювання.
  Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй на дату балансу становить:
  за методом участi в капiталi в сумi – 6271,8 тис.грн., а саме: внески в статутний фонд ТОВ “Компанiя КМТ-Будiнвест” (розмiр частки 100% статутного капiталу), ТОВ «Аспект Рiелтс» (розмiр частки 100% статутного капiталу), ТОВ «Подiльська фондова компанiя» (розмiр частки 25,455% статутного капiталу).
  iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi – 8296,7 тис.грн.
  довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в момент придбання вiдображаються за фактичною собiвартiстю.
  В 2012 роцi при визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, отримано втрати в розмiрi 99,1 тис.грн., доходи в розмiрi 5,4 тис.грн.
  В 2012 роцi товариством реалiзовано довгострокових фiнансових iнвестицiй (корпоративних прав) балансовою вартiстю на суму 7,4 тис.грн.
  Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдприємством не складалась.
  Дивiдендiв вiд володiння корпоративними правами пiдприємство не отримувало.
  Протягом звiтного року пiдприємство здiйснювало вкладення в поточнi фiнансовi iнвестицiї, а саме: в придбання довгострокових векселiв. Станом на 31.12.2012р. балансова вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй (простi векселi) становить – 4909,6 тис.грн.

  Керівник

  Гродецький Андрiй Омелянович

  Головний бухгалтер

  посада вакантна


   

  Форма N 2-м

  2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
  за 31.12.2012 р.

   

  Стаття

  Код рядка

  За звітний період

  за аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

  010

  585.4

  526.6

  Непрямі податки та інші вирахування з доходу

  020

  ( 97.6 )

  ( 87.8 )

  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

  030

  487.8

  438.8

  Інші операційні доходи

  040

  6.1

  16608.3

  Інші доходи

  050

  9236.1

  3457.5

  Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

  070

  9730.0

  20504.6

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

  080

  ( 1205.3 )

  ( 361.5 )

  Інші операційні витрати

  090

  ( 794.5 )

  ( 16447.1 )

  у тому числі:

  091

  0.0

  0.0

   

  092

  ( 0.0 )

  ( 0.0 )

  Інші витрати

  100

  ( 8147.5 )

  ( 36603.0 )

  Разом витрати (080 + 090 + 100)

  120

  ( 10147.3 )

  ( 53411.6 )

  Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

  130

  -417.3

  -32907.0

  Податок на прибуток

  140

  ( 0.4 )

  ( 0.3 )

  Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

  150

  -417.7

  -32907.3

  Забезпечення матеріального заохочення

  160

  0.0

  0.0

  Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

  201

  0.0

  0.0

  Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

  202

  0.0

  0.0

   

  Примітки

  Дохiд пiдприємства вiд реалiзацiї продукцiї визначався у вiдповiдностi з П(С)БО №15 “Дохiд”. Доходи в бухгалтерському облiку товариства вiдображаються на пiдставi актiв виконаних робiт (наданих послуг), товарних накладних, виписок банку, розрахункових вiдомостей тощо. Данi первиннi документи оформленi вiдповiдно до вимог ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
  В звiтному роцi дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) склав 585,4 тис.грн. Основну частину вказаного доходу товариство отримало вiд здавання в оренду власних офiсних примiщень.
  Iншi операцiйнi доходи становлять 6,1 тис.грн. /дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi/.
  Iншi доходи в 2012 р. становлять 9236,1 тис.грн., в т.ч. 228,0 тис.грн. - доходи за % облiгацiями, 5,3 тис.грн - дохiд вiд участi в капiталi, 8375,3 тис.грн. - дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, дохiд на суму амортизацiї додаткового капiталу з дооцiнки ОФ 627,4 тис.грн. тощо.
  Облiк витрат ведеться згiдно з чинним законодавством. Порядок та правильнiсть розподiлу цих витрат ведеться вiдповiдно до обранiї облiковiї полiтики, ПСБО 16"Витрати".
  Витрати товариством вiдображаються на вiдповiдних рахунках облiку витрат з використанням 9-го класу рахункiв бухгалтерського облiку (без застосування 8-го класу рахункiв).
  Бухгалтерський облiк витрат товариства здiйснюється на пiдставi актiв виконаних робiт (наданих послуг,), товарних накладних, iнших первинних та розрахункових документiв, оформлених вiдповiдно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
  Собiвартiсть реалiзованих протягом року послуг, товарiв становить 1205,3 тис. грн., iншi операцiйнi витрати становлять 794,5 тис.грн., в т.ч. 121,3 тис.грн. – списання вiдстрочених податкових активiв, 620,2 тис.грн. - адмiнiстративнi витрати, тощо.
  Iншi витрати за 2012 р. cтановлять 8147,5 тис.грн., в т.ч. 7998,7 тис.грн. - собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй, 99,1 тис.грн. - втрати вiд участi в капiталi, 49,7 тис.грн. - вiдсотки за кредит.

  Керівник

  Гродецький Андрiй Омелянович

  Головний бухгалтер

  посада вакантна


   

  Інформація щодо аудиторського висновку

  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  (звiт незалежного аудитора)
  щодо iсторичної фiнансової звiтностi Спiльного українсько-росiйського пiдприємства в формi Приватного акцiонерного товариства “КМТ” станом на 31.12.2012 року.
  м. Вiнниця 22 березня 2013 року
  Незалежним аудитором Мельничук Iриною Анатолiївною на пiдставi договору №1 вiд 06 березня 2013 р. в перiод з 06 березня 2013 року по 22 березня 2013 року проведена перевiрка фiнансової звiтностi Спiльного українсько-росiйського пiдприємства в формi приватного акцiонерного товариства “КМТ” за 2012 рiк у складi:
  - Баланс станом на 31 грудня 2012 р. (форма№1-м);
  - Звiт про фiнансовi результати за 2012 р.(форма №2-м)
  на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам; розкриття в цих звiтах iнформацiї, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
  Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є нацiональнi П(С)БО, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення товариства.
  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до нацiональних П(С)БО та вимог чинного законодавства.
  За перiод, що пiддається перевiрцi, вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть були:
  Генеральний директор товариства - Гродецький А.О. (Протокол Наглядової ради №4 вiд 28.04.2011р.).
  В.о. головного бухгалтера Iльїна О.В. (з 30.01.2009р. Наказ №03-К. на перiод декретної вiдпустки головного. бухгалтера Буди I.В. (Наказ про призначення №22-К вiд 01.04.2008р.)
  22.02.2012р. згiдно наказу №02-К «Про переривання вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку» Буда I.В. приступила до виконання своїх обов”язкiв. Згiдно Наказу №01-К вiд 25.02.2013 р. Буду I.В. звiльнено.
  На дату складання аудиторського висновку – посада головного бухгалтер вакантна.

  Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi результатiв аудиторської перевiрки згiдно з Законом України “Про аудиторську дiяльнiсть”, а також за Мiжнародним стандартом аудиту (МСА) 200 “Загальнi цiлi незалежного аудиту та проведення аудиту вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту”.
  Аудитором проведена аудиторська перевiрка вiдповiдно до Законiв України "Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Мiжнародних стандартiв аудиту 700 “Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки та надання звiту щодо фiнансової дiяльностi», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», iнших «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,iншого надання впевненостi та супутнiх послуг» та практики аудиту в Українi, а також у вiдповiдностi до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року N1528 "Про затвердження Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року N1360 "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
  У вiдповiдностi до МСА 530 здiйснена вибiркова перевiрка, яка є репрезентативною, проте iснує ризик неефективної вибiрки, суттєвiсть якої є невисокою. У зв'язку з тестовим характером аудиторської перевiрки та iншими властивими аудиторськiй перевiрцi обмеженнями, разом з обмеженнями, властивими будь-якiй системi бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, iснує неминучий ризик того, що навiть деякi викривлення можуть залишитися невиявленими.
  З метою надання впевненостi користувачам щодо вiдповiдностi фiнансової звiтностi вiдповiдним критерiям аудиторською перевiркою були охопленi активи, капiтал i зобов’язання СУРП ПрАТ “КМТ”, їх вiдображення в облiку та звiтностi у зв’язку iз здiйсненням господарських операцiй на протязi 2012 року та подiй пiсля дати балансу i поданi аналiтичнi данi, якi на думку аудитора, доповнять iнформацiю, наведену в фiнансових звiтах.
  Завдання аудиту
  1. Перевiрити достовiрнiсть фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк та провести аналiз стану фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
  2. Надати аудиторський висновок щодо вiдповiдностi фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк вимогам чинного законодавства та прийнятої облiкової полiтики.
  Масштаб проведення аудиту
  Перевiрка проводилась шляхом вивчення звiтностi, статутних документiв, бухгалтерської та iншої iнформацiї про дiяльнiсть товариства, порiвняння даних на початок року, змiн, що пройшли на протязi року, балансових та мiжформових ув'язок та узгодженостi рiзних розрахункiв. Аналiз показникiв дiяльностi пiдприємства та фiнансового стану проведений шляхом визначення коефiцiєнтiв, порiвняння їх значень з нормативними, iншими методами.
  Перевiрцi пiдлягали:
  • установчi документи;
  • фiнансова звiтнiсть за 2012 р.;
  • реєстри бухгалтерського облiку за 2012 р.;
  • протоколи загальних зборiв акцiонерiв товариства за 2012 рiк;
  • окремi первиннi документи.
  Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
  Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загальної вiдповiдностi фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi.
  Аудитор вважає, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення аудиторської думки.
  Документальна перевiрка дотримання податкового законодавства СУРП ПрАТ «КМТ» Державною податковою службою в 2012 роцi не проводилась.
  Розмiр суттєвостi (матерiальностi) можливих вiдхилень в облiковiй iнформацiї погоджено замовником та аудитором в абз.6 п.п. 2.1 Договору “Про проведення аудиту iсторичної фiнансової звiтностi №1 вiд 06 березня 2013 р.
  1. Основнi вiдомостi про аудитора
  Аудиторську перевiрку здiйснено незалежним аудитором Мельничук Iриною Анатолiївною. Сертифiкат аудитора серiї А № 004802 виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №102 вiд 22.06.2001 року, продовжений на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №214/3 вiд 29 квiтня 2010р. дiйсний до 22 червня 2015 року. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб”єктiв аудиторської дiяльностi №2692 видане на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №103 вiд 28.09.2001 року, продовжено рiшенням Аудиторської палати за №239/3 вiд 29 вересня 2011р. до 29.09.2016 року.
  Iдентифiкацiйний код 2302606484.
  Мiсце проживання: м. Вiнниця, вул. 50-рiччя Перемоги,1 кв.42, тел.27-06-19.
  II. Основнi вiдомостi про емiтента
  Спiльне українсько-росiйське пiдприємство в формi закритого акцiонерного товариства "КМТ" утворене у вiдповiдностi до Закону України “Про господарськi товариства”, Закону України “Про пiдприємства в Українi”, Закону України “Про режим iноземного iнвестування” шляхом об’єднання майна та пiдприємницької дiяльностi громадян України та громадянина Росiйської Федерацiї.
  Спiльне українсько-росiйське пiдприємство ЗАТ «КМТ» створено згiдно з Установчим Договором, укладеним його засновниками 17.02.1997р. СУРП ЗАТ «КМТ» є правонаступником ЗАТ «КМТ».
  ЗАТ «КМТ» було зареєстровано управлiнням економiки Вiнницького мiськвиконкому 20.01.1996р. Статут СУРП ЗАТ “КМТ” затверджено зборами акцiонерiв товариства (протокол №6 вiд 17.03.1997р.) та зареєстровано Управлiнням економiки Вiнницького мiськвиконкому (наказ №77-р вiд 22.04.1997р., реєстрацiйний номер 1270).
  Змiни i доповнення до Статуту товариства зареєстрованi реєстрацiйною палатою Вiнницької мiської ради вiд 07.07.1998р. (наказ №346-р) та затвердженi зборами засновникiв товариства (протокол №14 вiд 25.06.98р.).
  Змiнами до Статуту, зареєстрованими реєстрацiйною палатою Вiнницької мiської ради вiд 19.12.2000р. (наказ №758-р), передбачено змiну п.4 Установчого договору, а саме: мiсцезнаходженням товариства слiд вважати м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, 60.
  Змiнами до Статуту, зареєстрованими реєстрацiйною палатою Вiнницької мiської ради вiд 16.03.2001р. (наказ №162-р) та затвердженими загальними зборами акцiонерiв (протокол №85 вiд 06.12.2000р.), доповнено пункт 2.2. роздiлу 2 “Мета i предмет дiяльностi товариства” наступними видами дiяльностi:
  • вирощування зернових та технiчних культур;
  • надання послуг у рослинництвi;
  • оптова торгiвля зерном та кормами для тварин;
  • оптова торгiвля паливом;
  • оптова торгiвля хiмiчними продуктами, добривами i засобами захисту рослин.
  Змiни до Статуту, зареєстрованi реєстрацiйною палатою Вiнницької мiської ради вiд 13.03.2003р. (наказ №160-р) та затвердженi загальними зборами акцiонерiв (протокол №139 вiд 07.10.2002р.)
  Змiни до Статуту, зареєстрованi реєстрацiйною палатою Вiнницької мiської ради вiд 04.02.2005р. за №11741050001000726 та затвердженi загальними зборами акцiонерiв (протокол №140 вiд 23.04.2004р.)
  Змiнами до Статуту, зареєстрованими реєстрацiйною палатою Вiнницької мiської ради вiд 21.06.2007р. за №11741050003000726 та затвердженими загальними зборами акцiонерiв (протокол №143 вiд 16.04.2007р.) збiльшено статутний капiтал товариства до 11 000 000,00 грн. шляхом проведення додаткової емiсiї акцiй.
  Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2010р. було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй та перейменування СУРП ЗАТ «КМТ» в СУРП ПрАТ «КМТ» (протокол загальних зборiв №147 вiд 02.04.2010р.).
  Згiдно з установчими документами Статутний капiтал акцiонерного товариства був зареєстрований у сумi 180 000,00 грн., який було подiлено на 250 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 720 грн. кожна.
  04.06.2003 року Вiнницьким територiальним управлiнням ДКЦПФРУ було зареєстровано випуск акцiй СУРП ЗАТ «КМТ» у зв’язку з деномiнацiєю.
  З 04.06.2003р. номiнальна вартiсть простих iменних акцiй становить 1 грн., кiлькiсть акцiй 180 000 штук.
  Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй СУРП ЗАТ “КМТ” видано Вiнницьким територiальним управлiнням ДКЦПФРУ вiд 04.06.2003р. (реєстрацiйний номер 21/02/1/03).
  На загальних зборах товариства (протокол зборiв №143 вiд 16.04.07 р.) акцiонерами було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення акцiй iснуючої номiнальної вартостi, якi випускаються додатково в кiлькостi 10 820 000 шт. номiнальною вартiстю 1 грн. кожна.
  Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй СУРП ЗАТ “КМТ” видане Вiнницьким територiальним управлiнням ДКЦПФР вiд 31.05.2007р. (реєстрацiйний номер 8/02/1/07).
  В 2010 роцi на загальних зборах товариства акцiонерами було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй.
  Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй СУРП ПрАТ “КМТ” видане Вiнницьким територiальним управлiнням ДКЦПФР вiд 31.05.2010р. (реєстрацiйний номер 8/02/1/10).
  Бiльше нiж 10% статутного капiталу СУРП ПрАТ «КМТ» станом на 31.12.2012р. володiють: Олонiчев Андрiй Павлович – 8 130 099 акцiй (73,9099%), Гродецький Андрiй Омелянович – 1 195 699 акцiй (10,87%).
  На 31.12.2012р. чисельнiсть акцiонерiв становить 9 фiзичних осiб.
  На 31.12.2012р. середня чисельнiсть працiвникiв товариства становить 24 чоловiк.
  На 31.12.2012 р. товариство є власником простих вiдсоткових облiгацiй ТОВ «Аспект Рiелтс» номiнальною вартiстю 7 580 тис. грн.
  Товариство веде облiк цiнних паперiв в ПАТ «Нацiональний депозитарiй України. Зберiгачем є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», депозитарiй-кореспондент ПАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв».
  Останнi збори акцiонерiв товариства проведено 27.04.2012 р. (протокол №151), на яких затверджено рiчний звiт та баланс за 2011 рiк.
  В перiодi, що перевiрявся, товариство не укладало договорiв з уповноваженими юридичними особами на виплату доходiв по його цiнних паперах.
  • Реквiзити СУРП ПрАТ «КМТ»
  Юридична адреса: м. Вiнниця, вул. 1-го Травня, 60. тел. (0432) 52-03-25.
  Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи СУРП ПрАТ “КМТ” видане Виконавчим комiтетом Вiнницької мiської ради №643042 серiя А01.
  Дата проведення державної реєстрацiї 22.04.1997 р.
  Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ
  №1 174 105 0001 000726.
  - Основнi рахунки пiдприємства:
  • №26003017410230 (мультивалютний), вiдкритий у фiлiї ПАТ “Укрексiмбанк” у м.Вiнниця, МФО 302429;
  • №26003050299691 (UAH), вiдкритий у фiлiї ПАТ "Укрсоцбанк" у м.Вiнниця, МФО 300023.
  ? iдентифiкацiйний код 23104877
  ? номер свiдоцтва про реєстрацiю платника ПДВ 01836273,
  ? iндивiдуальний податковий номер 231048702288.
  • Основнi види дiяльностi, що здiйснює товариство згiдно єдиного державного реєстру статистики (КВЕД) Довiдка АА №688349:
  68.20 – Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
  46.19 – Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
  46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля
  64.20 – Дiяльнiсть холдингових компанiй
  70.22 – Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
  Фактично в 2012 роцi основну частину доходiв вiд операцiйної дiяльностi товариство отримало вiд здавання в оренду власного нерухомого майна.
  III. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi
  В ходi аудиту було дослiджено облiкову систему пiдприємства. Облiкова полiтика пiдприємства, обумовлена в наказi №1 вiд 08.01.2008р. "Про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкової полiтики на СУРП ЗАТ “КМТ” (в редакцiї Наказу №2-Б вiд 25.12.2012р.), вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» №996-ХIV вiд 16.07.1999р.(зi змiнами та доповненнями), в якому визначенi основнi принципи, методи та процедури, якi використовуються пiдприємством для складання та подання фiнансової звiтностi.
  Бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi ведеться в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов’язаного їх вiдображення.
  Синтетичний та аналiтичний бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних реєстрах бухгалтерського облiку. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть товариства за 2012 рiк складена на пiдставi облiкових реєстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, облiкових реєстрiв задовiльний.
  Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно. Облiк повнiстю автоматизований.
  Положення наказу про облiкову полiтику використовувалися пiдприємством на протязi звiтного року без змiн. Використанi на пiдприємствi принципи бухгалтерського облiку, обумовленi в наказi про облiкову полiтику, вiдповiдають концептуальнiй всеохоплюючiй основi фiнансової звiтностi, передбаченiй положеннями нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.
  В 2012 роцi iнвентаризацiя на пiдприємствi проводилась станом на 31.12.2012 р. на виконання наказу №1-Iнв вiд 10.12.2012р. «Про проведення iнвентаризацiї у 2012 роцi. на виконання вимог iнструкцiї "Про iнвентаризацiю основних засобiв та нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв", затвердженої Мiнiстерством фiнансiв України вiд 11.08.1994р. №69 За результатами iнвентаризацiї надлишкiв, недостач не встановлено.
  Таким чином, на пiдставi проведених аудитором тестiв можна зазначити, що бухгалтерський, в суттєвих аспектах, ведеться товариством вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», норм П(С)БО та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, Наказу №1-Б вiд 20.12.2010р. «Про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкової полiтики на СУРП ЗАТ “КМТ”».
  Завдання з аудиту спецiального призначення.
  Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 800 “Особливостi мiркування – аудити фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до концептуальних основ спецiального призначення», №805 “Особливостi мiркування – аудити окремих фiнансових звiтiв та певних елементiв, рахункiв або статей фiнансового звiту» аудитор надає висновки щодо окремих компонентiв фiнансової звiтностi: активiв, зобов’язань, капiталу.
  IV. Класифiкацiя та оцiнка активiв
  Активи вiдображаються товариством в балансi за умови, що оцiнка їх може бути достовiрно визначена i очiкується отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з їх використанням.
  4.1. Аудит основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї)
  У результатi проведеної перевiрки аудитором встановлено, що облiк нематерiальних активiв товариства ведеться на рахунку 12 "Нематерiальнi активи", що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику товариства та П(С)БО 8 «Нематерiальнi активи».
  Вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку та звiтностi товариства станом на 31.12.2011р. залишкова вартiсть нематерiальних активiв становить 4,3 тис. грн., а станом на 31.12.2012р. – 2,0 тис. грн.
  Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2011 р. становить 165,9 тис. грн., а станом на 31.12.2012р. – 165,9 тис. грн.
  Сума накопиченої амортизацiї на кiнець 2012 року становить 163,9 тис. грн., а станом на 31.12.2011 року – 161,6 тис. грн.
  Накопичена амортизацiя на кiнець 2012 року становить 98% первiсної вартостi нематерiальних активiв.
  У складi нематерiальних активiв товариства облiковуються Права на використання програмного забезпечення, торговельнi знаки «Мiсто», «Торговий квартал» тощо.
  Амортизацiя об'єктiв нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання, про що визначено в наказi про облiкову полiтику пiдприємства.
  Порушень в облiку нематерiальних активiв в ходi перевiрки не виявлено.
  Не оприбуткованих на балансi товариства нематерiальних активiв також не виявлено.
  На думку аудитора, склад нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому та ступiнь розкриття вiдповiдають вимогам П(С)БО 8 та облiковiй полiтицi товариства.
  Облiк основних засобiв ведеться товариством на рахунку 10 "Основнi засоби", малоцiнних необоротних матерiальних активiв – на рахунку 11 «Iншi необоротнi матерiальнi активи».
  В ходi перевiрки виявлено, що данi аналiтичного облiку по вищезазначених рахунках вiдповiдають даним синтетичного облiку.
  Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв, а також групи однорiдних основних засобiв.
  Пiдприємство нараховує амортизацiю за прямолiнiйним методом, вiдповiдно п.1 ст.26 ПСБО №7 «Основнi засоби».
  На пiдприємствi в 2012 р. проводилась дооцiнка об'єктiв основних засобiв до рiвня справедливої вартостi:
  Згiдно Звiту про оцiнку вiд 20.07.12 р. наданого ТОВ «Iнститут земельних ресурсiв та нерухомостi» (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi, виданий ФДМУ за №1954, сертифiкат Держкомзему №13-054) проведена оцiнка офiсної будiвлi iз земельною дiлянкою, розташованої за адресою: м.Вiнниця, вул.1-го Травня, 60. За наслiдками незалежної оцiнки станом на 30 червня 2012 р. ринкова вартiсть офiсної будiвлi, загальною площею 1463,9 м.кв. становить 11 402 тис.грн., земельна дiлянка площею 0,447 га. пiд будiвлею становить 5 724 тис.грн. Всього 17 126 тис.грн. без урахування ПДВ.
  Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради СУРП ПрАТ «КМТ» вiд 20.07.12 р. затверджено результати дооцiнки та її вiдображення в бухгалтерському облiку станом на 30.06.12 р:
  - дооцiнку первiсної вартостi офiсної будiвлi за адресою м.Вiнниця, вул. 1-го Травня, 60 /загальною площею 1463,9 м.кв./ на суму 15 666 071,07 грн.;
  - дооцiнку накопиченої амортизацiї офiсної будiвлi за адресою м.Вiнниця, вул. 1-го Травня, 60 /загальною площею 1463,9 м.кв./ на суму 5 753 461,86 грн.
  - дооцiнку первiсної вартостi земельної дiлянки за адресою м.Вiнниця, вул. 1-го Травня, 60 /площею 0,447 га./ пiд будiвлею на суму 5 568 393,00 грн.
  Всього проведено дооцiнку первiсної вартостi основних засобiв за рахунок додаткового капiталу на суму 21 234 464,14 грн., зносу основних засобiв на суму 5 753 461,86 грн.
  За звiтний перiод пiдприємство ввело в експлуатацiю основнi засоби на загальну суму 12,2 тис.грн. та МНМА на суму 4,6 тис.грн. В звiтному роцi основнi засоби не вибували.
  Згiдно з даними бухгалтерського облiку та балансу товариства станом на 31.12.2011 року первiсна вартiсть основних засобiв з врахуванням дооцiнки та iнших необоротних матерiальних активiв становить 4103,5 тис.грн., станом на 31.12.2012 року – 25 354,8 тис.грн.
  Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв з урахуванням дооцiнки та iнших необоротних матерiальних активiв станом на 31.12.2011 року становить 1852,2 тис.грн., станом на 31.12.2012 року – 8 466,7 тис.грн.
  За даними аналiтичного облiку станом на 31.12.2011 р. залишкова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв становить 2251,3 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. – 16 888,1 тис. грн.
  Накопичена амортизацiя станом на 31.12.2012 року становить 33 % вiд первiсної вартостi основних засобiв.
  Згiдно з наданими на розгляд аудиторовi документами та наказом про облiкову полiтику пiдприємства, нарахування амортизацiї по групi “Iншi необоротнi матерiальнi активи” проводиться в першому мiсяцi використання об’єкта у розмiрi 100% його вартостi.
  Аудитор зазначає про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду.
  Товариство в перiодi, що перевiрявся, не користувалося орендованими основними засобами.
  На думку аудитора, данi фiнансової звiтностi товариства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв та первинним документам, наданим на розгляд аудиторовi.
  Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 7, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року №92 та облiковiй полiтицi пiдприємства.
  Згiдно з даними бухгалтерського облiку та балансу товариства станом на 31.12.2012 року залишок незавершених капiтальних iнвестицiй вiдсутнiй.
  Необоротнi активи, зданi в оперативну оренду, в порушення вимог П(С)БО №32 пiдприємство не облiковує як iнвестицiйна нерухомiсть.
  4.2. Аудит фiнансових iнвестицiй.
  У результатi проведеної перевiрки аудитором встановлено, що товариство на протязi звiтного перiоду не здiйснювало фiнансовi вкладення в цiннi папери iнших суб’єктiв господарювання.
  Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй на дату балансу становить:
  за методом участi в капiталi в сумi – 6271,8 тис.грн., а саме: внески в статутний фонд ТОВ “Компанiя КМТ-Будiнвест” (розмiр частки 100% статутного капiталу), ТОВ «Аспект Рiелтс» (розмiр частки 100% статутного капiталу), ТОВ «Подiльська фондова компанiя» (розмiр частки 25,455% статутного капiталу).
  iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi – 8296,7 тис.грн.
  В ходi перевiрки з’ясовано, що в бухгалтерському облiку пiдприємства довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в момент придбання вiдображаються за фактичною собiвартiстю.
  Вiдповiдно до вимог П(С)БО №12 “Фiнансовi iнвестицiї” та Наказу про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкової полiтики довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в статутнi капiтали суб’єктiв господарювання, на яких здiйснюється суттєвий вплив, облiковуються пiдприємством за методом участi в капiталi з вiдповiдною переоцiнкою їх вартостi.
  В 2012 роцi при визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, отримано втрати в розмiрi 99,1 тис.грн., доходи в розмiрi 5,4 тис.грн.
  В 2012 роцi товариством реалiзовано довгострокових фiнансових iнвестицiй (корпоративних прав) балансовою вартiстю на суму 7,4 тис.грн.
  Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдприємством не складалась.
  Дивiдендiв вiд володiння корпоративними правами пiдприємство не отримувало.
  Протягом звiтного року пiдприємство здiйснювало вкладення в поточнi фiнансовi iнвестицiї, а саме: в придбання довгострокових векселiв. Станом на 31.12.2012р. балансова вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй (простi векселi) становить – 4909,6 тис.грн.
  На думку аудитора, данi фiнансової звiтностi товариства в цiлому вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного облiку довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй та первинним документам, наданим аудитору.
  4.3 Аудит iнших необоротних активiв.
  Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2012 р. вiдображенi по рядку 070 Балансу в сумi 8946,4 тис.грн. /довгострокова дебiторська заборгованiсть/.
  4.4. Аудит товарно-матерiальних цiнностей.
  Товариство веде бухгалтерський облiк запасiв вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", яке затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. №246.
  Для цiлей бухгалтерського облiку товариства запаси класифiкують на такi групи: основнi та допомiжнi матерiали, малоцiннi та швидкозношуванi предмети. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiднi групи.
  Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з П(С)БО 9.
  Придбання запасiв проводиться на пiдставi первинних документiв, оформлених вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
  Вибуття запасiв проводиться на пiдставi належним чином оформлених актiв на списання. Оцiнка вибуття товарно-матерiальних та iнших цiнностей здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi.
  Залишок виробничих запасiв станом на 31.12.2011 р. становить 5,5 тис. грн., станом на 31.12.2012р. – 5,2 тис. грн.
  Залишок готової продукцiї (товарiв) станом на 31.12.2011 р. становить 14,0 тис.грн. станом на 31.12.2012р. –0 тис.грн.
  Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються товариством протягом строку їх фактичного використання.
  Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами пiдприємства протягом строку їх фактичного використання.
  Аудитор зазначає, що бухгалтерський облiк придбання, використання, реалiзацiї (списання) та вибуття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України та наказу про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкової полiтики товариства.
  Розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО 9.
  4.5. Аудит грошових коштiв.
  В ходi проведення аудиту з’ясовано, що пiдприємством облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 грудня 2004 р. N 637. Залишкiв грошових коштiв в касi пiдприємства на дату балансу не рахувалось.
  Операцiї по розрахунковому рахунку вiдображались пiдприємством на рахунку 311 "Розрахунковий рахунок". Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi /ряд.230 балансу/ станом на 31.12.2011 р. становить 69,1 тис.грн., станом на 31.12.2012 р. – 1,0 тис.грн.
  Аудитор зазначає, що розмiр наявних грошових коштiв товариства вiдповiдає сумам, що вiдображенi у складi оборотних активiв товариства у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк.
  4.6. Аудит дебiторської заборгованостi
  Аудитом встановлено, що облiк дебiторської заборгованостi проводиться пiдприємством у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть ”.
  Дебiторська заборгованiсть товариства складає: Тис. грн.
  Ряд.
  Ф1 на 31.12.2011 р. на 31.12.2012 р.
  за товари (роботи, послуги) не
  оплаченi в строк 160 392,5 392,8
  з бюджетом 170 1,5 0
  iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 2606,0 1587,8
  iншi оборотнi активи 250 7,0 0,6
  Разом 3007,0 1981,2
  Згiдно з положеннями облiкової полiтики величина резерву сумнiвних боргiв визначається пiдприємством на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
  Станом на 31.12.2012 р. резерв сумнiвних боргiв вiдсутнiй. В перевiряємому перiодi пiдприємство не створювало резерву сумнiвних боргiв.
  Заборгованiсть пов’язаних осiб на дату балансу – 1319 тис. грн.
  Пiдприємством в перевiряємому перiодi не проводилось розрахункiв в iноземнiй валютi.
  Вiдповiдно до МСА 505 «Зовнiшнi пiдтвердження» аудитом отримано пiдтвердження реальностi розмiру дебiторської заборгованостi вiд основних дебiторiв.
  На думку аудитора, данi фiнансової звiтностi товариства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного облiку дебiторської заборгованостi та первинним документам, наданим аудитору. Склад дебiторської заборгованостi, достовiрнiсть i повнота її оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 10 та облiковiй полiтицi пiдприємства.
  V. Аудит власного капiталу
  Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012 р. складає 10 803,7 тис. грн.
  В ходi перевiрки встановлено структуру власного капiталу товариства, яка станом на 31.12.2012 року має наступний вигляд:
  т. грн.
  - статутний капiтал 11000,0
  - додатковий капiтал 14 853,6
  - резервний капiтал 0
  - нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (15 049,9)
  - неоплачений капiтал 0
  - вилучений капiтал 0
  Розмiр статутного капiталу, вiдображений в бухгалтерському облiку, вiдповiдає даним установчих документiв та складає 11000 тис.грн. Статутний капiтал товариства на дату балансу сплачено засновниками у повному обсязi.
  Факт формування в повному розмiрi статутного капiталу товариства пiдтверджено попереднiми аудиторськими перевiрками, а саме:
  - аудиторським висновком про достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi та аналiз фiнансового стану СУРП ЗАТ «КМТ» станом на 01.10.2000 року вiд 19.12.2000р., пiдготовленим Аудиторською фiрмою «ТАВI» (Лiцензiя на аудиторську дiяльнiсть №001178, код ЄДРПОУ 23101867), пiдтверджено формування статутного капiталу товариства станом на 19.12.2000р. в розмiрi 180,0 тис.грн., який вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю акцiй СУРП ЗАТ «КМТ», виданого територiальним управлiнням ДКЦПФРУ вiд 04.06.2003р. (реєстрацiйний №21/02/1/03) подiлено на 180,0 тис.шт. акцiй номiнальною вартiстю 1 грн., що вiдповiдає розмiру статутного капiталу, вiдображеному в реєстрах бухгалтерського облiку, чинним установчим документам.
  - у зв’язку з прийнятим рiшенням про збiльшення розмiру статутного капiталу товариства (протокол загальних зборiв №143 вiд 16.04.2007р.) до 11 000,0 тис.грн. було проведено аудиторську перевiрку вiдповiдно до “Положення про порядок збiльшення (зменшення) розмiру статутного капiталу акцiонерного товариства“, яке затверджено Рiшенням ДКЦПФРУ вiд 22 лютого 2008р. N387, п.п. «д» п. 2.2 «Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй закритих акцiонерних товариств», затвердженого Рiшенням ДКЦПФРУ вiд 11 червня 2002р. N167 та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
  - аудиторським висновком про промiжну фiнансову звiтнiсть СУРП ЗАТ “КМТ” станом на 31.03.2008 року вiд 19.06.2008р., пiдготовленим Приватним аудитором Мельничук I.А. (Сертифiкат №004802 виданий 22.06.2001р.), пiдтверджено формування статутного капiталу товариства станом на 19.06.2008р. в розмiрi 11 000,0 тис.грн., який вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй СУРП ЗАТ «КМТ», виданого територiальним управлiнням ДКЦПФРУ вiд 31.05.2008р. (реєстрацiйний №8/02/1/07) подiлено на 11000,0 тис.шт. акцiй номiнальною вартiстю 1 грн., що вiдповiдає розмiру статутного капiталу, вiдображеному в реєстрах бухгалтерського облiку, чинним установчим документам товариства.
  Таким чином, статутний капiтал товариства за результатами додаткової емiсiї сформовано повнiстю у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства.
  Станом на 31.12.2012р. непокритий збиток /ряд. 350/ становить 15049,9 тис.грн.
  Вплив на фiнансовий результат товариства в звiтному роцi мало отримання товариством в 2012 роцi прибутку вiд iншої дiяльностi в сумi 1088,6 тис.грн., збиткiв вiд операцiйної дiяльностi в сумi 717,5 тис.грн, а також збиткiв вiд iншої операцiйної дiяльностi в сумi 788,4 тис.грн. тощо.
  Чистi активи пiдприємства на дату балансу визначенi згiдно Методичних рекомендацiй щодо визачення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, затвердженихi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04 р.№485 в сумi 10803,7 тис. грн. /ряд.380/
  Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства є меншою вiд статутного капiталу на 196,3 тис.грн. Вiдповiдно п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
  Додатковий капiтал, сформований пiдприємством за рахунок дооцiнки основних фондiв на загальну суму 15 481 тис.грн., на кiнець року становить 14 853,6 тис.грн. Додатковий капiтал на протязi 2012 року зменшений на суму 627,4 тис.грн. вiдповiдно до використання норм, передбачених п.30 П(С)БО №7 «Основнi засоби».
  Товариством за результатами роботи за перiод з 31.12.2011 р. по 31.12.2012 р. нарахування та виплата дивiдендiв не проводилась в зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку.
  Аудитором встановлено, що розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi товариства станом на 31.12.2012 року достовiрно.
  VI. Облiк та достовiрнiсть зобов'язань
  В ходi проведення перевiрки встановлено, що товариство вiдображає в балансi зобов'язання за умови, що їх оцiнка може бути достовiрно визначена, а саме: вони являють собою заборгованiсть пiдприємств, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.
  Зобов’язання пiдприємства визнанi згiдно ПСБО 11 “Зобов’язання”.
  6.1. Аудит позикових коштiв.
  Станом на 31.12.2012 р. заборгованiсть за короткостроковими позиками пiдприємства становить 271,4 тис. грн. / короткостроковий кредит вiд ТОВ ФК Кейгруп /договiр №6-КР-04/2011 вiд 07.04.2011р./
  6.2. Аудит довгострокових та поточних зобов’язань.
  - Довгостроковi зобов’язання.
  Станом на 31.12.2012 року в рядку 480 «Iншi довгостроковi зобов’язання» рахується довгострокова заборгованiсть в розмiрi 16847,2 тис.грн., в т.ч. заборгованiсть за довгостроковими простими векселями на суму 1220,6 тис.грн. та заборгованiсть за договором позики №6 вiд 28.04.2011р. з Велгевос Ентерпрайзес лiмiтед, Республiка Кiпр на суму 15 626,6 тис.грн./1955035,00 дол.США/. Сплата вiдсоткiв в кiнцi термiну.
  - Поточнi зобов’язання.
  В ходi перевiрки аудитору було надано документи, що свiдчать про те, що протягом 2012 року пiдприємство укладало договори з iншими юридичними особами на отримання позик, а саме: тимчасових поворотних безпроцентних фiнансових допомог. Станом на 31.12.2012 року заборгованiсть за отриманими тимчасовими поворотними фiнансовими допомогами становить 2 255 тис.грн.
  Структура поточних зобов’язань: тис. грн.
  Ряд.
  Ф1 на
  31.12.2011р. на
  31.12.2012р.
  - за товари, роботи i послуги, не сплаченi в строк 530 72,3 24,3
  - з бюджетом 550 9,2 12,8
  - зi страхування 570 4,1 9,6
  - з оплати працi 580 8,5 20,7
  - iншi поточнi зобов’язання 610 15525,3 19312,3
  Разом 15619,4 19379,7
  Простроченої кредиторської заборгованостi, по якiй минув термiн позовної давностi, аудитом не встановлено.
  Розрахунки товариства з працiвниками по заробiтнiй платi проводилися по рахунку 661 "Розрахунки по оплатi працi", з пiдзвiтними особами по рахунку 372 "Розрахунки з пiдзвiтними особами", з бюджетом по рахунку 641 "Розрахунки з бюджетом", по соцiальному страхуванню по рахунках 651 "Розрахунки по єдиному соцiальному внеску” на протязi 2012 р. проводились вiдповiдно з дiючим законодавством та за встановленими нормативами.
  На дату балансу рахується поточна заборгованiсть по виплатi заробiтної плати за 2 половину грудня 2012 року та вiдповiдна заборгованiсть по сплатi ЄСВ.
  Вiдповiдно до Наказу про облiкову полiтику товариство створює забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам. Залишок майбутнiх виплат та платежiв станом на 31.12.2012 р. вiдсутнiй.
  Данi аналiтичного облiку по вищезазначених рахунках вiдповiдають даним синтетичного облiку. Пiдприємство не проводило внутрiшньовiдомчих розрахункiв у перевiряємому перiодi.
  Вiдповiдно до МСА 505 «Зовнiшнi пiдтвердження», отримано пiдтвердження реальностi розмiру кредиторської заборгованостi вiд основних кредиторiв.
  Аудитором дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов’язань товариства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають вимогам П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року №20.
  VII. Реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв
  Товариство СУРП ПрАТ “КМТ” у "Звiтi про фiнансовi результати" за 2012 рiк вiдображає повну та правдиву iнформацiю про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства.
  7.1. Аудит доходiв.
  Дохiд пiдприємства вiд реалiзацiї продукцiї визначався у вiдповiдностi з П(С)БО №15 “Дохiд”. Доходи в бухгалтерському облiку товариства вiдображаються на пiдставi актiв виконаних робiт (наданих послуг), товарних накладних, виписок банку, розрахункових вiдомостей тощо. Данi первиннi документи оформленi вiдповiдно до вимог ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
  В звiтному роцi дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) склав 585,4 тис.грн. Основну частину вказаного доходу товариство отримало вiд здавання в оренду власних офiсних примiщень.
  Iншi операцiйнi доходи становлять 6,1 тис.грн. /дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi/.
  Iншi доходи в 2012 р. становлять 9236,1 тис.грн., в т.ч. 228,0 тис.грн. - доходи за % облiгацiями, 5,3 тис.грн - дохiд вiд участi в капiталi, 8375,3 тис.грн. - дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, дохiд на суму амортизацiї додаткового капiталу з дооцiнки ОФ 627,4 тис.грн. тощо.
  Аудитом не встановлено порушень в облiку доходiв товариства за 2012 рiк.
  Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах повнiстю i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв товариства, а також розкриває iнформацiю про них.
  7.2. Аудит витрат.
  На думку аудитора облiк витрат на пiдприємствi ведеться згiдно чинного законодавства. Порядок та правильнiсть розподiлу витрат ведеться згiдно обранiй облiковiй полiтицi, ПСБО 16”Витрати”.
  Витрати товариством вiдображаються на вiдповiдних рахунках облiку витрат з використанням 9-го класу рахункiв бухгалтерського облiку (без застосування 8-го класу рахункiв).
  Бухгалтерський облiк витрат товариства здiйснюється на пiдставi актiв виконаних робiт (наданих послуг,), товарних накладних, iнших первинних та розрахункових документiв, оформлених вiдповiдно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
  Собiвартiсть реалiзованих протягом року послуг, товарiв становить 1205,3 тис. грн., iншi операцiйнi витрати становлять 794,5 тис.грн., в т.ч. 121,3 тис.грн. – списання вiдстрочених податкових активiв, 620,2 тис.грн. - адмiнiстративнi витрати, тощо.
  Iншi витрати за 2012 р. cтановлять 8147,5 тис.грн., в т.ч. 7998,7 тис.грн. - собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй, 99,1 тис.грн. - втрати вiд участi в капiталi, 49,7 тис.грн. - вiдсотки за кредит.
  За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що, в основному, данi, вiдображенi в регiстрах облiку, що наданi до перевiрки стосовно витрат товариства за 2012 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
  YIII. Розкриття iнформацiї щодо формування фiнансового результату дiяльностi товариства.
  За звiтний перiод фiнансовi результати товариства склали:
  тис.грн.
  - дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 585,4
  - податок на додану вартiсть (97,6)
  - собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (1205,3)
  - iншi операцiйнi доходи 6,1
  - iншi операцiйнi витрати (794,5)
  - iншi доходи 9236,1
  - iншi витрати (8147,5)
  - податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi (0,4)
  - чистий прибуток (збиток) (417,7)
  Аудитом пiдтверджується вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства СУРП ПрАТ “КМТ” даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один одному.
  IХ. Iнша iнформацiя про емiтента.
  В перевiряємому перiодi органи управлiння товариства не приймали рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.
  Загальними зборами акцiонерiв не приймались рiшення про викуп власних простих iменних акцiй.
  Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв товариства на фондовiй бiржi не встановлено.
  В звiтному перiодi пiдприємство не отримувало позики на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв на початок звiтного перiоду та не здiйснювало значнi правочини на суму 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
  В 2012р. вiдбулися наступнi змiни посадових осiб:
  В.о. головного бухгалтера Iльїна О.В. (з 30.01.2009р. Наказ №03-К. на перiод декретної вiдпустки головного бухгалтера Буди I.В. (Наказ про призначення №22-К вiд 01.04.2008р.)
  22.02.2012р. згiдно наказу №02-К «Про переривання вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку» Буда I.В. приступила до виконання своїх обов”язкiв. Згiдно Наказу №01-К вiд 25.02.2013 р. Буду I.В. звiльнено.
  Вищий орган пiдприємства не приймав рiшення про зменшення статутного капiталу, про припинення або банкрутство.
  Згiдно з отриманою на пiдприємствi iнформацiєю справи про банкрутство пiдприємства не порушувались, ухвал про санацiю не виносилось.
  Iншої iнформацiї про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан пiдприємства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв не встановлено.
  Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається пiдприємством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено.
  Принципи корпоративного управлiння товариства та функцiї внутрiшнього аудиту визначенi в Статутi пiдприємства. Функцiю внутрiшнього аудиту виконує ревiзiйна комiсiя. Стан внутрiшнього аудиту задовiльний.
  Аудитором iдентифiковано та оцiнено ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
  Х. Аналiз показникiв фiнансового стану
  Фiнансовий стан пiдприємства станом на 31.12.2012 р. характеризується наступними показниками:
  №, п/п Показник Нормативне значення На кiнець
  2012 р.
  1. Аналiз майнового стану пiдприємства
  1.1 Коефiцiєнт зносу основних засобiв зменшення 0,33
  2. Аналiз лiквiдностi пiдприємства
  2.1 Коефiцiєнт покриття >1 0,36
  2.2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0.6-0.8 0,35
  2.3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi >0 (збiльшення) 0,25
  2.4 Чистий оборотний капiтал >0 (збiльшення) -12754,1
  3. Аналiз платоспроможностi, фiнансової стiйкостi пiдприємства
  3.1 Коефiцiєнт концентрацiї власного капiталу (коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї)) > 0.5 0,22
  3.2 Коефiцiєнт концентрацiї позикового капiталу зменшення 0,78
  4. Аналiз дiлової активностi пiдприємства
  4.1 Коефiцiєнт оборотностi запасiв збiльшення 97,6
  4.2 Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi збiльшення 0,03
  4.3 Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi збiльшення 0,20
  5. Аналiз рентабельностi пiдприємства
  5.1 Коефiцiєнт рентабельностi активiв >0 (збiльшення) -0,01
  Виходячи iз вищезазначених показникiв платоспроможностi та фiнансового стану товариства є пiдстави стверджувати, що станом на 31.12.2012 р. фiнансовий стан товариства не стабiльний.
  Аналiз показникiв лiквiдностi пiдприємства здiйснюється за даними балансу шляхом розрахунку коефiцiєнта покриття, коефiцiєнта швидкої лiквiдностi, коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi, чистого оборотного капiталу та дозволяє визначити спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов’язання.
  Коефiцiєнт покриття розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов’язань пiдприємства та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його (0,36 при нормi бiльше 1). При цьому коефiцiєнт в порiвнянi з 2011 р. збiльшився на 17 пунктiв.
  Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових засобiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов’язань пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами.
  Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв може бути сплачена пiдприємством негайно.
  Коефiцiєнти швидкої лiквiдностi за даними балансу пiдприємства є нижчим за норматив, абсолютної лiквiдностi – вищим.
  Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi та розраховується шляхом визначення коефiцiєнта платоспроможностi (автономiї), коефiцiєнта фiнансування, коефiцiєнта забезпеченостi власними оборотними засобами та коефiцiєнт маневреностi власного капiталу.
  Аналiз показникiв фiнансової звiтностi також свiдчить про полiпшення фiнансового стану пiдприємства в 2012 роцi.
  Лiквiднiсть балансу вiдображає рiвень покриття активами боргових зобов’язань господарюючого суб’єкта, а лiквiднiсть активiв – величина, яка є зворотною часу, необхiдному для перетворення активiв в грошовi кошти.
  Порiвняння коштiв, вкладених в активи, що згрупованi за ступенем лiквiдностi, з борговими зобов’язаннями господарюючого суб’єкта, проранжированими згiдно зi строковiстю погашення, дозволить визначити чи баланс пiдприємства є лiквiдним.
  Аналiз лiквiдностi балансу станом на 31.12.2012р.
  тис. грн.
  Актив Код рядка На кiнець звiтного перiоду Пасив Код рядка На кiнець звiтного перiоду Платiжний залишок або нестача
  Найбiльш лiквiднi активи (А1) 230, 240 1,0 Негайнi пасиви (П1) 540 – 610 19355,4 -19354,4
  Активи, що швидко реалiзуються (А2) 150, 160, 170, 180, 210, 220 6890,2 Короткостроковi пасиви (П2) 500 – 530 295,7 6594,5
  Активи, що повiльно реалiзуються (А3) 100, 120, 130, 140, 250, 270 5,8 Довгостроковi пасиви (П3) 480 16847,2 -16841,4
  Активи, що важко реалiзуються (А4) 080 40405,0 Постiйнi пасиви (П4) 380, 430, 630 10803,7 -29601,3
  Баланс 280 47302,0 Баланс 640 47302,0 х
  Лiквiднiсть балансу визначається спiвставленням загальних сум вищенаведених груп активiв та пасивiв. Оптимальнi значення такi:
  А1 > = П1; А2 > = П2; А3 > = П3; А4 < = П4.
  Загальний показник лiквiдностi балансу вiдображає можливiсть пiдприємства виконувати розрахунки за всiма видами зобов’язань. Спiвставлення вiдношень характеризує як поточну, так i перспективну лiквiднiсть пiдприємства.
  За даними показниками можна сказати, що у пiдприємства баланс не досить лiквiдний. З розглянутих нерiвностей оптимальним умовам задовольняє лише друга нерiвнiсть. Оцiнка показникiв довгострокової платоспроможностi пiдприємства свiдчить про те, що пiдприємство залежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
  Виходячи iз вищезазначених показникiв лiквiдностi балансу товариства є пiдстави стверджувати, що фiнансовий стан на 31.12.2012р. не стабiльний.
  На думку аудитора, iснує невизначенiсть щодо подiй чи обставин, якi можуть породжувати значнi сумнiви в здатностi суб’єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
  Звiт незалежного аудитора.
  Мною проведено аудит фiнансової звiтностi СУРП ПрАТ «КМТ», що додається, за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року станом на 31 грудня 2012 року, яка включає:
  - "Баланс" (форма 1-м);
  - "Звiт про фiнансовi результати" (форма 2-м).
  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi, що надає достовiрну та справедливу iнформацiю вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та, i за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
  Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Мною проведено аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд мене дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального подання фiнансової звiтностi.
  Аудитор вважає, що отримано достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення власної модифiкованої аудиторської думки.
  Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки:
  Я не спостерiгала за iнвентаризацiєю наявних необоротних активiв станом на 31 грудня 2012 р., оскiльки ця дата передувала призначенню мене аудитором товариства. Через характер облiкових записiв товариства я не мала змоги пiдтвердити або перевiрити наявнiсть необоротних активiв за допомогою iнших альтернативних аудиторських процедур.
  Умовно-позитивна думка.
  На мою думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах (або надає достовiрну та справедливу iнформацiю про) фiнансовий стан СУРП ПрАТ «КМТ» станом на 31 грудня 2012 року, а також результати дiяльностi та рух грошових коштiв за 2012 рiк, згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.

  Незалежний аудитор -
  Фiзична особа – пiдприємець Мельничук I.А.
  (сертифiкат А №004802)
  22 березня 2013 року.


  ДОВIДКА
  про фiнансовий стан СУРП ПрАТ “КМТ” за 2012 рiк
  в тис. грн.
  Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї (без ПДВ) 487,8
  Чистий прибуток (збиток) (417,7)
  Дебiторська заборгованiсть 1981,2
  Кредиторська заборгованiсть 19379,7
  Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття ) 0,36
  Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25
  Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi ( концентрацiї власного капiталу ) -0,22
  Коефiцiєнт рентабельностi активiв - 0,01
  В 2012 року СУРП ПрАТ “КМТ” отримало чистий збиток в сумi 417,7 тис грн., за рахунок основної дiяльностi.
  Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (послуг) становить 487,8 тис.грн.
  Пiдприємство вiд операцiйної дiяльностi отримує маржинальнi прибутки, що не перекривають адмiнiстративнi витрати. Також вплив на фiнансовий результат мають фiнансовi витрати.
  Проведений аналiз фiнансово-господарської дiяльностi СУРП ПрАТ “КМТ” свiдчить про збiльшення фiнансової залежностi вiд кредиторiв та неможливiсть товариства в повнiй мiрi своєчасно погашати короткостроковi зобов’язання.
  Таким чином, є пiдстави вважати, що фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2012 р. не стабiльний.

  Суб’єкт пiдприємницької дiяльностi -
  приватний аудитор I.А.Мельничук
  Сертифiкат №004802 виданий 22.06.2001р.
  22 березня 2013 року

   

   

   

  Річна інформація емітента цінних паперів
  за 2011 рік


  1. Загальні відомості

  1.1. Повне найменування емітента - Спільне українсько-російське підприємство у формі приватного акціонерного товариства "КМТ"
  1.2. Організаційно-правова форма емітента - Приватне акціонерне товариство
  1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 23104877
  1.4. Місцезнаходження емітента - 21050, Україна, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. 1 Травня, 60
  1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (0432) 52-03-25, (0432) 52-03-25
  1.6. Електронна почтова адреса емітента - kmt@kmt.ua


  2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

  2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2012
  2.2. Річна інформація опублікована у  Газета "Бюлетень. Цінні папери України" 
  2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці  www.kmt.ua в мережі Інтернет 

   

  Зміст

  Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

  1. Основні відомості про емітента:

  а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

  X

  б) інформація про державну реєстрацію емітента;

  X

  в) банки, що обслуговують емітента;

  X

  г) основні види діяльності;

  X

  ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

  д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

  е) інформація про рейтингове агентство;

  є) інформація про органи управління емітента.

  2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

  X

  3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

  X

  4. Інформація про посадових осіб емітента:

  а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

  X

  б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

  X

  5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.

  X

  6. Інформація про загальні збори акціонерів.

  X

  7. Інформація про дивіденди.

  8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

  X

  9. Відомості про цінні папери емітента:

  а) інформація про випуски акцій емітента;

  X

  б) інформація про облігації емітента;

  в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

  г) інформація про похідні цінні папери;

  ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

  д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

  10. Опис бізнесу.

  X

  11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

  а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

  X

  б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

  X

  в) інформація про зобов'язання емітента.

  X

  г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

  ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції;

  12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

  13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

  14. Інформація про стан корпоративного управління.

  X

  15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

  16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

  а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

  б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язаньза іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

  в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

  г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

  ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

  17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

  18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

  19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

  20. Основні відомості про ФОН.

  21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

  22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

  23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

  24. Правила ФОН.

  25. Річна фінансова звітність.

  X

  26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

  X

  27. Аудиторський висновок.

  X

  28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).

  29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

  30. Примітки

  У інформації, що подається емітентом СУРП ПрАТ "КМТ" за 2011 рік, відсутні наступні дані:
  1.У складі звітності, яка подається емітентом СУРП ПрАТ "КМТ"за 2011 рік, відсутня інформація про одержані ліцензії, дозволи, оскільки діяльність емітента не потребує додаткових дозволів та ліцензій.
  2.Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств
  3.Інформація про рейтингове агенство відсутня, оскільки товариство не зверталось до рейтингових агенств з метою визначенням оцінки ринкової вартості його акцій.
  4. Інформація про органи управління емітента відсутня - акціонерні товариства не надають цю інформацію.
  5.Товариством за результатами роботи за період з 31.12.2010 р. по 31.12.2011 р. нарахування та виплата дивідендів не проводилась в зв'язку з відсутністю прибутку
  6.Облігації, торгові, боргові та інші цінні папери, крім простих іменних акцій, товариство не випускало. Додатково цінні папери у 2011 році не випускались.
  7.Викуп власних акцій в в звітному періоді товариство не здійснювало.
  8.Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів відсутня, оскільки у 2010 році акції товариства було переведено у бездокументарну форму існування. Акції існують виключно в бездокументарній формі,
  9.Іформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, оскільки підприємство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
  10.Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів, оскільки боргові цінні папери емітентом не випускались,
  11."Особлива інформація" у 2011 році не виникала.(в 2011р. ПрАТ сповіщало комісію з цінних паперів про виникнення юридичного факту).
  112.Іпотечні облігації не випускались, тому інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття,
  інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів. інформація про випуски іпотечних сертифікатів та інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня.
  13.Основні відомості про ФОН - відсутні.
  14.Інформація про випуски сертифікатів ФОН - відсутні.
  15.Іінформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН розрахунок вартості чистих активів ФОН - немає
  16.Правила ФОН - немає.
  17.Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів.
  18.Товариство не випускало цільових облігацій, тому звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) не недається.

   

  3. Основні відомості про емітента


  3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

  3.1.1. Повне найменування

     Спільне українсько-російське підприємство у формі приватного акціонерного товариства "КМТ"

  3.1.2. Скорочене найменування(за наявності)

     СУРП ПрАТ "КМТ"

  3.1.3. Організаційно-правова форма

     Приватне акціонерне товариство

  3.1.4. Поштовий індекс

     21050

  3.1.5. Область, район

     Вінницька обл.

  3.1.6. Населений пункт

     м. Вінниця

  3.1.7. Вулиця, будинок

     вул. 1 Травня, 60

   

  3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

  3.2.1. Серія і номер свідоцтва

     А01 №643042

  3.2.2. Дата державної реєстрації

     22.04.1997

  3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

     Виконавчий комітет Вінницької міської ради

  3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

     11000000

  3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

     11000000


   3.3. Банки, що обслуговують емітента

  3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

     філія АКБ "Укрсоцбанк" у м.Вінниця,

  3.3.2. МФО банку

     302010

  3.3.3. Поточний рахунок

     26003050299691

  3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

     філія ПАТ "Укрексімбанк" у м.Вінниця

  3.3.5. МФО банку

     302429

  3.3.6. Поточний рахунок

     26003017410230


   3.4. Основні види діяльності

  Код за КВЕД

  Вид діяльності*

  51.33.0

     Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами

  70.20.0

     Здавання в оренду власного нерухомого майна

  74.15.0

     Управління підприємствами

  * Найменування кожного виду діяльності вводиться тільки в один рядок таблиці.
   

  4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
   

   

  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

  Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

  Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

  Олонічев Андрій Павлович

  д/н, д/н, д/н

  73,9099

  Пономарчук Олексій Євгенович

  д/н, д/н, д/н

  0

  Пономарчук Віктор Євгенович

  д/н, д/н, д/н

  0

  Усього

  73,9099

  * не обов'язково для заповнення.

   

  5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

  Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу (осіб), середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

  Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 01.01.2011 року - 30 чоловік.
  Позаштатних працівників у звітному періоді не було
  Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 чол.
  Особи, які працюють на умовах неповного робочого часу - 3 чол.
  Загальна чисельність працівників станом на 31.12.2011 року 30 чоловік.
  Фонд оплати праці на початок 2011 року становив 8,0 тис.грн.
  Фонд оплати праці на кінець 2011 року становив 20,6 тис.грн.
  Порівняно з 2010 рокуом ФОП у 2011 році збільшився на 30,1 тис.грн. у зв'язку  із збільшенням розміру нарахованої заробітної плати.
  Підвищення кваліфікації працівників проводиться в напрямках,  передбачених вимогами чинного законодавства.
   

   6. Інформація про посадових осіб емітента

  6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

  6.1.1. Посада - Генеральний директор
  6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи - Гродецький Андрій Омелянович
  6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - д/н, д/н, д/н
  6.1.4. Рік народження** - 1965
  6.1.5. Освіта** - вища
  6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** - 19
  6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - СУРП ПрАТ "КМТ", член Наглядової ради
  6.1.8. Опис - Повноваження та обов`язки: генеральний директор керує роботою Дирекції, здійснює оперативне керування всією роботою Товариства відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, без довіреності діє від імені Товариства, репрезентує його в усіх українських та іноземних установах, закладах і організаціях та вчиняє від імені Товариства юридичні дії в межах компетенції визначеної Статутом Товариства. Виплачена винагорода за звітний рік дорівнює 5 292.54 грн. Займає додаткову посаду: член Наглядової ради ПАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод ім.С.М.Кірова, адреса підприємства: 24000, Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул. Гагаріна, 4/67, член Наглядової ради ПрАТ "Ензим", адреса підприємства: 24321, Вінницька обл. м. Ладижин, вул. Хлібозаводська,2. В 2011 році відбулись зміни на посаді. Рішенням Загальних зборів, які відбулись 27.04.2011р. було звільнено з посади члена Наглядової ради та Рішенням Наглядової ради від 28.04.2011 протокол №4, призначено на посаду Генерального директора. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортні дані посадової особи не зазначені. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  6.1.1. Посада - Заступник Генерального директора
  6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи - Радько Валентина Ігорівна
  6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - д/н, д/н, д/н
  6.1.4. Рік народження** - 1965
  6.1.5. Освіта** - вища
  6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** - 11
  6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - ТОВ "Продексім", генеральний директор
  6.1.8. Опис - В звітному періоді змін щодо посадової особи не відбувалось.Повноваження та обов`язки: в повному обсязі виконує функції та обов'язки генерального директора під час його відсутності, має право другого підпису господарських та фінансових документів. Виплачена винагорода за звітний рік дорівнює 4 269.92 грн. Займає додаткову посаду: генерального директора ТОВ "Аспект-Ріелтс", адреса підприємства: 21001, м. Вінниця, вул. Коцюбинського,4, член Наглядової ради ПАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод ім.С.М.Кірова, адреса підприємства: 24000, Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул. Гагаріна, 4/67. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортні дані посадової особи не зазначені. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  6.1.1. Посада - Голова Наглядової ради
  6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи - Олонічев Андрій Павлович
  6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - д/н, д/н, д/н
  6.1.4. Рік народження** - 1957
  6.1.5. Освіта** - вища
  6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** - 19
  6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - СУПР ПрАТ "КМТ", Голова ради директорів
  6.1.8. Опис - В звітному періоді змін щодо посадової особи не відбувалось. Повноваження та обов`язки Голови Наглядової ради полягають у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу СУРП ПрАТ "КМТ", який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю дирекції та захист прав акціонерів товариства. Обов`язки виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Протягом звітного періоду за займану посаду винагороди не отримував. Займає додаткову посаду: голова Наглядової ради ПрАТ "ФармБіоТехІнвест", адреса підприємства: 21050, м. Вінниця, вул. 1 Травня б. 60.; голова Наглядової ради ПАТ "Фермент", адреса підприємства: 24321, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Польова,1. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортні дані посадової особи не зазначені. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  6.1.1. Посада - Член Наглядової ради
  6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи - Гродецька Галина Миколаївна
  6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - д/н, д/н, д/н
  6.1.4. Рік народження** -  1967  
  6.1.5. Освіта** - вища
  6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** - 1
  6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - ТОВ "Подільська фондова компанія, фахівець
  6.1.8. Опис - Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Протягом звітного періоду за займану посаду винагороди не отримувала. В 2011 році відбулись зміни на посаді. Рішенням Загальних зборів, які відбулись 27.04.2011р. було призначено на посаду члена Наглядової ради. Займає додаткову посаду: консультант консалтингового відділу в ТОВ "Подільська фондова компанія", адреса товариства: 21050, м.Вінниця, вул. 1 Травня, 60. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортні дані посадової особи не зазначені. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  6.1.1. Посада - В.о. головного бухгалтера
  6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи - Ільїна Оксана Вікторівна
  6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - д/н, д/н, д/н
  6.1.4. Рік народження** - 1982
  6.1.5. Освіта** - вища
  6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** - 8
  6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -  СУРП ПрАТ "КМТ", бухгалтер
  6.1.8. Опис - В звітному періоді змін щодо посадової особи не відбувалось. Як член правління має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі правління, відповідно до Статуту Товариства. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу і взаємопов`язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства. Виплачена винагорода за виконання обов'язків головного бухгалтера за звітний рік дорівнює 3715,45 грн. Протягом звітного періоду винагороди за виконання обов'язків члена правління не отримувала. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортні дані посадової особи не зазначені. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  6.1.1. Посада - Ревізор
  6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи - Книжник Сергій Вікторович
  6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - д/н, д/н, д/н
  6.1.4. Рік народження** - 1976
  6.1.5. Освіта** - вища
  6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** - 7
  6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - СУРП ПрАТ "КМТ", начальник відділу бухгалтерського обліку та аудиту
  6.1.8. Опис - В звітному періоді змін щодо посадової особи не відбувалось. Повноваження та обов`язки ревізійної комісії (ревізора) полягають у здійсненні керівництва діяльністю ревізійного органу СУРП ПрАТ "КМТ", який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність дирекції товариства. Обов`язки виконує відповідно до статуту Товариства. Протягом звітного періоду за займану посаду винагороди не отримував. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, тому паспортні дані посадової особи не зазначені. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

   

  6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   

  Посада

  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

  Дата внесення до реєстру

  Кількість акцій (штук)

  Від загальної кількості акцій (у відсотках)

  Кількість за видами акцій

  Прості іменні

  Прості на пред'явника

  Привілейо-вані іменні

      Привілейоані    на пред'явника

  Генеральний директор

  Гродецький Андрій Омелянович

  д/н, д/н, д/н

  31.07.2007

  1195699

  10,87

  1195699

  0

  0

  0

  Заступник Генерального директора

  Радько Валентина Ігорівна

  д/н, д/н, д/н

   

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Голова Наглядової ради

  Олонічев Андрій Павлович

  д/н, д/н, д/н

  24.03.2002

  8130099

  73,9099

  8130099

  0

  0

  0

  Член Наглядової ради

  Гродецька Галина Миколаївна

  д/н, д/н, д/н

   

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  В.о. головного бухгалтера

  Ільїна Оксана Вікторівна

  д/н, д/н, д/н

   

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Ревізор

  Книжник Сергій Вікторович

  д/н, д/н, д/н

  14.12.2007

  1

  0,000009

  1

  0

  0

  0

  Усього

  9325799

  84,7798

  9325799

  0

  0

  0

  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

   

  7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
   

   

  Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
  Олонічев Андрій Павлович д/н, д/н, д/н 24.03.2002 8130099 73,9099 8130099 0 0 0
  Гродецький Андрій Омелянович д/н, д/н, д/н 31.07.2007 1195699 10,8699 1195699 0 0 0
  Усього 9325798 84,7798 9325798 0 0 0

  * Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
  ** не обов'язково для заповнення.

   

    8. Інформація про загальні збори акціонерів

    

  Вид загальних зборів*

  чергові

  позачергові

  X

  Дата проведення

  27.04.2011

  Кворум зборів**

  84,78

  Опис :

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора)
  2. Затвердження річного звіту Товариства.
  3. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
  4. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  5. Про припиненя повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства

  * Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
  ** У відсотках до загальної кількості голосів.

   


  10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

  Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - Мельничук Ірина Анатоліївна
  Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -  2302606484
  Місцезнаходження -  21001, Украъна, Вінницька обл., м.Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги,1 кв.42,
  Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності - 002692
  Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - Аудиторська палата України
  Дата видачі ліцензії або іншого документа - 28.09.2001
  Міжміський код та телефон - (0432) 27-06-19
  Факс - (0432) 27-06-19
  Вид діяльності - Аудитор (аудиторськa фірмa), якa надає аудиторські послуги
  Опис -  Сертифікат аудитора серії А № 004802 виданий на підставі рішення Аудиторської палати України №102 від 22.06.2001 року, продовжений на підставі рішення Аудиторської палати України №149/2 від 26.05.2005р. дійсний до 22 червня 2010 року.

  Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
  Організаційно-правова форма -  Публічне акціонерне товариство
  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  - 30370711
  Місцезнаходження  - 01001, Україна, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3
  Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності  - АВ№581322
  Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  Дата видачі ліцензії або іншого документа  - 19.09.2006
  Міжміський код та телефон  - (044) 279-65-40
  Факс -  (044) 279-13-22
  Вид діяльності -  Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
  Опис  - Національний депозитарій України здійснює обслуговування емісії цінних паперів товариства.

  Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -  Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
  Організаційно-правова форма  - Публічне акціонерне товариство
  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  - 14305909
  Місцезнаходження  - 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9
  Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності  - АВ№498040
  Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  Дата видачі ліцензії або іншого документа  - 24.09.2009
  Міжміський код та телефон  - (044) 499-15-11
  Факс -  (044) 499-15-11
  Вид діяльності - Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
  Опис  - Обслуговування в депозитарній системі здійснюється відповідно до Договору №56-40/08-659-Е від 17.10.2010 р. зі зберігачем на обслуговування.

   

  11. Відомості про цінні папери емітента

  11.1. Інформація про випуски акцій
   

  Дата реєстрації випуску

  Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

  Найменування органу, що зареєстрував випуск

  Міжнародний ідентифікацій-ний номер

  Тип цінного папера

  Форма існування та форма випуску

  Номінальна вартість (грн.)

  Кількість акцій (штук)

  Загальна номінальна вартість (грн.)

  Частка у статутному капіталі (у відсотках)

  21.05.2010

  8/02/1/10

  Вінницьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  UA0200951103

  Акції - Іменні прості

  Бездокументарна Іменні

  1

  11000000

  11000000

  100

  Опис

  Торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється.
  Заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до котирування, лістингу/делістингу не подавались.
  Усі акції розміщені серед акціонерів Товариства та сплачені в повному обсязі.
  У звітному 2011 році додатковий випуск акцій Товариством не здійснювався. У 2012 році додатковий випуск акцій не планується.

   

  12. Опис бізнесу

  Розкривається така інформація:

  - важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ).

  Громадяни України в лютому 1996 року висловили спільний намір заснувати закрите акціонерне товариство "КМТ" шляхом об'єднання свого майна та підприємницької діяльності. Товариство було створене з метою здійснення широкого спектру послуг, більш повного задоволення попиту покупців на товари, комерційноїта іншої діяльності, передбаченої Статутом і яка не суперечить чинному на території України законодавству, а також реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економмічних інтересів учасників і членів трудового колективу.. Спільне українсько-російське підприємство ЗАТ <КМТ>, засновниками якого є громадяни України та Росії. створено згідно з Установчим Договором, укладеним його засновниками 17.02.1997р. СУРП ЗАТ <КМТ> є правонаступником ЗАТ <КМТ>.
  Загальними зборами СУРП ЗАТ "КМТ" 02.04.2010 р. прийнято відповідно до статті 5 розділу І закону України <Про акціонерні товариства> змінити наменування товариства на спільне українсько-російське підприємство в формі приватного акціонерного товариства "КМТ".


  - про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

  Структура ПрАТ: Наглядова рада, генеральний директор, ревізійна комісія (ревізор), служби та відділи: служба інформаційних технологій, служба управління персоналом, служба інформації і безпеки, відділ розробок, відділ бухгалтерського обліку та аудиту, відділ охорони, відділ адміністративно-господарської діяльності. Дочірні підприємства, філії відсутні.. Змін до організаційної структури у 2011 році не було.


  - будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

  Ніяких пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації СУРП ПрАТ "КМТ" у 2011 році не надходило


  - опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

  Облікова політика  підприємства, обумовлена в наказі №1 від 08.01.2008 р. "Про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики на СУРП ЗАТ "КМТ" (в редакції Наказу №1-Б від 20.12.2010 р.), відповідно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність> №996-ХІV від 16.07.99 р.(зі змінами та доповненнями), в якому визначені основні принципи, методи та процедури, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
  Бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності ведеться в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.
  Синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних реєстрах бухгалтерського обліку. Фінансова звітність товариства складається на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені з первинних документів.
  Бухгалтерський та податковий облік ведеться в суттєвих аспектах товариством відповідно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, затверджених П(С)БО та інших нормативних документів з питань організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку, Наказу №1-Б від 20.12.2010 р. <Про облікову політику підприємства>.
  Активи відображаються товариством в балансі за умови, що оцінка їх може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням.
  Облік основних засобів ведеться товариством на рахунку 10 "Основні засоби", малоцінних необоротних матеріальних активів - на рахунку 11 <Інші необоротні матеріальні активи>,
  Згідно з Наказом по підприємству №1-Інв від 30.03.11 р. в зв'язку з вимогами податкового законодавства було змінено облікові оцінки в обліку основних засобів, зокрема для нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку з податкового методу амортизації який застосовувався до 01.04.11 р.  підприємство перейшло на прямолінійний  метод нарахування амортизації.
  Склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відображаються у вимогах П(С)БО 7, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року №92 та обліковій політиці підприємства.
  В бухгалтерському обліку підприємства довгострокові фінансові інвестиції в момент придбання відображаються за фактичною собівартістю.
  Товариство веде бухгалтерський облік запасів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246.
  Для цілей бухгалтерського обліку товариства запаси класифікують на такі групи: основні та допоміжні матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідні групи.
  Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з П(С)БО 9.
  Придбання запасів проводиться на підставі первинних документів, оформлених відповідно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність>.
  Вибуття запасів проводиться на підставі належно оформлених актів на списання, підписаних уповноваженими особами підприємства. Оцінка вибуття товарно-матеріальних та інших цінностей здійснюється за методом ідентифікованої собівартості.
  Активи, що використовуються протягом не більше одного року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП) та обліковуються товариством протягом строку їх фактичного використання.
  Відповідно до вимог п.23 П(С)БО 9 вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключаються зі складу активів (списуються з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами підприємства протягом строку їх фактичного використання.
  В бухгалтерському обліку підприємства довгострокові фінансові інвестиції в момент придбання відображаються за фактичною собівартістю.
  Відповідно до вимог П(С)БО №12 "Фінансові інвестиції" та Наказу про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики довгострокові фінансові інвестиції в статутні капітали суб'єктів господарювання, на яких здійснюється суттєвий вплив,  обліковуються підприємством за методом участі в капіталі з відповідною переоцінкою їх вартості.
  Бухгалтерський облік в товаристві ведеться автоматизовано.


  Текст аудиторського висновку.  Генеральному директору спільного українсько-російського підприємства
  в формі приватного акціонерного
  товариства "КМТ"
  Гродецькому Андрію Омеляновичу

  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
  (звіт незалежного аудитора)
  щодо історичної фінансової звітності Спільного українсько-російського підприємства в формі Приватного акціонерного товариства "КМТ" станом на 31.12.2011 року.


  м. Вінниця                                                                                          04 квітня 2012 року

   

  Незалежним аудитором Мельничук Іриною Анатоліївною на підставі договору №03/1  від 20 березня 2012р. в період з 20 березня 2012 року по 04 квітня 2012 року проведена перевірка фінансової звітності спільного українсько-російського підприємства в формі приватного акціонерного товариства "КМТ" за 2011 рік у складі:
  - Баланс станом на 31 грудня 2011р. ( форма№1-м );
  - Звіт про фінансові результати за 2011р.( форма №2-м)
  на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам; розкриття в цих звітах інформації, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
  Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності товариства є національні П(С)БО, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення товариства.
  Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до національних П(С)БО та вимог чинного законодавства.
  За період, що піддається перевірці, відповідальними за фінансово-господарську діяльність були:
  З 01.01.2011р. по 28.04.2011р. посада генерального директора була вакантна. Обов'язки директора товариства виконувала заступник генерального директора Радько В.І., що діяла на підставі довіреності від 14.01.2008р., посвідченої приватним нотаріусом ВМНО Сухановою Т.О. та зареєстрованої в реєстрі за №84.
  З 28.04.2011р. Генеральним директором товариства обрано Гродецького А.О. (Протокол Наглядової ради №4 від 28.04.2011р.).
  В.о. головного бухгалтера Ільїна О.В. (з 30.01.2009р. Наказ №03-К. на період декретної відпустки головного. бухгалтера Буди І.В. (Наказ на призначення №22-К від 01.04.2008р.)
  22.02.2012р. згідно наказу №02-К <Про переривання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку> Буда І.В. приступила до виконання своїх обов"язків.

  Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі результатів аудиторської перевірки згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність", а також за Міжнародним стандартом аудиту (МСА) 200 "Загальні цілі незалежного аудиту та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту".

  Аудитором проведена аудиторська перевірка відповідно до Законів України "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про аудиторську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів аудиту 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності>, 705 <Модифікація думки та надання звіту щодо фінансової діяльності>, 706 <Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора>,  інших <Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,іншого надання впевненості та супутніх послуг>  та практики аудиту в Україні, а також у відповідності до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N1528 "Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку>, Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 29 вересня 2011 року N1360 "Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)> та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.
  У відповідності до МСА 530 здійснена вибіркова перевірка, яка є репрезентативною, проте існує ризик неефективної вибірки, суттєвість якої є невисокою. У зв'язку з тестовим характером аудиторської перевірки та іншими властивими аудиторській перевірці обмеженнями, разом з обмеженнями, властивими будь-якій системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, існує неминучий ризик того, що навіть деякі викривлення можуть залишитися невиявленими.
  З метою надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності відповідним критеріям аудиторською перевіркою були охоплені активи, капітал і зобов'язання СУРП ПрАТ "КМТ", їх відображення в обліку та звітності у зв'язку із здійсненням господарських операцій на протязі 2011 року та подій після дати балансу і подані аналітичні дані, які на думку аудитора, доповнять інформацію, наведену в фінансових звітах.

  Завдання аудиту
  1. Перевірити достовірність фінансової звітності товариства за 2011 рік та провести аналіз стану фінансово-господарської діяльності товариства.
  2. Надати аудиторський висновок щодо відповідності фінансової звітності товариства за 2011 рік вимогам чинного законодавства та прийнятої облікової політики.
  Масштаб проведення аудиту
  Перевірка проводилась шляхом вивчення звітності, статутних документів, бухгалтерської та іншої інформації про діяльність товариства, порівняння даних на початок року, змін, що пройшли на протязі року, балансових та міжформових ув'язок та узгодженості різних розрахунків. Аналіз показників діяльності підприємства та фінансового стану проведений шляхом визначення коефіцієнтів, порівняння їх значень з нормативними, іншими методами.
  Перевірці підлягали:
   установчі документи;
   фінансова звітність за 2011р.;
   реєстри бухгалтерського обліку за 2011р.;
   протоколи загальних зборів акціонерів товариства за 2011 рік;
   окремі первинні документи.
  Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
  Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке _рунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загальної відповідності фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.
  Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки.
  Документальна перевірка дотримання податкового законодавства СУРП ПрАТ <КМТ> Державною податковою службою в 2011 році не проводилась.
  Розмір суттєвості (матеріальності) можливих відхилень в обліковій інформації погоджено замовником та аудитором в абз.6 п.п. 2.1 Договору "Про проведення аудиту історичної фінансової звітності №03/1 від 20 березня 2012р.

  1. Основні відомості про аудитора
  Аудиторську перевірку здійснено незалежним аудитором Мельничук Іриною Анатоліївною. Сертифікат аудитора серії А № 004802 виданий на підставі рішення Аудиторської палати України №102 від 22.06.2001 року, продовжений на підставі рішення Аудиторської палати України №214/3 від 29 квітня 2010р. дійсний до 22 червня 2015 року. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб"єктів аудиторської діяльності №2692 видане на підставі рішення Аудиторської палати України №103 від 28.09.2001 року, продовжено рішенням Аудиторської палати за №239/3 від 29 вересня 2011р. до 29.09.2016 року.
  Ідентифікаційний код 2302606484.
  Місце проживання: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги,1 кв.42, тел.27-06-19.
  ІІ. Основні відомості про емітента
  Спільне українсько-російське підприємство в формі закритого акціонерного товариства "КМТ" утворене у відповідності до Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про підприємства в Україні", Закону України "Про режим іноземного інвестування" шляхом об'єднання майна та підприємницької діяльності громадян України та громадянина Російської Федерації.
  Спільне українсько-російське підприємство ЗАТ <КМТ> створено згідно з Установчим Договором, укладеним його засновниками 17.02.1997р. СУРП ЗАТ <КМТ> є правонаступником ЗАТ <КМТ>.
  ЗАТ <КМТ> було зареєстровано управлінням економіки Вінницького міськвиконкому 20.01.1996р. Статут СУРП ЗАТ "КМТ" затверджено зборами акціонерів товариства (протокол №6 від 17.03.1997р.) та зареєстровано Управлінням економіки Вінницького міськвиконкому (наказ №77-р від 22.04.1997р., реєстраційний номер 1270).
  Зміни і доповнення до Статуту товариства зареєстровані реєстраційною палатою Вінницької міської ради від 07.07.1998р. (наказ №346-р) та затверджені зборами засновників товариства (протокол №14 від 25.06.98р.).
  Змінами до Статуту, зареєстрованими реєстраційною палатою Вінницької міської ради від 19.12.2000р. (наказ №758-р), передбачено зміну п.4 Установчого договору, а саме: місцезнаходженням товариства слід вважати м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 60.
  Змінами до Статуту, зареєстрованими реєстраційною палатою Вінницької міської ради від 16.03.2001р. (наказ №162-р) та затвердженими загальними зборами акціонерів (протокол №85 від 06.12.2000р.), доповнено пункт 2.2. розділу 2 "Мета і предмет діяльності товариства" наступними видами діяльності:
   вирощування зернових та технічних культур;
   надання послуг у рослинництві;
   оптова торгівля зерном та кормами для тварин;
   оптова торгівля паливом;
   оптова торгівля хімічними продуктами, добривами і засобами захисту рослин.
  Зміни до Статуту, зареєстровані реєстраційною палатою Вінницької міської ради від 13.03.2003р. (наказ №160-р) та затверджені загальними зборами акціонерів (протокол №139 від 07.10.2002р.)
  Зміни до Статуту, зареєстровані реєстраційною палатою Вінницької міської ради від 04.02.2005р. за №11741050001000726 та затверджені загальними зборами акціонерів (протокол №140 від 23.04.2004р.)
  Змінами до Статуту, зареєстрованими реєстраційною палатою Вінницької міської ради від 21.06.2007р. за №11741050003000726 та затвердженими загальними зборами акціонерів (протокол №143 від 16.04.2007р.) збільшено статутний капітал товариства до 11 000 000,00 грн. шляхом проведення додаткової емісії акцій.

  Згідно з установчими документами Статутний капітал акціонерного товариства був зареєстрований у сумі 180 000,00 грн., який було поділено на 250 простих іменних акцій номінальною вартістю 720 грн. кожна.
  04.06.2003 року Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФРУ було зареєстровано випуск акцій СУРП ЗАТ <КМТ> у зв'язку з деномінацією.
  З 04.06.2003р. номінальна вартість простих іменних акцій становить 1 грн., кількість акцій 180 000 штук.
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій СУРП ЗАТ "КМТ" видано Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФРУ від 04.06.2003р. (реєстраційний номер 21/02/1/03).
  На загальних зборах товариства (протокол зборів №143 від 16.04.07 р.) акціонерами було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково в кількості 10 820 000 шт. номінальною вартістю 1 грн. кожна.
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій СУРП ЗАТ "КМТ" видане Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР від 31.05.2007р. (реєстраційний номер 8/02/1/07).
  В 2010 році на загальних зборах товариства акціонерами було прийнято рішення про дематеріалізацію випуску акцій (протокол зборів №__ від _____________р.).
  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій СУРП ПрАТ "КМТ" видане Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР від 31.05.2010р. (реєстраційний номер 8/02/1/10).
  Більше ніж 10% статутного капіталу СУРП ПрАТ <КМТ> станом на 31.12.2011р. володіють: Олонічев Андрій Павлович - 8 130 099 акцій (73,9099%), Гродецький Андрій Омелянович - 1 195 699 акцій (10,8699%).
  На 31.12.2011р. чисельність акціонерів становить 7 фізичних осіб.
  На 31.12.2011р. середня чисельність працівників товариства становить 30 чоловік.
  На 31.12.2011р. товариство є власником облігацій ТОВ <Аспект Ріелтс> номінальною вартістю 7 580 тис. грн.
  Товариство веде облік цінних паперів в ПАТ <Національний депозитарій України. Зберігачем є ПАТ <Райффайзен Банк Аваль>, депозитарій-кореспондент ПАТ <Всеукраїнський депозитарій цінних паперів>.
  Останні збори акціонерів товариства проведено 27.04.2011 р. (протокол №150), на яких затверджено річний звіт та баланс за 2010 рік, переобрано членів наглядової ради.
  В періоді, що перевірявся, товариство не укладало договорів з уповноваженими юридичними особами на виплату доходів по його цінних паперах.
   Реквізити СУРП ПрАТ <КМТ>
  Юридична адреса: м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 60. тел. (0432) 52-03-25.
  Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи СУРП ПрАТ "КМТ" видане Виконавчим комітетом Вінницької міської ради №643042 серія А01.
  Дата проведення державної реєстрації 22.04.1997 р.
  Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ
  №1 174 105 0001 000726.
  - Основні рахунки підприємства:
   №26003017410230 (мультивалютний), відкритий у філії ПАТ "Укрексімбанк" у м.Вінниця, МФО 302429;
   №26003050299691 (UAH), відкритий у філії ПАТ "Укрсоцбанк" у м.Вінниця, МФО 300023.
  -  ідентифікаційний код 23104877
  -  номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ 01836273,
   індивідуальний податковий номер 231048702288.

   Основні види діяльності, що здійснює товариство згідно єдиного державного реєстру статистики (КВЕД):
  51.33.0 - оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією та жирами;
  70.20.0 - здавання в оренду власного нерухомого майна;
  74.15.0 - управління підприємствами;
  74.14.0 - консультування з питань комерційної діяльності та управління;
  74.87.0 - надання інших комерційних послуг;
  51.19.0 - посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту.

  Фактично в 2011 році основну частину доходів від операційної діяльності товариство отримало від здавання в оренду власного нерухомого майна.
  ІІІ. Стан бухгалтерського обліку на підприємстві
  В ході аудиту було досліджено облікову систему підприємства. Облікова політика  підприємства, обумовлена в наказі №1 від 08.01.2008р. "Про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики на СУРП ЗАТ "КМТ" (в редакції Наказу №1-Б від 20.12.2010р.), відповідно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність> №996-ХІV від 16.07.1999р.(зі змінами та доповненнями), в якому визначені основні принципи, методи та процедури, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
  Бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності ведеться в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.
  Синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних реєстрах бухгалтерського обліку. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність товариства за 2011 рік складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, облікових реєстрів задовільний.
  Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно. Облік повністю автоматизований.
  Положення наказу про облікову політику використовувалися підприємством на протязі звітного року без змін. Використані на підприємстві принципи бухгалтерського обліку, обумовлені в наказі про облікову політику, відповідають концептуальній всеохоплюючій основі фінансової звітності, передбаченій положеннями національних стандартів бухгалтерського обліку.
  В 2011 році інвентаризація необоротних активів, нематеріальних активів на підприємстві проводилась станом на 01.04.2011р. на виконання наказу №1-Інв від 30.03.2011р. <Про проведення інвентаризації у 2011 році>, відповідно до вимог Податкового Кодексу України. З 01.04.2011р. підприємство змінило облікові оцінки, зокрема метод нарахування амортизації. За результатами інвентаризації надлишків, недостач не встановлено.
  Інвентаризацію запасів, розрахунків, капіталу підприємство, в порушення вимог  інструкції "Про інвентаризацію основних засобів та нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків", затвердженої Міністерством фінансів України від 11.08.1994р. №69, не проводило.
  Таким чином, на підставі проведених аудитором тестів можна зазначити, що бухгалтерський та податковий облік, в суттєвих аспектах, ведеться товариством відповідно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, норм П(С)БО та інших нормативних документів з питань організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку, Наказу №1-Б від 20.12.2010р. <Про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики на СУРП ЗАТ "КМТ">.

  Завдання з аудиту спеціального призначення.
  Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 800 "Особливості міркування - аудити фінансової звітності, складені відповідно до концептуальних основ спеціального призначення>, №805 "Особливості міркування - аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту> аудитор надає висновки щодо окремих компонентів фінансової звітності: активів, зобов'язань, капіталу.
  ІV. Класифікація та оцінка активів
  Активи відображаються товариством в балансі за умови, що оцінка їх може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням.
  4.1. Аудит основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації)
  У результаті проведеної перевірки аудитором встановлено, що облік нематеріальних активів товариства ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи", що відповідає наказу про облікову політику товариства та П(С)БО 8 <Нематеріальні активи>.
  Відповідно до даних бухгалтерського обліку та звітності товариства станом на 31.12.2010р. залишкова вартість нематеріальних активів становить 0 тис. грн., а станом на 31.12.2011р. - 4,3 тис. грн.
  Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2010р. становить 160,7 тис. грн., а станом на 31.12.2011р. - 165,9 тис. грн.
  Сума накопиченої амортизації на кінець 2011 року становить 161,6 тис. грн., а станом на 31.12.2010 року - 160,7 тис. грн.
  Накопичена амортизація на кінець 2011 року становить 97% первісної вартості нематеріальних активів.
  У складі нематеріальних активів товариства обліковуються Права на використання програмного забезпечення, торговельні знаки <Місто>, <Торговий квартал> тощо.
  Амортизація об'єктів нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання, про що визначено в наказі про облікову політику підприємства.
  Порушень в обліку нематеріальних активів в ході перевірки не виявлено.
  Не оприбуткованих на балансі товариства нематеріальних активів також не виявлено.
  На думку аудитора, склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому та ступінь розкриття відповідають вимогам П(С)БО 8 та обліковій політиці товариства.

  Облік основних засобів ведеться товариством на рахунку 10 "Основні засоби", малоцінних необоротних матеріальних активів - на рахунку 11 <Інші необоротні матеріальні активи>.
  В ході перевірки виявлено, що дані аналітичного обліку по вищезазначених рахунках відповідають даним синтетичного обліку.
  Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів, а також групи однорідних основних засобів.
  Згідно з Наказом по підприємству №1-Інв від 30.03.2011р. в зв'язку з вимогами податкового законодавства було змінено облікові оцінки в обліку основних засобів, зокрема для нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку з податкового методу амортизації, який застосовувався до 30.03.2011р. підприємство, з 01.04.2011р. перейшло на прямолінійний метод нарахування амортизації. Зміна методу амортизації для обліку підприємства мали несуттєвий характер та знайшли своє відображення у відповідності до ПСБО №6.
  На підприємстві дооцінка об'єктів основних засобів до рівня справедливої вартості в перевіряємому періоді не здійснювалася.
  За звітний період підприємство ввело в експлуатацію основні засоби на загальну суму 225,0 тис.грн. та нематеріальні активи на суму 5,2 тис.грн.
  В звітному році вибуло основних засобів за первісною вартістю на суму 77,0 тис.грн.
  Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу товариства станом на 31.12.2010 року первісна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів становить 3925,7 тис.грн., станом на 31.12.2011 року - 4103,5 тис.грн.
  Сума накопиченої амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31.12.2010 року становить 1709,8 тис.грн., станом на 31.12.2011 року - 1852,2 тис.грн.
  За даними аналітичного обліку станом на 31.12.2010р. залишкова вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів становить 2215,9 тис. грн., станом на 31.12.2011р. - 2251,3 тис. грн.
  Накопичена амортизація становить 47% первісної вартості основних засобів.

  Згідно з наданими на розгляд аудиторові документами та наказом про облікову політику підприємства, нарахування амортизації по групі "Інші необоротні матеріальні активи" проводиться в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100% його вартості.
  Аудитор зазначає про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

  Товариство в періоді, що перевірявся, користувалося орендованими основними засобами, а саме: легковими автомобілями.
  На думку аудитора, дані фінансової звітності товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів та первинним документам, наданим на розгляд аудиторові.
  Склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року №92 та обліковій політиці підприємства.

  Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу товариства станом на 31.12.2011 року залишок незавершеного будівництва відсутній.
  4.2. Аудит фінансових інвестицій.
  У результаті проведеної перевірки аудитором встановлено, що товариство на протязі звітного періоду з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. здійснювало фінансові вкладення в цінні папери інших суб'єктів господарювання.
  Вартість довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу становить:
  за методом участі в капіталі в сумі - 3635,5 тис.грн., а саме: внески в статутний фонд ТОВ "Компанія КМТ-Будінвест" (розмір частки 100% статутного капіталу), ТОВ <Аспект Ріелтс> (розмір частки 100% статутного капіталу), ТОВ <Подільська фондова компанія> (розмір частки 25,455% статутного капіталу).
  інші фінансові інвестиції в сумі - 8304,1 тис.грн.

  В ході перевірки з'ясовано, що в бухгалтерському обліку підприємства довгострокові фінансові інвестиції в момент придбання відображаються за фактичною собівартістю.
  Відповідно до вимог П(С)БО №12 "Фінансові інвестиції" та Наказу про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики довгострокові фінансові інвестиції в статутні капітали суб'єктів господарювання, на яких здійснюється суттєвий вплив, з 2011р. обліковуються підприємством за методом участі в капіталі з відповідною переоцінкою їх вартості.
  В 2011 році при визначенні справедливої вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, отримано втрати в розмірі 33502,9 тис.грн., доходи в розмірі 651,9 тис.грн.
  В 2011 році товариство придбало векселі та корпоративні права інших юридичних осіб на суму 705,2 тис.грн. Реалізовано фінансових інвестицій (векселів) балансовою вартістю на суму 700,0 тис.грн.
  Консолідована фінансова звітність підприємством не складалась.
  Дивідендів від володіння корпоративними правами підприємство не отримувало.
  Протягом звітного року підприємство здійснювало вкладення в поточні фінансові інвестиції, а саме: в придбання довгострокових векселів. Станом на 31.12.2011р. балансова вартість поточних фінансових інвестицій підприємства відсутня.
  На думку аудитора, дані фінансової звітності товариства в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій та первинним документам, наданим аудитору.
  4.3 Аудит інших необоротних активів.

  Інші необоротні активи станом на 31.12.2011р. відображені по рядку 070 Балансу в сумі 9067,7 тис.грн., в т.ч. відстрочені податкові активи - 121,3 тис.грн., довгострокова дебіторська заборгованість - 8946,4 тис.грн.
  4.4. Аудит товарно-матеріальних цінностей.
  Товариство веде бухгалтерський облік запасів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246.
  Для цілей бухгалтерського обліку товариства запаси класифікують на такі групи: основні та допоміжні матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідні групи.
  Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з П(С)БО 9.
  Придбання запасів проводиться на підставі первинних документів, оформлених відповідно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>.
  Вибуття запасів проводиться на підставі належним чином оформлених актів на списання. Оцінка вибуття товарно-матеріальних та інших цінностей здійснюється за методом ідентифікованої собівартості.
  Залишок виробничих запасів станом на 31.12.2010р. становить 9,8 тис. грн., станом на 31.12.2011р. - 5,5 тис. грн.
  Залишок готової продукції (товарів) станом на 31.12.2010р. становить 15,2 тис.грн., станом на 31.12.2011р. - 14,0 тис.грн.
  Відповідно до вимог п.23 П(С)БО 9 вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключаються зі складу активів (списуються з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами підприємства протягом строку їх фактичного використання.
  Активи, що використовуються протягом не більше одного року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП) та обліковуються товариством протягом строку їх фактичного використання.
  Аудитор зазначає, що бухгалтерський облік придбання, використання, реалізації (списання) та вибуття запасів здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України та наказу про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики товариства.
  Розкриття інформації відповідає вимогам П(С)БО 9.

  4.5. Аудит грошових коштів.
  В ході проведення аудиту з'ясовано, що підприємством облік касових операцій здійснюється відповідно до "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. N 637. Залишків грошових коштів в касі підприємства на дату балансу не рахувалось.
  Операції по розрахунковому рахунку відображались підприємством на рахунку 311 "Розрахунковий рахунок". Залишок грошових коштів в національній валюті /ряд.230 балансу/ станом на 31.12.2010р. становить 7,2 тис.грн., станом на 31.12.2011р. - 69,1 тис.грн.
  Аудитор зазначає, що розмір наявних грошових коштів товариства відповідає сумам, що відображені у складі оборотних активів товариства у фінансовій звітності за 2011 рік.
  4.6. Аудит дебіторської заборгованості
  Аудитом встановлено, що облік дебіторської заборгованості проводиться підприємством у відповідності до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

  Дебіторська заборгованість товариства складає: Тис. грн.
  Ряд.
  Ф1 на 31.12.2010р. на 31.12.2011р.
  за товари (роботи, послуги) не
  оплачені в строк 160 514,3 392,5
  з бюджетом 170 0 1,5
  інша поточна дебіторська заборгованість 210 10216 2606,0
  інші оборотні активи 180 7,0 7,0
  Разом 10737,3 3007,0

  Згідно з положеннями облікової політики величина резерву сумнівних боргів визначається підприємством на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.
  Станом на 31.12.2011 р. резерв сумнівних боргів відсутній. В перевіряємому періоді підприємство не створювало резерву сумнівних боргів.
  Заборгованість пов'язаних осіб на дату балансу - 777,2 тис. грн.
  Підприємством в перевіряємому періоді не проводилось розрахунків в іноземній валюті.
  Відповідно до МСА 505 <Зовнішні підтвердження> аудитом отримано підтвердження реальності розміру дебіторської заборгованості від основних дебіторів.
  На думку аудитора, дані фінансової звітності товариства відповідають даним реєстрів аналітичного обліку дебіторської заборгованості та первинним документам, наданим аудитору. Склад дебіторської заборгованості, достовірність і повнота її оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 10 та обліковій політиці підприємства.

  V. Аудит власного капіталу
  Власний капітал товариства станом на 31.12.2011 р. складає "-" 3632,2 тис. грн.
  В ході перевірки встановлено структуру власного капіталу товариства, яка станом на 31.12.2011 року має наступний вигляд:
  т. грн.
  - статутний капітал 11000,0
  - інший додатковий капітал 0
  - резервний капітал 0
  - нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (14632,2)
  - неоплачений капітал 0
  - вилучений капітал 0

  Розмір статутного капіталу, відображений в бухгалтерському обліку, відповідає даним установчих документів та складає 11000 тис.грн. Статутний капітал товариства на дату балансу сплачено засновниками у повному обсязі.
  Факт формування в повному розмірі статутного капіталу товариства підтверджено попередніми аудиторськими перевірками, а саме:
  - аудиторським висновком про достовірність бухгалтерської звітності та аналіз фінансового стану СУРП ЗАТ <КМТ> станом на 01.10.2000 року від 19.12.2000р., підготовленим Аудиторською фірмою <ТАВІ> (Ліцензія на аудиторську діяльність №001178, код ЄДРПОУ 23101867), підтверджено формування статутного капіталу товариства станом на 19.12.2000р. в розмірі 180,0 тис.грн., який відповідно до свідоцтва про реєстрацію акцій СУРП ЗАТ <КМТ>, виданого територіальним управлінням ДКЦПФРУ від 04.06.2003р. (реєстраційний №21/02/1/03) поділено на 180,0 тис.шт. акцій номінальною вартістю 1 грн., що відповідає розміру статутного капіталу, відображеному в реєстрах бухгалтерського обліку, чинним установчим документам.
  - у зв'язку з прийнятим рішенням про збільшення розміру статутного капіталу товариства (протокол загальних зборів №143 від 16.04.2007р.) до 11 000,0 тис.грн. було проведено аудиторську перевірку відповідно до "Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства", яке затверджено Рішенням ДКЦПФРУ від 22 лютого 2008р. N387, п.п. <д> п. 2.2 <Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств>, затвердженого Рішенням ДКЦПФРУ від 11 червня 2002р. N167 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.
  - аудиторським висновком про проміжну фінансову звітність СУРП ЗАТ "КМТ" станом на 31.03.2008 року від 19.06.2008р., підготовленим Приватним аудитором Мельничук І.А. (Сертифікат №004802 виданий 22.06.2001р.), підтверджено формування статутного капіталу товариства станом на 19.06.2008р. в розмірі 11 000,0 тис.грн., який відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій СУРП ЗАТ <КМТ>, виданого територіальним управлінням ДКЦПФРУ від 31.05.2008р. (реєстраційний №8/02/1/07) поділено на 11000,0 тис.шт. акцій номінальною вартістю 1 грн., що відповідає розміру статутного капіталу, відображеному в реєстрах бухгалтерського обліку, чинним установчим документам товариства.
  Таким чином, статутний капітал товариства за результатами додаткової емісії сформовано повністю у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Станом на 31.12.2011р. непокритий збиток /ряд. 350/ становить 14632,2 тис.грн. Основний вплив на фінансовий результат товариства в звітному році мало отримання товариством в 2011 році доходів від участі в капіталі в розмірі 651,9 тис.грн., тоді як втрат від участі в капіталі отримано в розмірі 33502,9 тис.грн.
  Таким чином, чисті активи підприємства на дату балансу мають від'ємне значення 3632,2 тис.грн. /ряд.380/, що не відповідає вимогам ст.155 Цивільного Кодексу України.
  В зв"язку з цим аудитором зазначено, що <Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.>
  Товариством за результатами роботи за період з 31.12.2010р. по 31.12.2011р. нарахування та виплата дивідендів не проводилась в зв'язку з відсутністю прибутку.
  Підприємство здійснило коригування нерозподіленого прибутку на початок періоду на суму 122,7 тис.грн. в зв'язку з виправленням помилки (нарахування зносу), відповідно п.4 ПСБО №6.
  Аудитором встановлено, що розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності товариства станом на 31.12.2011 року достовірно.
  VІ. Облік та достовірність зобов'язань
  В ході проведення перевірки встановлено, що товариство відображає в балансі зобов'язання за умови, що їх оцінка може бути достовірно визначена, а саме: вони являють собою заборгованість підприємств, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів товариства, що втілюють в собі економічні вигоди.
  Зобов'язання підприємства визнані згідно ПСБО 11 "Зобов'язання".
  6.1. Аудит позикових коштів.
  Станом на 31.12.2010р. заборгованість за короткостроковими позиками банку підприємства становить 8381,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. заборгованість становить 260,3 тис.грн. Фінансовий кредит з АТ <Укрсоцбанк> /договір №050/27-304 від 19.09.07 р./, підприємство погасило повністю. Отриманий новий короткостроковий кредит від ТОВ ФК Кейгруп /договір №6-КР-04/2011 від 07.04.2011р./ на суму 405 тис.грн.
  6.2. Аудит довгострокових та поточних зобов'язань.
  - Довгострокові зобов'язання.
  Станом на 31.12.2011 року в рядку 480 <Інші довгострокові зобов'язання> рахується довгострокова заборгованість в розмірі 16841,0 тис.грн., в т.ч. заборгованість за довгостроковими простим векселями на суму 1220,6 тис.грн. та заборгованість за договором позики №6 від 28.04.2011р. з Велгевос Ентерпрайзес лімітед, Республіка Кіпр на суму 15 620,3 тис.грн./1,955,035,00 дол.США/. Сплата відсотків в кінці терміну.

  - Поточні зобов'язання.
  В ході перевірки аудитору було надано документи, що свідчать про те, що протягом 2011 року підприємство укладало договори з іншими юридичними особами на отримання позик, а саме: тимчасових поворотних безпроцентних фінансових допомог. Станом на 31.12.2011 року заборгованість за отриманими тимчасовими поворотними фінансовими допомогами становить 2558,6 тис.грн.

  Структура поточних зобов'язань: тис. грн.
  Ряд.
  Ф1 На 31.12.2010р. на
  31.12.2011р.
  - за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк 530 229,1 72,3
  - з бюджетом 550 19,0 9,2
  - зі страхування 570 1,0 4,1
  - з оплати праці 580 2,1 8,5
  - інші поточні зобов'язання 610 12076,5 15525,3
  Разом 12327,7 15619,4
  Простроченої кредиторської заборгованості, по якій минув термін позовної давності, аудитом не встановлено.
  Розрахунки товариства з працівниками по заробітній платі проводилися по рахунку 661 "Розрахунки по оплаті праці", з підзвітними особами по рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами", з бюджетом по рахунку 641 "Розрахунки з бюджетом", по соціальному страхуванню по рахунках 651 "Розрахунки по єдиному соціальному внеску" на протязі 2011р. проводились відповідно з діючим законодавством та за встановленими нормативами.
  На дату балансу рахується поточна заборгованість по виплаті заробітної плати за 2 половину грудня 2011 року та відповідна заборгованість по сплаті ЄСВ.
  Відповідно до Наказу про облікову політику товариство створює забезпечення на виплату відпусток працівникам. Залишок майбутніх виплат та платежів станом на 31.12.2011р. відсутній.
  Дані аналітичного обліку по вищезазначених рахунках відповідають даним синтетичного обліку. Підприємство не проводило внутрішньовідомчих розрахунків у перевіряємому періоді.
  Відповідно до МСА 505 <Зовнішні підтвердження>, отримано підтвердження реальності розміру кредиторської заборгованості від основних кредиторів.
  Аудитором досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов'язань товариства в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам П(С)БО 11 <Зобов'язання>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року №20.

  VІІ. Реальність та точність фінансових результатів
  Товариство СУРП ПрАТ "КМТ" у "Звіті про фінансові результати" за 2011 рік відображає повну та правдиву інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки від фінансово-господарської діяльності підприємства.

  7.1. Аудит доходів.
  Дохід підприємства від реалізації продукції визначався у відповідності з П(С)БО №15 "Дохід". Доходи в бухгалтерському обліку товариства відображаються на підставі актів виконаних робіт (наданих послуг), товарних накладних, виписок банку, розрахункових відомостей тощо. Дані первинні документи оформлені відповідно до вимог ст.9 Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>.
  В звітному році дохід (виручка) від реалізації продукції склав 526,6 тис.грн. Основну частину доходу товариство отримало від здавання в оренду власних офісних приміщень.
  Інші операційні доходи становлять 16608,3 тис.грн., в т.ч. дохід від реалізації іноземної валюти 15567,2 тис.грн., 839,2 тис.грн. дохід від списання кредиторської заборгованості тощо.
  Інші доходи в 2011р. становлять 3457,5 тис.грн., в т.ч. 227,4 тис.грн. - доходи за % облігаціями, 651,9 тис.грн - дохід від участі в капіталі, 2576,9 тис.грн. - дохід від реалізації фінансових інвестицій тощо.
  Аудитом не встановлено порушень в обліку доходів товариства за 2011 рік.
  Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах повністю і достовірно відображає величину і структуру доходів товариства, а також розкриває інформацію про них.

  7.2. Аудит витрат.
  На думку аудитора облік витрат на підприємстві ведеться згідно чинного законодавства. Порядок та правильність розподілу витрат ведеться згідно обраній обліковій політиці, ПСБО 16"Витрати".
  Витрати товариством відображаються на відповідних рахунках обліку витрат з використанням 9-го класу рахунків бухгалтерського обліку (без застосування 8-го класу рахунків).
  Бухгалтерський облік витрат товариства здійснюється на підставі актів виконаних робіт (наданих послуг,), товарних накладних, інших первинних та розрахункових документів, оформлених відповідно до вимог ст. 9 Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>.
  Собівартість реалізованих протягом року послуг (оренда приміщень) становить 361,5 тис. грн., інші операційні витрати становлять 16447,1 тис.грн., в т.ч. 15 582,8 тис.грн. - собівартість реалізованої іноземної валюти, 795,6 тис.грн. відсотки за кредит, 645,5 тис.грн. - адміністративні витрати, тощо.
  Інші витрати за 2011р. Становлять 36603,0 тис.грн., в т.ч. 2304,4 тис.грн. -  собівартість реалізованих фінансових інвестицій, 33 502,9 тис.грн. - втрати від інвестицій в асоційовані підприємства.
  За результатами аудиторської перевірки встановлено, що, в основному, дані, відображені в регістрах обліку, що надані до перевірки стосовно витрат товариства за 2011 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

  YІІІ. Розкриття інформації щодо формування фінансового результату діяльності товариства.
  За звітний період фінансові результати товариства склали:
  тис.грн.
  - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 526,6
  - податок на додану вартість (87,8)
  - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (361,5)
  - інші операційні доходи 16608,3
  - інші операційні витрати -16447,1
  - інші доходи 3457,5
  - інші витрати (36603,0)
  - податок на прибуток від звичайної діяльності (0,3)
  - чистий прибуток (збиток) (32907,3)

  Аудитом підтверджується відповідність даних фінансової звітності приватного акціонерного товариства СУРП ПрАТ "КМТ" даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному.
  ІХ. Інша інформація про емітента.
  В перевіряємому періоді органи управління товариства не приймали рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
  Загальними зборами акціонерів не приймались рішення про викуп власних простих іменних акцій.
  Фактів лістингу/делістингу цінних паперів товариства на фондовій біржі не встановлено.
  В звітному періоді підприємство отримувало позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів на початок звітного періоду та здійснювало значні правочини на суму 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, зокрема, отриманий кредит від Велгевос Ентерпрайзес лімітед, Республіка Кіпр.
  В 2011р. відбулися наступні зміни посадових осіб:
  Звільнення члена наглядової ради Гродецького А.О. (протокол загальних зборів №150 від 27.04.2011р.)
  Призначення генерального директора - з 28.04.11 р. - Гродецького А.О. (Протокол Наглядової ради №4 від 28.04.2011р.).

  Вищий орган підприємства не приймав рішення про зменшення статутного капіталу, про припинення або банкрутство.
  Згідно з отриманою на підприємстві інформацією справи про банкрутство підприємства не порушувались, ухвал про санацію не виносилось.
  Іншої інформації про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів не встановлено.
  Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається підприємством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю не виявлено.
  Принципи корпоративного управління товариства  та функції внутрішнього аудиту визначені в Статуті підприємства. Функцію внутрішнього аудиту виконує ревізійна комісія. Стан внутрішнього аудиту задовільний.
  Аудитором ідентифіковано та оцінено ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 <Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності>.

  Х. Аналіз показників фінансового стану
  Фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2011 р. характеризується наступними показниками:
  №, п/п Показник Нормативне значення На кінець
  2011 р.
  1. Аналіз майнового стану підприємства
  1.1 Коефіцієнт зносу основних засобів зменшення 0,47
  2. Аналіз ліквідності підприємства
  2.1 Коефіцієнт покриття >1 0,19
  2.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0.6-0.8 0,20
  2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0 (збільшення) 0,004
  2.4 Чистий оборотний капітал >0 (збільшення) -12784,1
  3. Аналіз платоспроможності, фінансової стійкості підприємства
  3.1 Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт платоспроможності (автономії)) > 0.5 -0,12
  3.2 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу зменшення 1,12
  4. Аналіз ділової активності підприємства
  4.1 Коефіцієнт оборотності запасів збільшення 16,2
  4.2 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості збільшення 0,02
  4.3 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості збільшення 0,08
  5. Аналіз рентабельності підприємства
  5.1 Коефіцієнт рентабельності активів >0 (збільшення) -0,72

  Виходячи із вищезазначених показників платоспроможності та фінансового стану товариства є підстави стверджувати, що станом на 31.12.2011р. фінансовий стан товариства не стабільний.
  Аналіз показників ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу шляхом розрахунку коефіцієнта покриття, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності, чистого оборотного капіталу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання.
  Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його (0,19 при нормі більше 1).
  Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
  Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів може бути сплачена підприємством негайно.
  Коефіцієнти швидкої та абсолютної ліквідності за даними балансу підприємства є нижчими за норматив.
  Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності та розраховується шляхом визначення коефіцієнта платоспроможності (автономії), коефіцієнта фінансування, коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами та коефіцієнт маневреності власного капіталу.
  Аналіз показників фінансової звітності також свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства в 2011 році.
  Ліквідність балансу відображає рівень покриття активами боргових зобов'язань господарюючого суб'єкта, а ліквідність активів - величина, яка є зворотною часу, необхідному для перетворення активів в грошові кошти.
  Порівняння коштів, вкладених в активи, що згруповані за ступенем ліквідності, з борговими зобов'язаннями господарюючого суб'єкта, проранжированими згідно зі строковістю погашення, дозволить визначити чи баланс підприємства є ліквідним.

   

  Аналіз ліквідності балансу станом на 31.12.2011р. 

  тис. грн.
   

  Актив Код рядка На кінець звітного періоду Пасив Код рядка На кінець звітного періоду Платіжний залишок або нестача
  Найбільш ліквідні активи (А1) 230, 240 69,1 Негайні пасиви (П1) 540 - 610 15547,1 -15478
  Активи, що швидко реалізуються (А2) 150, 160, 170, 180, 210, 220 3000,0 Короткострокові пасиви (П2) 500 - 530 332,6 2667,4
  Активи, що повільно реалізуються (А3) 100, 120, 130, 140, 250, 270 26,5 Довгострокові пасиви (П3) 480 16841,0 -16814,5
  Активи, що важко реалізуються (А4) 080 25992,9 Постійні пасиви (П4) 380, 430, 630 -3632,2 29625,1
  Баланс 280 29088,5 Баланс 640 29088,5 х

  Ліквідність балансу визначається співставленням загальних сум вищенаведених груп активів та пасивів. Оптимальні значення такі:
  А1 > = П1;     А2 > = П2;    А3 > = П3;    А4 < = П4.
  Загальний показник ліквідності балансу відображає можливість підприємства виконувати розрахунки за всіма видами зобов'язань. Співставлення відношень характеризує як поточну, так і перспективну ліквідність підприємства.
  За даними показниками можна сказати, що у підприємства баланс не досить ліквідний. З розглянутих нерівностей оптимальним умовам задовольняє лише друга нерівність. Оцінка показників довгострокової платоспроможності підприємства свідчить про те, що підприємство залежне від зовнішніх джерел фінансування.
  Виходячи із вищезазначених показників платоспроможності та фінансового стану товариства є підстава стверджувати, що фінансовий стан на 31.12.2011р. не стабільний.
  На думку аудитора, існує невизначеність щодо подій чи обставин, які можуть породжувати значні сумніви в здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
  Звіт незалежного аудитора.
  Мною проведено аудит фінансової звітності СУРП ПрАТ <КМТ>, що додається, за період діяльності з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року станом на 31 грудня 2011 року, яка включає:
  - "Баланс" (форма 1-м);
  - "Звіт про фінансові результати" (форма 2-м).
  Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та, і за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання  фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
  Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Мною проведено аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від мене дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.
  Аудитор вважає, що отримано достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення власної модифікованої аудиторської думки.
  Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

  Я не спостерігала за інвентаризацією наявних необоротних активів станом на 31 грудня 2011р., оскільки ця дата передувала призначенню мене аудитором товариства. Через характер облікових записів товариства я не мала змоги підтвердити або перевірити наявність необоротних активів за допомогою інших альтернативних аудиторських процедур.
  Умовно-позитивна думка.
  На мою думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфі <Підстава для висловлення умовно-позитивної думки>, фінансова звітність подає достовірно, в усіх  суттєвих аспектах (або надає достовірну та справедливу інформацію про) фінансовий стан СУРП ПрАТ <КМТ> станом на 31 грудня 2011 року, а також результати діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

   

  Незалежний аудитор -
  Фізична особа - підприємець                                                           Мельничук І.А.
  (сертифікат А №004802)

  04 квітня 2012 року.

   

   
  ДОВІДКА
  про фінансовий стан СУРП ПрАТ "КМТ" за 2011 рік
  в тис. грн.

   

   

  Виручка від реалізації готової продукції (без ПДВ)                                                  526,6
  Чистий прибуток (збиток)                                                                                           (32907,3)
  Дебіторська заборгованість                                                                                        3007,0
  Кредиторська заборгованість                                                                                     15619,4
  Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття )                                                               0,19
  Коефіцієнт абсолютної ліквідності                                                                               0,004
  Коефіцієнт фінансової стійкості ( концентрації власного капіталу )                        - 0,12
  Коефіцієнт рентабельності активів                                                                            - 0,72

  В 2011 року СУРП ПрАТ "КМТ" отримало чистий збиток в сумі 32 907,3 тис грн., в основному внаслідок втрат від участі в капіталі.
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг) становить 526,6 тис.грн.
  Підприємство від операційної діяльності отримує маржинальні прибутки, що не перекривають адміністративні витрати. Також вплив на фінансовий результат мають фінансові витрати.
  Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності СУРП ПрАТ "КМТ" свідчить про збільшення  фінансової залежності від кредиторів та неможливість товариства в повній мірі своєчасно погашати короткострокові зобов'язання.
  Таким чином, є підстави вважати, що фінансовий стан товариства станом на 31.12.2011р. не стабільний.

   

  Суб'єкт підприємницької діяльності -
  приватний аудитор                                                                              І.А.Мельничук

  Сертифікат №004802 виданий 22.06.2001р.

  04 квітня 2012 року


  - інформацію про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.

  Основні види діяльності за КВЕД: оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією та жирами; здавання в оренду власного нерухомого майна; управління підприємствами; консультування з питань комерційної діяльності та управління; надання інших комерційних послуг; посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту. Фактично основним в діяльності товариства являється надання в ореду власних офісних приміщень. Основні ризики полягають в зростянні конкуренції в цьому напрямку, як наслідок - падіння орендних ставок.
  З метою зменшення ризиків товариство планує залучати більше клієнтів, для стовідсоткового заповнення площ. Конкуренція з надання в оренду приміщень є дуже високою. Основним конкурентом СУРП ПрАТ "КМТ" є Торгово-розважальний центр "Магіцентр".


  - інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування.

  За останні 5 років СУРП ПрАТ "КМТ" придбало нерухомого майна (будівлі, споруди, складські приміщення) на суму 587,3 тис.грн., відчужено на суму - 892,0 тис.грн.
  Товариство не планує значних інвестицій або придбаннь, пов'язаних з господарською діяльністю.


  - інформацію про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

  Власні основні засоби станом на 31.12.2011 року становлять: первісна вартість - 4269,4 тис. грн. знос - 2013,8 тис.грн., залишкова вартість - 2255,6 . Ступінь використання основних засобів (рівень заповнення) - 60%. Необоротні активи утримуються за рахунок доходів товариства. Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів, а також групи однорідних основних засобів.Основні засоби товариства знаходяться за адресою: м.Вінниця, вул. 1 Травня, 60 та в с. Вороновиця, Вінницького р-ну, Вінницької обл. Діяльність товариства не впливає на екологію. Розширення та удосконалення основних засобів в 2012 році не планується.


  - інформацію щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

  На діяльність Товариства істотно впливає великий податковий тиск та світова криза. Необхідно провести зміни в кредитній політиці держави, оскільки процентні ставки досить високі.


  - інформацію про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства.

  В 2011р. товариство сплатило штрафних санкцій на суму 19 198,37 грн., в т. ч. 2 штрафи за несвоєчасну слату земельного податку 2 400,62 грн. в лютому 2011 р. та 1504,31грн. в травні 2011року; штраф УкрСоцБанку за несвоєчасну сплату кредиту - 15 294,04 грн.


  - опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента.

  Товариство на протязі звітного періоду здійснювало фінансові вкладення в цінні папери інших суб'єктів господарювання. Вартість довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу становить:
  за методом участі в капіталі в сумі - 3635,5 тис.грн., а саме: внески в статутний фонд ТОВ "Компанія КМТ-Будінвест" (розмір частки 100% статутного капіталу), ТОВ <Аспект Ріелтс> (розмір частки 100% статутного капіталу), ТОВ <Подільська фондова компанія> (розмір частки 25,455% статутного капіталу).
  інші фінансові інвестиції в сумі - 8304,1 тис.грн.
  Робочого капіталу недостатньо. Здійснені фінансові інвестиції не приносять прибутку. Кредити банку використовуються на покриття поточних витрат від основної діяльності. Отримання прибутків від вкладених фінансових інвестицій в корпоритвні права може покращити фінансовий стан та ліквідність підприємства.


  - інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів.

  В звітному періоді договори не укладались. На кінець звітного періоду є невиконані договори. які залишились з минулих періодів. В 2012 році планується укласти договорів оренди на суму 44 000 грн.


  - стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому).

  Товариство планує в подальшому знизити витрати на утримання зданих в оренду офісних приміщень та адміністративні витрати. На діяльність товариства може вплинути знаходження коштів для погашення позики та нарахованих відсотків.


  - опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

  У 2011 році підприємство не здійснювало досліджень та розробок, тому кошти на ці цілі не використовувались.


  - інформацію щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається.

  СУРП ПрАТ "КМТ" виступає позовною стороною в судовій справі №5/310-03 про банкрутство ТОВ "Гефест ЛТД". Господарським судом Вінницької області 24.02.2003 року порушено провадження у справі про банкрутство №5/310-03 про банкрутство ТОВ "Гефест ЛТД" за заявою СУРП ЗАТ "КМТ", позовні вимоги у розмірі 338 800 грн. Ухвалою від 30.05.2006 року затверджено ліквідатора, ліквідаційний баланс та припинено провадження по даній справі.
  21.05.2008 року справу поновлено за нововиявленим обставинами. На даний час розгляд справи продовжується.


  - іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

  Діяльність підприємства не потребує дозволів та ліцензій, емітент не входить до об'єднань підприємств. У звітному 2011 році підприємство не здійснювало викуп власних акцій. Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках ЦП не здійснювалась. ЦП емітента не котируються на біржах. Емітентом заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до котирування не подавались.

   

  13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента


  13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
   

  Найменування основних засобів

  Власні основні засоби (тис.грн.)

  Орендовані основні засоби (тис.грн.)

  Основні засоби, всього (тис.грн.)

  на початок періоду

  на кінець періоду

  на початок періоду

  на кінець періоду

  на початок періоду

  на кінець періоду

  1. Виробничого призначення:

  1654,1

  1570,8

  0

  0

  1654,1

  1570,8

  будівлі та споруди

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  машини та обладнання

  0

  140,5

  0

  0

  0

  140,5

  транспортні засоби

  75,9

  56,9

  0

  0

  75,9

  56,9

  інші

  245,5

  192,4

  0

  0

  245,5

  192,4

  2. Невиробничого призначення:

  181,4

  109,1

  0

  0

  181,4

  109,1

  будівлі та споруди

  181,4

  109,1

  0

  0

  181,4

  109,1

  машини та обладнання

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  транспортні засоби

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  інші

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Усього

  2056,9

  2069,7

  0

  0

  2056,9

  2069,7

  Опис:     

  Ступінь зносу основних засобів - 47.17 %. Ступінь використання основних засобів - 52.83%. Діапазон строків використання об'єктів основних засобів, що перебувають в експлуатації 3 групи - 2003р. - 2031р., 4,5,6 груп - 2003р. - 2016р. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Товариство, користувалося орендованими основними засобами, а саме: легковими автомобілями.

  Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів, а також групи однорідних основних засобів.
  За звітний період підприємство ввело в експлуатацію основні засоби на загальну суму 225,0 тис.грн. та нематеріальні активи на суму 5,2 тис.грн.
  В звітному році вибуло основних засобів за первісною вартістю на суму 77,0 тис.грн.
  На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів становила 3925,7 тис.грн., на кінець звітного періоду - 4103,5 тис.грн.
  Сума накопиченої амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на початок звітного періоду - 1709,8 тис.грн., на кінець - 1852,2 тис.грн.
  На початок звітного періоду залишкова вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів становила - 2215,9 тис. грн., на кінець звітного періоду - 2251,3 тис. грн.
  Накопичена амортизація становить 47% первісної вартості основних засобів.

   

  13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
   

   

  Найменування показника

  За звітний період

  За попередній період

  Розрахункова вартість чистих активів

  -3632,2

  29275,1

  Статутний капітал

  11000

  11000

  Скоригований статутний капітал

  11000

  11000

  Опис

  Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
  Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними бухгалтерської звітності відповідно до ПСБО 2 "Баланс" затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 р. N 87 зі змінами та доповненнями, "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. N 485, Цивільного кодексу України.

  Висновок

  Чисті активи підприємства на дату балансу мають від'ємне значення 3632,2 тис. грн., що не відповідає вимогам ст.155 Цивільного Кодексу України

   

   13.3. Інформація про зобов'язання емітента
   

   

  Види зобов'язань

  Дата виникнення       

  Непогашена частина боргу (тис. грн.)

  Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

  Дата погашення

  Кредити банку

  X

  15880,6

  X

  X

  у тому числі:

  позика за договором №6

  28.04.2011

  15620,3

  9,6

  31.07.2012

  фінансовий кредит, договір №6-КР-04/2011

  07.04.2011

  260,3

  18

  31.12.2012

  Зобов'язання за цінними паперами

  X

  0

  X

  X

  у тому числі:

  за облігаціями (за кожним власним випуском):

  X

  0

  X

  X

  за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

  X

  0

  X

  X

  за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

  X

  0

  X

  X

  за векселями (всього)

  X

  8822,4

  X

  X

  за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

  X

  0

  X

  X

  за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

  X

  4

  X

  X

  внесок в статутний фонд

  10.05.2011

  4

  X

  01.05.2012

  Податкові зобов'язання

  X

  9,2

  X

  X

  Фінансова допомога на зворотній основі

  X

  2448,6

  X

  X

  Інші зобов'язання

  X

  5555,9

  X

  X

  Усього зобов'язань

  X

  32720,7

  X

  X

  Опис :   

  Заборгованості по зобов'язаннях за цінними паперами, за облігаціями, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (в т.ч. за похідними ЦП) станом на 31.12.2011 року у товариства немає. Заборгованість по кредитах - 15880,6 тис.грн.; розрахунках за векселями - 8822,4 тис.грн.;заборгованість за фінансовими інвестиціями в корпоративні права становить 4,0 тис.грн. із бюджетом - 9,2 тис.грн. Заборгованість по розрахунках зі страхування - 4,1 тис.грн., з оплати праці - 8,5 тис.грн.

   

  Інформація про стан корпоративного управління


   

  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


   

  Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

  N з/п

  Рік

  Кількість зборів, усього

  У тому числі позачергових

  1

  2011

  1

  0

  2

  2010

  3

  2

  3

  2009

  1

  0


   

  Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

   

  Так*

  Ні*

  Реєстраційна комісія

  X

   

  Акціонери

   

  X

  Реєстратор

   

  X

  Депозитарій

   

  X

  Інше (запишіть)

   

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

   

  Так*

  Ні*

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)

   

  X

  Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%

   

  X

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

   

  Так*

  Ні*

  Підняттям карток

   

  X

  Бюлетенями (таємне голосування)

   

  X

  Підняттям рук

  X

   

  Інше (запишіть)

   

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

   

  Так*

  Ні*

  Реорганізація

   

  X

  Внесення змін до статуту товариства

   

  X

  Прийняття рішення про зміну типу товариства

   

  X

  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

   

  X

  Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

   

  X

  Обирання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

   

  X

  Обирання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

   

  X

  Інше (запишіть)

  Прийняття рішення про затвердження договору №3 про зміну договору поруки та зміну договору застави корпоративних прав (майнова порука)

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.
   

   

  Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

   

   

  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

   

  Який склад наглядової ради?

     

  (осіб)

  1

  Кількість членів наглядової ради

  2

  2

  Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

  1

  3

  Кількість представників держави

  0

  4

  Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

  1

  5

  Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

  0

  6

  Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

  0

   

  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

  Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так*

  Ні*

  Стратегічного планування

  X

  Аудиторський

  X

  З питань призначень і винагород

  X

  Інвестиційний

  X

  Інше (запишіть)

  Комітети у складі наглядової ради не створювались.

  Інше (запишіть)

  Комітети у складі наглядової ради не створювались.

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

  Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так*

  Ні*

  Винагорода є фіксованою сумою

  X

  Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

  X

  Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

  X

  Члени наглядової ради не отримують винагороди

  X

  Інше (запишіть)

  Винагорода членам Наглядової ради не передбачана

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так*

  Ні*

  1

  Галузеві знання і досвід роботи в галузі

  X

  2

  Знання у сфері фінансів і менеджменту

  X

  3

  Особисті якості (чесність, відповідальність)

  X

  4

  Відсутність конфлікту інтересів

  X

  5

  Граничний вік

  X

  6

  Відсутні будь-які вимоги

  X

  7

  Інше (запишіть)

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

   

  Так*

  Ні*

  Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

  X

  Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

  X

  Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

  X

  Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

  X

  Інше (запишіть)

  27.04.2011 р. рішенням загальних зборів акціонерів було обрано нового члена Наглядової ради Гродецьку Галину Миколаївну.

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

  Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

  Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

  Загальні збори акціонерів

  Засідання наглядової ради

  Засідання правління

  1

  Члени правління (директор)

  Так

  Ні

  Так

  2

  Загальний відділ

  Ні

  Ні

  Ні

  3

  Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

  Ні

  Так

  Ні

  4

  Юридичний відділ (юрист)

  Ні

  Ні

  Ні

  5

  Секретар правління

  Ні

  Ні

  Ні

  6

  Секретар загальних зборів

  Ні

  Ні

  Ні

  7

  Секретар наглядової ради

  Ні

  Ні

  Ні

  8

  Корпоративний секретар

  Ні

  Ні

  Ні

  9

  Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

  Ні

  Ні

  Ні

  10

  Інше (запишіть)

  (*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

   

  Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

   

   

  Загальні збори акціонерів

  наглядова рада

  Виконавчий орган

  Не належить до компетенції жодного органу

  Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

  Ні

  Ні

  Так

  Ні

  Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Обрання та відкликання голови правління

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Обрання та відкликання членів правління

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Обрання та відкликання голови наглядової ради

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Обрання та відкликання членів наглядової ради

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Обрання голови та членів ревізійної комісії

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

  Так

  Ні

  Ні

  Ні

  Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Затвердження аудитора

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

  Ні

  Так

  Ні

  Ні

  (*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

   

  Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

  Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

  Які документи існують у вашому товаристві?

  Так*

  Ні*

  1

  Положення про загальні збори акціонерів

  X

  2

  Положення про наглядову раду

  X

  3

  Положення про виконавчий орган (правління)

  X

  4

  Положення про посадових осіб акціонерного товариства

  X

  5

  Положення про ревізійну комісію

  X

  6

  Положення про акції акціонерного товариства

  X

  7

  Положення про порядок розподілу прибутку

  X

  8

  Інше (запишіть)

  д/в

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

   

  Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

     

  Інформація розповсюджується на загальних зборах

  Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

  Документи надаються для знайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

  Копії документів надаються на запит акціонера

  Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

  1

  Фінансова звітність, результати діяльності

  Так

  Так

  Так

  Так

  Так

  2

  Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

  Так

  Так

  Ні

  Ні

  Так

  3

  Інформація про склад органів управління товариства

  Так

  Так

  Так

  Так

  Так

  4

  Статут та внутрішні документи

  Так

  Ні

  Так

  Так

  Ні

  5

  Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

  Так

  Ні

  Так

  Так

  Ні

  6

  Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

  Ні

  Ні

  Ні

  Ні

  Ні

   

  (*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

   

  Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

  Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років

  Так*

  Ні*

  1

  Не проводились взагалі

  X

  2

  Менше ніж раз на рік

  X

  3

  Раз на рік

  X

  4

  Частіше ніж раз на рік

  X

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?

  Так*

  Ні*

  Загальні збори акціонерів

  X

  Наглядова рада

  X

  Правління або директор

  X

  Інше (запишіть)

  д/в

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

  З якої причини було змінено аудитора?

  Так*

  Ні*

  Не задовольняв професійний рівень

  X

  Не задовольняли умови договору з аудитором

  X

  Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

  X

  Інше (запишіть)

  ПрАТ не змінювало зовнішнього аудитора.

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

   

  Так*

  Ні*

  Ревізійна комісія

  X

   

  Наглядова рада

   

  X

  Відділ внутрішнього аудиту акціонерного підприємства

   

  X

  Стороння компанія або сторонній консультант

   

  X

  Перевірки не проводились

   

  X

  Інше (запишіть)

  д/в

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

   

  Так*

  Ні*

  З власної ініціативи

  X

   

  За дорученням загальних зборів

   

  X

  За дорученням наглядової ради

   

  X

  За зверненням правління

   

  X

  На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

   

  X

  Інше (запишіть)

  д/в

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні


   

   

  ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


   

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

     

  Так*

  Ні*

  1

  Випуск акцій

  X

  2

  Випуск депозитарних розписок

  X

  3

  Випуск облігацій

  X

  4

  Кредити банків

  X

  5

  Фінансування з державного і місцевих бюджетів

  X

  6

  Інше (запишіть)

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?*

  Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

  Так, плануємо розпочати переговори

  Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

  Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

  Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

  X

  Не визначились

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

  Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом наступних трьох років? (так/ні) Так

  З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  Так*

  Ні*

  Не задовольняв професійний рівень особи

  X

  Не задовольняли умови договору з особою

  X

  Особу змінено на вимогу:

  акціонерів

  X

  суду

  X

  Інше (запишіть)

  В період останніх трьох років товариство змінило особу, яка веде облік прав власності в зв'язку з дематеріалізацією акцій. Право на ведення обліку прав власності на акції від реєстратора було передано зберігачу.

  (*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

   

  Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

  У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

  Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні ; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

  Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
  д/в

   

  Додаток 1
  до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

   

  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  суб'єкта малого підприємництва

   

   

  КОДИ

   

  Дата (рік, місяць, число)

   

  Підприємство

  Спільне українсько-російське підприємство у формі приватного акціонерного товариства "КМТ"

  за ЄДРПОУ

  23104877

  Територія

   

  за КОАТУУ

  0510136600

  Організаційно-правова форма господарювання

  Приватне акціонерне товариство

  за КОПФГ

  120

  Орган державного управління

   

  за КОДУ

  д/н

  Вид економічної діяльності

  Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами

  за КВЕД

  70.20.0

  Одиниця виміру:

  тис.грн.

  Контрольна сума

   

  Адреса

  21050, Україна, м. Вінниця, вул. 1 Травня, 60

   

  1. Баланс
  на 31 грудня 2011 р.

   

  Форма N 1-м

  Код за ДКУД

  1801006

   

  Актив

  Код рядка

  На початок звітного року

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

   

  Незавершені капітальні інвестиції

  020

  218,1

  0

  Основні засоби:

   

  залишкова вартість

  030

  2338,7

  2255,6

  первісна вартість

  031

  4086,5

  4269,4

  знос

  032

  (1747,8)

  (2013,8)

  Довгострокові біологічні активи:

   

  справедлива (залишкова) вартість

  035

  0

  0

  первісна вартість

  036

  0

  0

  накопичена амортизація

  037

  (0)

  (0)

  Довгострокові фінансові інвестиції

  040

  39935,5

  14669,6

  Інші необоротні активи

  070

  312,4

  9067,7

  Усього за розділом I

  080

  42804,7

  25992,9

  II. Оборотні активи

   

  Виробничі запаси

  100

  9,8

  5,5

  Поточні біологічні активи

  110

  0

  0

  Готова продукція

  130

  15,2

  14

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

   

  чиста реалізаційна вартість

  160

  514,3

  392,5

  первісна вартість

  161

  514,3

  392,5

  резерв сумнівних боргів

  162

  (0)

  (0)

  Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

  170

  0

  1,5

  Інша поточна дебіторська заборгованість

  210

  10216

  2606

  Поточні фінансові інвестиції

  220

  8833,8

  0

  Грошові кошти та їх еквіваленти:

   

  в національній валюті

  230

  7,2

  69,1

  у тому числі в касі

  231

  0

  0

  в іноземній валюті

  240

  0

  0

  Інші оборотні активи

  250

  7

  7

  Усього за розділом II

  260

  19603,3

  3095,6

  III. Витрати майбутніх періодів

  270

  0

  0

  ІV. Необоротні активи та групи вибуття

  275

  0

  0

  Баланс

  280

  62408

  29088,5

   

   

  Пасив

  Код рядка

  На початок звітного року

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Власний капітал

   

  Статутний капітал

  300

  11000

  11000

  Додатковий капітал

  320

  0

  0

  Резервний капітал

  340

  0

  0

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  350

  18275,1

  -14632,2

  Неоплачений капітал

  360

  (0)

  (0)

  Усього за розділом I

  380

  29275,1

  -3632,2

  II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

  430

  0

  0

  III. Довгострокові зобов'язання

  480

  12424,2

  16841

  IV. Поточні зобов'язання

   

  Короткострокові кредити банків

  500

  8381

  260,3

  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

  510

  0

  0

  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  530

  229,1

  72,3

  Поточні зобов'язання за розрахунками:

   

  з бюджетом

  550

  19

  9,2

  зі страхування

  570

  1

  4,1

  з оплати праці*

  580

  2,1

  8,5

  Вписуваний рядок – Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

  605

  0

  0

  Інші поточні зобов'язання

  610

  12076,5

  15525,3

  Усього за розділом IV

  620

  20708,7

  15879,7

  V. Доходи майбутніх періодів

  630

  0

  0

  Баланс

  640

  62408

  29088,5

    

   

  *З рядка 580 графа 4

  Прострочені зобов'язання з оплати праці

  (665) 0

    

  Керівник  М. П.

  _____________________
  (Підпис)

  Гродецький Андрій Омелянович

  Головний бухгалтер

   

  _____________________
  (Підпис)

  Буда Ірина Вікторівна

   

  Примітки до балансу

  Облік основних засобів ведеться товариством на рахунку 10 "Основні засоби", малоцінних необоротних матеріальних активів - на рахунку 11 <Інші необоротні матеріальні активи>,
  Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів, а також групи однорідних основних засобів.
  В 2011 році підприємство перейшло на прямолінійний  метод нарахування амортизації. З
  Товариство на протязі звітного періоду з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. здійснювало фінансові вкладення в цінні папери інших суб'єктів господарювання.В бухгалтерському обліку підприємства довгострокові фінансові інвестиції в момент придбання відображаються за фактичною собівартістю.
  В 2011 році при визначенні справедливої вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, отримано втрати в розмірі 33502,9 тис. грн., доходи  в розмірі 651,9 тис. грн.
  Довгострокові фінансові інвестиції в момент придбання відображаються за фактичною собівартістю.
  В 2011 році товариство здійснило фінансові інвестиції в векселі та корпоративні права юридичних осіб в розмірі 705,2 тис. грн. Реалізовано фінансових інвестицій (векселів) балансовою вартістю 700  тис. грн.,
  Консолідована фінансова звітність підприємством не складалась.
  Дивідендів від володіння корпоративними правами підприємство не отримувало.
  Протягом звітного року підприємство здійснювало вкладення в поточні фінансові інвестиції в довгострокові векселі. Станом на 31.12.2011 р. балансова вартість поточних фінансових інвестицій підприємства  відсутня.


  Керівник _____________________Гродецький Андрій Омелянович
  Головний бухгалтер  _____________________Буда Ірина Вікторівна

  М. П.

   2. Звіт про фінансові результати

  за 2011 р.

   

  Форма N 2-м

  Код за ДКУД

  1801007

   

  Стаття

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період поперед нього року

  1

  2

  3

  4

  Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

  010

  526,6

  0

  Непрямі податки та інші вирахування з доходу

  020

  (87,8)

  (0)

  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)

  030

  438,8

  0

  Інші операційні доходи

  040

  16608,3

  0

  Інші доходи

  050

  3457,5

  0

  Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

  070

  20504,6

  0

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

  080

  (361,5)

  (0)

  Інші операційні витрати

  090

  (16447,1)

  (0)

  у тому числі:

  091

  0

  0

   

  092

  (0)

  (0)

  Інші витрати

  100

  (36603)

  (0)

  Разом витрати (080 + 090 + 100)

  120

  (53411,6)

  (0)

  Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

  130

  -32907

  0

  Податок на прибуток

  140

  (0,3)

  (0)

  Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

  150

  -32907,3

  0

  Забезпечення матеріального заохочення

  160

  0

  0

  Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

  201

  0

  0

  Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарського продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

  202

  (0)

  (0)

   

  Керівник  М. П.

  _____________________
  (Підпис)

  Гродецький Андрій Омелянович

  Головний бухгалтер

   

  _____________________
  (Підпис)

  Буда Ірина Вікторівна

   

   Примітки до звіту про фінансові результати

  Дохід підприємства від реалізації продукції визначався у відповідності з П(С)БО №15 "Дохід". Доходи в бухгалтерському обліку товариства відображаються на підставі товарних накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), виписок банку, розрахункових відомостей тощо.
  В звітному році дохід (виручка) від реалізації продукції склав 526,6 тис. грн. Основну частину доходу товариство отримало від здавання в оренду власних офісних приміщень..
  Інші операційні доходи становлять 16608,3 тис.грн., в т.ч. дохід від реалізації іноземної валюти 15567,2 тис.грн., 839,2 тис.грн. дохід від списання кредиторської заборгованості тощо.
  Інші доходи в 2011 р. становлять 3457,5 тис.грн. в т.ч. 227,4 тис.грн. доходи за %облігаціями, 651,9 тис.грн дохід від участі в капіталі, 2576,9 тис.грн. дохід від реалізації фінансових інвестицій тощо.
  Облік витрат ведеться згідно з чинним законодавством. Порядок та правильність розподілу цих витрат ведеться відповідно до обранії обліковії політики, ПСБО 16"Витрати".
  Витрати товариством відображаються на відповідних рахунках обліку витрат з використанням 9-го класу рахунків бухгалтерського обліку (без застосування 8-го класу рахунків).
  Бухгалтерський облік витрат товариства здійснюється на підставі актів виконаних робіт (наданих послуг,), товарних накладних, інших первинних та розрахункових документів, оформлених відповідно до вимог ст. 9 Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>.
  Собівартість реалізованих протягом року товарів та послуг (оренда приміщень) становить 361,5 тис. грн., інші операційні витрати  становлять 16447,1 тис.грн. в т.ч.        15 582,8 тис.грн. собівартість реалізованої іноземної валюти, 795,6 тис.грн. відстоки за кредит, 645,5 тис.грн. адміністративні витрати, тощо.
  Інші витрати за 2011 р. становлять 36603 тис.грн., в т.ч. 2 304,4 тис.грн. собівартість реалізованих фінансових інвестицій, 33 502,9 тис.грн. втрати від інвестицій в асоційовані підприємства.


  Керівник_____________________Гродецький Андрій Омелянович
  Головний бухгалтер  _____________________Буда Ірина Вікторівна

  М. П.

   

  Додатково Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік також розміщена за посиланням - http://stockmarket.gov.ua/db/yearreports/110100/show