• Особлива інформація емітента

    

  Шановні акціонери!

  Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний.

  1) Дата, час та місце проведення загальних зборів: 23 червня 2014 року об 11.00 годині за адресою:                    м. Вінниця, вул.1 Травня, буд.60, к.212

  2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:  23 червня 2014 року з 10.00 до 10.30

  Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

  3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину          17 червня  2014 року.

  4) Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

  1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів. 
  2. Про затвердження Передавального акта Спільного українсько-російського підприємства у формі приватного акціонерного товариства «КМТ»
  3. Про проведення установчих зборів щодо створення Спільного українсько-російського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «КМТ»

  5) Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів включно, акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, пов’язаними з питаннями  порядку  денного,  у  робочі  дні з 9.00 до 17.00 години в приймальні  товариства за адресою: м. Вінниця, вул. 1 Травня, буд. 60. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – голова комісії з припинення Ульянов Володимир Олександрович. Довідки за тел. (0432) 50-44-18.

  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.       

  Голова комісії з припинення СУРП ПрАТ «КМТ» Ульянов В.О.

   

  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

   

  1. Загальні відомості:

  Повне найменування емітента:      Спільне українсько-російське підприємство

                                                                   у формі приватного акціонерного товариства «КМТ»

  Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23104877

  Місцезнаходження емітента: 21050, м. Вінниця, вул. 1 Травня, буд. 60

  Міжміський код, телефон та факс емітента: (0432) 52-03-25

  Електронна поштова адреса емітента: emit_kmt@vinnitsa.com

  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kmt.ua

  Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

  2. Текст повідомлення

  17 березня 2014 року черговими загальними зборами акціонерів було  прийняте рішення про припинення Спільного українсько-російського підприємства у формі приватного акціонерного товариства «КМТ» (надалі - СУРП ПрАТ «КМТ») шляхом перетворення у Спільне українсько-російське підприємство в формі товариства з обмеженою відповідальністю «КМТ» (надалі - СУРП ТОВ «КМТ»), з  метою скорочення адміністративних витрат на утримання такої організаційно-правової форми як акціонерне товариство та оптимізації процедур управління Товариством.

  Рішення прийнято одноголосно: «за» – 9 325 800 голосів (100%  від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах ), «проти»- 0 голосів (0%), «утримались» - 0 голосів (0%)

  Місцезнаходження СУРП ТОВ «КМТ»: 21050, м. Вінниця, вул.1 Травня, буд. 60.

  Розмір Статутного капіталу СУРП ТОВ «КМТ»: 11 000 000,00 грн.

  Порядок розподілу активів та зобов’язань: СУРП ТОВ «КМТ» є правонаступником всіх активів, прав та зобов’язань СУРП ПрАТ «КМТ».

  Порядок та умови обміну акцій  СУРП ПрАТ «КМТ» на частки у статутному капіталі СУРП ТОВ «КМТ»:

  Вартість частки учасника у статутному капіталі  СУРП ТОВ «КМТ»  дорівнює розміру загальної номінальної  вартості акцій, належних йому  у статутному  капіталі  СУРП ПрАТ «КМТ» до перетворення.

  Розмір частки у відсотках учасника  у статутному капіталі СУРП ТОВ «КМТ» дорівнює розміру його частки у відсотках як акціонера у статутному капіталі СУРП ПрАТ «КМТ».

  На першому етапі, який починається 17.03.2014р. і закінчується за 7 (сім) днів (встановлений законодавством норматив строку перебігу поштових відправлень на території України) до дня проведення Загальних зборів акціонерів СУРП ПрАТ «КМТ», на яких буде вирішуватися питання щодо затвердження передавального акту, акціонери Товариства в обмін на акції отримують письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі СУРП ТОВ «КМТ».

  Для обміну акцій на письмові зобов’язання, кожним акціонером подається Заява про намір обміну належних йому акцій СУРП ПрАТ «КМТ» на відповідну частку у статутному капіталі СУРП ТОВ «КМТ» на ім’я Голови комісії з припинення Ульянова Володимира Олександровича у робочі дні з 10.00 до 17.00 години, або надсилається поштою,  за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. 1 Травня, буд.60.

  Заява складається у довільній формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові, даних документа, що посвідчує особу, ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків), місця проживання, загальної кількості і загальної  номінальної вартості акцій, якими володіє акціонер.

  У день отримання заяви Голова комісії з припинення зобов’язаний видати заявнику письмове зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі СУРП ТОВ «КМТ»,  засвідчене підписом та печаткою СУРП ПрАТ «КМТ».

  У разі неподання акціонером зазначеної заяви Голова комісії з припинення в будь-якому разі в зазначений строк першого етапу виписує відповідне письмове зобов’язання.

  На другому етапі, який починається з дня державної  реєстрації СУРП ТОВ «КМТ», відбувається обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі пропорційно до кількості акцій, відповідної номінальної вартості, і відсотку в статутному капіталі СУРП ПрАТ «КМТ», які належали акціонеру на праві власності та у відповідності з оформленими на першому етапі письмовими зобов’язаннями. Учасникам товариства видаються документи (Свідоцтва), які підтверджують їх право власності  на частку у статутному капіталі СУРП ТОВ «КМТ».

  Строк отримання документів (Свідоцтв), які підтверджують  право  власності  на частку у статутному капіталі  СУРП ТОВ «КМТ»»,  в обмін на  письмові зобов’язання не обмежується.

  3. Підпис

  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

   Голова комісії з припинення  СУРП ПрАТ «КМТ» Ульянов В.О.

   

   

   

   

  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

  1. Загальні відомості:
  Повне найменування емітента:
  Спільне українсько-російське підприємство
  у формі приватного акціонерного товариства «КМТ»
  Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство
  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23104877
  Місцезнаходження емітента: 21050, м. Вінниця, вул. 1 Травня, буд. 60
  Міжміський код, телефон та факс емітента: (0432) 52-03-25
  Електронна поштова адреса емітента: emit_kmt@vinnitsa.com
  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kmt.ua
  Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб емітента
  2. Текст повідомлення:
  Відповідно до Наказу Генерального директора СУРП ПрАТ «КМТ» № 01-К від 17.02.2014р., на роботу за сумісництвом, на посаду головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та аудити призначено Житник Тетяну Петрівну.
  Не володіє акціями емітента. Основне місце роботи – головний бухгалтер ТОВ «Аспект Ріелтс» .
  Посадова особа не надавала згоду на розміщення її паспортних даних, тому в даній інформації паспортні дані відсутні.
  Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
   

  Генеральний директор СУРП ПрАТ «КМТ»
  Гродецький А.О.

   

  Повідомляємо  про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний.

   

  1) Дата, час та місце проведення загальних зборів: 17 березня 2014 року об 11.00 годині за адресою: м.Вінниця, вул.1 Травня,60, к.212

  2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:  17 березня 2014 року з 10.00 до 10.30

  Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

  3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 березня 2014р. на 24 годину.

  4) Перелік питань, що виносяться на голосування:

  1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів. 
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту дирекції,  звіту  ревізора Товариства
  3. Затвердження річного звіту Товариства
  4. Розподіл прибутку і збитків Товариства
  5. Прийняття рішення про припинення Спільного українсько-російського підприємства у формі приватного акціонерного товариства «КМТ» шляхом перетворення у Спільне українсько-російське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «КМТ»
  6. Про створення комісії з припинення (перетворення)  СУРП ПрАТ «КМТ» у зв’язку з його перетворенням у товариство з обмеженою відповідальністю. Обрання персонального складу комісії. 
  7. Затвердження плану перетворення СУРП ПрАТ «КМТ» у товариство з обмеженою відповідальністю.
  8. Про порядок і умови здійснення припинення СУРП ПрАТ «КМТ» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
  9. Затвердження порядку та умов обміну акцій СУРП ПрАТ «КМТ», що припиняється шляхом перетворення, на частки  в статутному капіталі  СУРП ТОВ  «КМТ», що створюється.
  10. Затвердження ринкової вартості акцій СУРП ПрАТ «КМТ», порядку та умов викупу акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів та голосували проти прийняття рішення про припинення СУРП ПрАТ  «КМТ» шляхом перетворення у СУРП ТОВ «КМТ»

  5) Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів включно, акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, пов’язаними з питаннями  порядку  денного,  у  робочі  дні з 9.00 до 17.00 години в приймальні  товариства за адресою: м. Вінниця, вул. 1 Травня, б. 60. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Гродецький Андрій Омелянович. Довідки за тел. (0432) 50-44-18.

  6) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

   

  Найменування показника

  Період

  звітний

  попередній

  Усього активів

  42302

  47302

  Основні засоби

  15990

  16890

  Довгострокові фінансові інвестиції

  11725

  14569

  Запаси

  4

  5

  Сумарна дебіторська заборгованість

  2243

  1981

  Грошові кошти та їх еквіваленти

  113

  1

  Нерозподілений прибуток

  -17847

  -15050

  Власний капітал

  7259

  10804

  Статутний капітал

  11000

  11000

  Довгострокові зобов'язання

  16247

  16847

  Поточні зобов'язання

  18796

  19651

  Чистий прибуток (збиток)

  -2798

  -418

  Середньорічна кількість акцій (шт.)

  11000000

  11000000

  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

  0

  0

  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

  0

  0

  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

  27

  24

   

   

  Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.  

  Генеральний директор СУРП ПрАТ «КМТ» Гродецький А.О.

    

   

  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
   

  1. Загальні відомості:

  Повне найменування емітента:
  Спільне українсько-російське підприємство
  у формі приватного акціонерного товариства «КМТ»
  Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство
  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23104877
  Місцезнаходження емітента: 21050, м. Вінниця, вул. 1 Травня, буд. 60
  Міжміський код, телефон та факс емітента: (0432) 52-03-25
  Електронна поштова адреса емітента: emit_kmt@vinnitsa.com
  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kmt.ua
  Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб емітента

   

  2. Текст повідомлення:
  Позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулися 10.12.2013р., було прийняте рішення про звільнення з посади члена наглядової ради СУРП ПрАТ «КМТ» Гродецької Галини Миколаївни. Не володіє акціями емітента. Посадова особа перебувала на посаді 2 роки і 8 місяців.
  Посадова особа не надавала згоду на розміщення її паспортних даних, тому в даній інформації паспортні дані відсутні.
  Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
  Позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулися 10.12.2013р., було прийняте рішення про призначення на посаду члена наглядової ради СУРП ПрАТ «КМТ» Гаврилюка Петра Володимировича. Не володіє акціями емітента. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Попередня посада – директор ТОВ «Новий реєстр».
  Посадова особа не надавала згоду на розміщення її паспортних даних, тому в даній інформації паспортні дані відсутні.
  Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
  Позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулися 10.12.2013р., було прийняте рішення про призначення на посаду члена наглядової ради СУРП ПрАТ «КМТ» Ульянова Володимира Олександровича. Не володіє акціями емітента. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Попередня посада – директор ТОВ «Ринок залізничний».
  Посадова особа не надавала згоду на розміщення її паспортних даних, тому в даній інформації паспортні дані відсутні.Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

   

  Генеральний директор СУРП ПрАТ «КМТ»
  Гродецький А.О.
   

  До уваги акціонерів

  Спільне українсько-російське підприємство в формі приватного акціонерного товариства “КМТ”


  повідомляє, що 10 грудня 2013 р. об 11 годині за адресою: м. Вінниця, вул.1 Травня, 60, к.212. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.
  Реєстрація учасників проводиться з 10-00 до 10-30.

   

  Порядок денний:
  1. Припинення повноважень попередніх та обрання нових членів наглядової ради Товариства
  2. Затвердження попередньо укладених  договорів, а саме:
  - договору №11 про зміну договору застави корпоративних прав (майнова порука) № PL 08-561/29-1 від    23.07.08;
  - договору №11 про зміну договору поруки № SR 08-305/29-1 від  23.07.08;
  - договору № 10 про зміну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 від 23.07.08;
  - договору №10 про зміну договору поруки № SR 08-305/29-1 від 23.07.08;
  - договору № 9 про зміну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 від 23.07.08;
  - договору №9 про зміну договору поруки № SR 08-305/29-1 від 23.07.08;
  - договору № 8 про зміну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 від 23.07.08;
  - договору №8 про зміну договору поруки № SR 08-305/29-1 від 23.07.08;
  - договору № 7 про зміну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 від 23.07.08;
  - договору №7  про зміну договору поруки № SR 08-305/29-1 від 23.07.08;
  - договору № 6 про зміну договору застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 08-561/29-1 від 23.07.08;
  - договору № 6  про зміну договору поруки № SR 08-305/29-1 від 23.07.08.

  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24 година       4 грудня 2013 року.
  Для реєстрації та участі у зборах при собі мати паспорт, представникам  – доручення, оформлене в порядку, передбаченому законодавством.
  Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами стосовно питань порядку денного зборів у робочі дні за адресою: м. Вінниця,  вул1 Травня, 60.

   

  Наглядова рада ПрАТ

   

  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (16/04/2013).


  1. Загальні відомості:
  Повне найменування емітента:
  Спільне українсько-російське підприємство у формі приватного акціонерного товариства "КМТ"
  Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство.
  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  23104877.
  Місцезнаходження емітента:
  21050, м. Вінниця, вул. 1 Травня б. 60
  Міжміський код, телефон, факс емітента: (0432) 50-03-25.
  Електронна поштова адреса: emit_kmt@vinnitsa.com
  Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб емітента.


  2. Текст повідомлення :


  Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 15.04.2013 року, було прийнято рiшення про звiльнення з посади ревiзора СУРП ПрАТ "КМТ" Книжника С.В. Володiє 1 акцiєю, що становить 0,000009% акцiй. Посадова особа перебувала на посадi 3 роки. Посадова особа не надавала згоду на розмiщення її паспортних даних, тому в данiй iнформацiї паспортнi данi вiдсутнi.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
  Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 15.04.2013 року, було прийнято рiшення про призначення на посаду ревiзора СУРП ПрАТ "КМТ" Олонiчевої Iрини Павлiвни. Володiє 1 акцiєю, що становить 0,000009% акцiй. Посадову особу обрано термiном на 3 роки. Попередня посада - виконавчий директор ТОВ "Аспект Рiелтс". Посадова особа не надавала згоду на розмiщення її паспортних даних, тому в данiй iнформацiї паспортнi данi вiдсутнi.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
   

  Генеральний директор
  СУРП ПрАТ «КМТ» Гродецький А.О.  ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
  СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КМТ”

   

  (АДРЕСА: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.1 ТРАВНЯ, 60, КОД ЗА  ЄДРПОУ 23104877)
        Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2013 р. об 11 годині за адресою м. Вінниця, вул.1 Травня, 60, к.212.
        Реєстрація учасників проводиться з 10:00 до 10:30.
   

  Порядок денний:
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту дирекції,  звіту  ревізора Товариства
  4. Затвердження річного звіту Товариства
  5. Розподіл прибутку і збитків Товариства
  6. Припинення повноважень попередніх та обрання нових членів наглядової ради Товариства
  7. Припинення повноважень попереднього та обрання нового ревізора Товариства
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, та надання повноважень на укладення відповідних договорів
  Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
   

  Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
   

  Найменування показника

  Рік

  2012

  2011

  Усього активів

  47302

  29089

  Основні засоби

  16890

  2256

  Довгострокові фінансові інвестиції

  14569

  23616

  Запаси

  5

  20

  Сумарна дебіторська заборгованість

  1981

  3000

  Грошові кошти та їх еквіваленти

  1

  69

  Нерозподілений прибуток

  -15050

  -14632

  Власний капітал

  10804

  -3632

  Статутний капітал

  11000

  11000

  Довгострокові зобов’язання

  16847

  16841

  Чистий прибуток(збиток)

  -418

  -32907

  Середньорічна кількість акцій (шт.)

  11000000

  11000000

  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)

  0

  0

  Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

  0

  0

  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

  24

  25

         Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24 година 9 квітня 2013 року.
  Для реєстрації та участі у зборах при собі мати паспорт, представникам  – доручення, оформлене в порядку, передбаченому законодавством.
        Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами стосовно питань порядку денного зборів у робочі дні за адресою: м. Вінниця, вул. 1 Травня, 60.

  Дирекція СУРП ПрАТ «КМТ».

   

   

  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (25/02/2013).

  1. Загальні відомості
  Повне найменування емітента:
  Спільне українсько-російське підприємство у формі приватного акціонерного товариства "КМТ"
  Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство.
  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  23104877.
  Місцезнаходження емітента:
  21050, м. Вінниця, вул. 1 Травня б. 60
  Міжміський код, телефон, факс емітента: (0432) 50-03-25.
  Електронна поштова адреса: sunf@svіtonlіne.com

  Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб емітента.

  2. Текст повідомлення:

  Вiдповiдно до Наказу Генерального директора СУРП ПрАТ "КМТ" №01-К вiд 25.02.2013 року було звiльнено з посади Головного бухгалтера Буду Iрину Вiкторiвну. Звiльнено у зв'язку з переведенням на iнше пiдприємство. Посадова особа перебувала на данiй посадi 2 роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посаду Головного бухгалтера нову посадову особу обрано не було.

  Генеральний директор
  СУРП ПрАТ «КМТ» Гродецький А.О.

   

   

  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента(22/02/2012).

  1. Загальні відомості
  Повне найменування емітента:
  Спільне українсько-російське підприємство у формі приватного акціонерного товариства "КМТ"
  Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство.
  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  23104877.
  Місцезнаходження емітента:
  21050, м. Вінниця, вул. 1 Травня б. 60
  Міжміський код, телефон, факс емітента: (0432) 50-03-25.
  Електронна поштова адреса:  sunf@svіtonlіne.com

  Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб емітента.
   2. Текст повідомлення:

  Відповідно до Наказу Генерального директора СУРП ПрАТ "КМТ" №02-К від 22.02.2012 року  "Про переривання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та приступання до виконання обов'язків головного бухгалтера" приступила до виконання обов'язків  Головного бухгалтера Буда Ірина Вікторівна, паспорт серії АВ №797266, виданий 07.02.2008 року Ленінським РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області. Призначено безстроково. Попередня посада - Головний бухгалтер СУРП ЗАТ "КМТ". Посадова особа не володіє акціями емітента. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

  Генеральний директор
  СУРП ПрАТ «КМТ» Гродецький А.О.